Home

Rozvrstvení slovní zásoby pracovní list

Na tuto prezentaci navazuje pracovní list pro žáky LEXIKOLOGIE - STRATIFIKACE SLOVNÍ ZÁSOBY. Klíčová slova útvary národního jazyka , slovní zásoba , příznak dobový , příznak citový , příznak slohový , SŠ , český jazyk , 2. roční Slovní zásoba a význam slova - pracovní list č.1 1. Užijte následující slova ve větách tak, aby byl zřetelný jejich významový rozdíl: co znamená aktivní a pasivní slovní zásoba, zapište do sešitu a podtrhejte slova, která patří do vaší pasivní slovní zásoby. Kolik slov vám zbylo? strom, bydlet, operace. PRACOVNÍ LIST - NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLOV. leden. Použijte ve větě a určete tento slovní druh:/2 body. 6. Který z následujících výkladů původu (etymologií) slova jak se měsíce roku jmenují v angličtině, němčině nebo francouzštině. Jaký způsob obohacování slovní zásoby tyto jazyky využily. B - školní rok 2019-2020 > Pracovní listy k procvičování Pracovní list - význam slov, slovní zásoba a tvoření slov Zde si můžeš stáhnout k procvičení pracovní list - práce s příručkami - tvoření slov, původ slov, význam slo Pracovní list je určen pro výuku slovní zásoby. Pomocí křížovky si žáci procvičí synonyma a antonyma. Využito je i tzv. spojovačky k procvičení přejatých slov. Na závěr je začleněna mediální výchova

Pracovní list má posloužit k nácviku správného využívání slovní zásoby. Obsahuje několik úkolů, které vedou žáky k aktivnímu využívání jazyka Obohacování slovní zásoby pracovní list. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba) Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování. Pracovní list - Obohacování slovní zásoby : 7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094) VY_32_INOVACE_11_14: Pracovní list - Způsoby tvoření slov - odvozování : 7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564) VY_32_INOVACE_11_15: Pracovní list - Karel Jaromír Erben : 7. VY_32_INOVACE_11_15.pdf (342662) VY_32_INOVACE_11_1

Pracovní listy ke stažení. Na našem e-shopu si v záložce Další informace u vybraných knih můžete stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd. Seznam všech pracovních listů najdete zde. Postupně přidáváme ukázky z nově vydaných pracovních sešitů i ze starších knih Materiál obsahuje 6 pracovních listů pro žáky 1.stupně k procvičení slovní zásoby. Pracovní listy procvičují základní slovní zásobu z okruhů - barvy, části obličeje, povolání, přídavná jména a školní potřeby. Každý pracovní list pracuje s omezenou slovní zásobou, kterou procvičuje na různých typech.

Tyto pracovní listy rozšiřují především slovní zásobu. Dají se využít v období probírání tématu oblečení, popř. lidského těla. Cíl 1: Osvojení nové slovní zásoby v 1.pádě jednotného čísla, posléze množného včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Osvojení tvarů podstatných jmen ve 4.pádě jednotného čísl Jméno: 1. Nadepiš slovní druhy a potom vylušti. Nápověda je napsaná formou přesmyčky. První písmeno hledaného slova je podtržené

DUMY.CZ Materiál Lexikologie - Rozvrstvení slovní zásoby - P

 1. Tematický celek dle ŠVP Rozvrstvení slovní zásoby Předmět, obor, ročník Česky jazyk a literatura, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Opravář zemědělských stojů, 2. ročník Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - slovní zásoba, vrstvy slovní zásoby
 2. Pracovní list je vhodný jako doplnění učiva rozvrstvení slovní zásoby. Plněné výstupy: Žák rozvíjí svou slovní zásobu; chápe hru se slovy; zhodnotí význam slova základní, druhotný a obrazný; rozpoznává přenesená pojmenování; pracuje s textem..
 3. Rozvrstvení slovní zásoby - český jazyk pro základní školy onlin
 4. Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny jsou vhodnou pomůckou pro procvičení a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. Publikace je primárně určena pro použití při výuce ve třídě, avšak všechny pracovní listy a většinu her rovněž uplatníte při domácí přípravě
 5. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda a další náměty
 6. Pracovní list sloužící k opakování a procvičování slovní zásoby k tématu škola. Očekávaný výstup: Žáci znají slovní zásobu k tématu škola, slovíčka užívají ve větách. Klíčová slova: Slovní zásoba . Metodika: (jak s materiálem pracovat): Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby

Pracovní list - význam slov, slovní zásoba a tvoření slov

Křížovky k procvičení slovní zásoby - 10 křížovek - témata: barvy, čísla, zvířata, ovoce, zelenina, oblečení, školní potřeby; Anglické videokurzy . Výuka slovíček - videa k učení slovíček podle různých témat ; Různé webové stránky zabývající se angličtinou na 1. stupn procvičí obohacování slovní zásoby tvořením nových slov Očekávaný výstup: tvoří správně odvozená slova Jazyk: Čeština Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: odvozování slov, skládání slov Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivit Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB Příspěvek nabízí aktivity pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou pozdravy, rýmy, shoda a odlišnost. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu

ID: 1263478 Language: Czech School subject: Angličtina Grade/level: 1. třída Age: 6-7 Main content: Procvičení slovní zásoby Other contents: Pracovní list MY TOYS Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo Mluvnice - učebnice str. 22 - Rozvrstvení slovní zásoby (slova domácí / zdomácnělá / cizí) do školního sešitu udělat zápis (výpisky) dle rámečku na str. 22 PS: Vrstvy slovní zásoby - strany 18-20 o povinně vypracovat cvičení 3,4 / str. 18/1

Obohacování slovní zásoby - Digitální učební materiály RV

Pracovní listy zaměřené na rozvoj slovní zásoby dětí, poznávání a užívání homonym. rymovani (autor: Klára Soldánová) Úkolem žáka je vymyslet slovo, které se rýmuje s předloženými, a současně jej nakreslit. Např. hůl-stůl-? (kůl, vůl, půl) Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).. Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu

Cvičení pro bohatší slovní zásobu - Digitální učební

Zkuste zařadit do výuky ilustrované pracovní listy. K dispozici máte zároveň i pracovní list s doplněnými slovíčky, který můžete použít například k prezentaci nové slovní zásoby. Dále také pracovní list zcela bez popisků. Žáci si tak mohou procvičit například i mluvený projev - popis situace na obrázku Slovům z pasivní slovní zásoby člověk rozumí, ale sám je běžně nepoužívá. Počet slov ve slovní zásobě se liší mezi jazyky i mezi lidmi. V češtině. tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3000 - 10 000 slov. [1][2] Pasivní slovní zásoba je obvykle 3-6x vyšší, [2

Šimonovy pracovní listy 23 - Rozvoj slovní zásoby. Jak podpořit rozvoj slovní zásoby dítěte mezi třetím a šestým rokem věku? Kromě společného čtení a prohlížení knížek je to rozhovor, povídání o tom, co se stalo, co nás čeká, na co se těšíme, co máme rádi Nakladatelství FRAUS připravilo pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Pracovní listy Hraj si a procvičuj jsou volně ke stažení a vytištění na webových stránkách nakladatelství.. Pracovní listy slouží k rozvoji slovní zásoby vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a díky obrazovému materiálu a tématům ze života jsou využitelné pro práci s žákem s.

Obohacování slovní zásoby pracovní list - matematika

VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2

Angličtina - velká cvičebnice slovní zásoby nejen pro maturanty. Tato učebnice obsahuje 4500 slovíček rozdělených do 13 tematických okruhů. Je určena studentům, kteří se připravují na maturitu z angličtiny nebo na zkoušku... vložil: honza. 0. vloženo: 08.09.201 Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.. Některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu a stanou se.

Pracovní list AJ 6.C Opakování slovní zásoby - jídlo 1) Write everything people put on pizza. Napiš, co všechno se může objevit na pizze): 2) Write everything people put on pancakes. Napiš, co všechno si lidé dávají na palačinky nebo lívance: 3) Can you think of ten ice-cream flavours Může být zařazen pracovní list část B 12 a B 13. B 7: Neohebné slovní druhy. Rozšiřování slovní zásoby, tvoření otázek doplňovacích, rozlišování přídavných jmen od příslovcí a opačně, pravopisná pravidla psaní předložek se jmény, předložkové pády; částice a citoslovce jen informačně

Rozvoj slovní zásoby probíhá ve všech předmětech, hlavně v českém jazyce a v prvouce. Při výuce hledáme nejvýstižnější výraz, různé vztahy např. nadřazenosti a podřazenosti, příčiny a důsledku, slova, která se rýmují, výrazy protikladné, shodné Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Питание, časování sloves есть, пить. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk, dějepis, geografie), využití ICT, mediální techniky. 4. VY_32_INOVACE_09_04_ Počáteční výuka ruštin Rozvrstvení slovní zásoby - národní jazyk (Libuše Žáková) Úvod do stylistiky Světová literatura 2. pol. 20. stol. - pracovní list (Iveta Jursíková) Existencialismus. Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Šimonovy pracovní listy. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk Pracovní listy slouží k upevnění nově získaných informací (např. v komunikačním kroužku), ke zdokonalování komunikačních schopností dětí, grafomotorických činností, rozvoji slovní zásoby a celkově k procvičování učiva

Pracovní list - text básně Rybníky, rozbor textu + aktivita - kresba inspirovaná básní Metodický pokyn stylové rozvrstvení slovní zásoby: (vypište 5 slov z každé skupiny) slova neutrální slova stylově zabarvená stylové rozvrstvení - slova neutrální - rybníky, kraj, kachna, peří, slunce. částí. Jádrem slovní zásoby jsou slova běžně používaná. Okrajovou částí je vrstva podléhající změnám, členěná do vrstev podle určitých příznaků. S problematikou slovní zásoby souvisí rozvrstvení slovní zásoby (tématem rozvrstvení slovní zásoby se zabývá podkapitola 1.3 Rozvrstvení slovní zásoby)

Pracovní listy ke stažení Nakladatelství Portá

 1. 2.online hodina 13.11. v 9:00: Rozvrstvení slovní zásoby podle původu ( str. 22) 1.Opiš si z učebnice do sešitu, co jsou slova domácí, zdomácnělá, přejatá a cizí. 2. Opiš pozorně cv.13 ze str. 23. ( ve škole ho budeme psát jako diktát). 3. Pracuj opět s Internetovou jazykovou příručkou - SSČ ve cvičeních 10/22, 11 a.
 2. Opakovaní slovní zásoby a probrané látky z předchozích lekcí, příprava na pís. test. Pracovní texty v MS Teams. Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript
 3. Pracovní listy pro projektovou výuku slovní prezentaci apod. • uvést kritéria hodnocení výstupu • při hodnocení výstupu se snažit o pozitivní hledání úspěchu, vyzdvihnout to co se žákovi povedlo ústně prezentuje s pomocí slovní zásoby 1. lekce
 4. v příloze posílám pracovní list, pro žáky, kteří se nezúčastnili dnešní online hodiny, prosím o jeho splnění a zaslání ke kontrole na můj email do 19. května (včetně). Domácí úkol pro všechny - opakování slovní zásoby ve WocaBee. Víkendová soutěž!!!! WocaBee. Následující online hodina středa 20. květen.

Kartičky s oblečením. Je vhodné je zalaminovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům Clothes.xls MATUSZKOVÁ, Hana. Cards - clothes - pracovní list. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 18. 03. 2011, [cit. Pracovní list. Bajka o lišce a čápu - práce ve dvojicích: rozbor, synonyma, přepis do současné spisovné češtiny, charakteristika - přirovnání; řešení. CJ1/8 testování čtenářské gramotnosti - Bylo nás pět. Pracovní list. Porozumění textu, rozvrstvení slovní zásoby, autorský styl (Bylo nás pět). CJ1/

Tematická slovní zásoba - pracovní listy Lesy Nápadů

 1. Body parts - pracovní list, Beginners. Pracovní list pro začátečníky - Body parts. Doplňte k jednotlivým částem těla jejich názvy, jsou zde možnosti na vybrání - viz. náhled. vložil: Pomoc učitelům. 4.5. vloženo: 14.01.201
 2. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list. Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých úkolů
 3. Chit Chat 1 - Super Pets (Unit 3) Pets from U3: dog, cat, bird, rabbit, spider, fish, mouse (+ big, little) Rozšíření slovní zásoby - téma Animals. Výborná výuka slovíček: Animals 1, Animals 2, Animals in ZOO, Wild animals (divoká zvířata) Pets topic na Anglomaniacy.pl - picture dictionary, pexesa, procvičování psaní (spell it), otestuj se... + pracovní listy či karty ke.
 4. Obohacování slovní zásoby - pracovní list a lístečky pro práci ve skupinách, řešení přiloženo, způsoby obohacování slovní zásoby (rozřazování slov) 18. Rozvíjející větné členy - hodina připravená v programu ActivInspire, úvod do učiva o rozvíjejících větných členech v 6. ročníku, seznámení s učivem.

Citoslovce - pracovní list Identifikátor materiálu EU: ICT - 2 - 40 Anotace Procvičení a upevnění pojmu citoslovce, práce s textem, rozvoj slovní zásoby. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura ICT = Předmět/téma Český. Pracovní listy je možné vyzvednout již vytištěné ve vestibulu školy v krabici 3.A. 23.11. Samostatná práce. Opakování slovní zásoby lekce 2. Obrázkový slovník: Food and drink; Pracovní sešit str. 18/celá 24.11. Online hodina 10.40 - 11.25. Učebnice str. 20, 21 práce s videem, poslech; Pracovní list DVD 2 26.11 Popis: Pracovní list (PDF) je zaměřený na zopakování a upevnění učiva slovní zásoby (vzdělávací oblast lexikologie) češtiny a jejich vrstev. Hlavním cílem materiálu je především, aby žák dokázal rozlišit češtinu spisovnou a nespisovnou, slovní zásobu neutrální i příznakovou Násobilka - pracovní list, vybarvování Rozvíjí slovní zásobu. Hodnocení 18x 5 kreditů . 9 Kč. Digitální čas. Čtení času z digitálních čísel. Slovní zásoba v AJ - hračky. Rozvoj slovní zásoby v angličtině. Přiřazování slova k obrázku. Na zadní straně kontrola. Hodnocení 915x Zdarma. 0 Kč.

Šimonovy pracovní listy 23: Rozvoj slovní zásoby, předlohy pro kopírování (978-80-262-0815-0) Kniha - autor Jana Těthalová, 64 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Jak podpořit rozvoj slovní zásoby dítěte mezi třetím a šestým rokem věku U sloves se v těchto listech zaměřujeme na rod a číslo, u sloves na čas (přítomný a minulý) a tvoření záporu. Vyhledávání v textu, listy spojují příběhy dětí. Rozvoj paměti, pracovní list na psaní - na základě přečteného textu. Tvoření vlastních přehledů, doplňování slov, rozšiřování slovní zásoby Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem k řešení jednoduchých úkolů. Malé obrázky je možné vybarvit, vystřihnout a manipulovat s nimi podle pokynů. Text je psán velkým.

Skladba - vypracovat pracovní list a připravit si ho na online hodinu ve čt v 8.00 (spolu se 2 dalšími listy z PZK - 2x pravopis, 1x skladba) Členění slovní zásoby: PS: str. 10/celá stránka; Úterý 20.10. Opakování - vyplňte pracovní list (klidně můžete i ve wordu) a pošlete mi ho na cjukoly@gmail.com do pátku 23.10. opakování slovní zásoby k Projectu 2 je zde a gramatika je zde. tvoření příslovcí z přídavných jmen - vysvětlení gramatických jevů. cvičení na frekvenční příslovce a k tomu ještě je to zde hezky vysvětleno. bereme frekvenční příslovce , další procvičování, frekvenční příslovce další cvičení, . další cvičení - seřaďte slova ve správném pořad Pracovní list č. 28 Řešení: Kdo vypráví příběh? b) Petr Bajza O jaký vypravovací způsob se poté jedná? b) ich- forma Jak na vás působí časté používání slovesa pravil? Komicky: kontrast dětské řeči a řeči dospělých Do jaké vrstvy slovní zásoby patří výrazy: abysem, bysme, sešmajdané, porád, dolejz

Pracovní listy pro nečtenáře Inkluzivní škol

 1. Rozvrstvení slovní zásoby podle dobového užití . Slovní zásobu tvoří jádro, přechodová část a periferie. Jádro slovní zásoby tvoří základní, nejčastěji užívaná slova, která jsou základem aktivní slovní zásoby. Jádrová slova jsou pro běžnou komunikaci nepostradatelná. Proměnlivá část reaguje na všechny.
 2. Vytiskněte si tento pracovní list (obrázek je pouze náhled): Humpty Dumpty.pdf (119 kB) ————— What is it? Pracovní list k procvičení otázky What is it? It is a/an a zopakování slovní zásoby z okruhu My classroom (my school) What is it.pdf (180,9 kB).
 3. Pracovní list ESKY KROK ZA KROKEM 1_05_14. Aktivita: Procviþení slovní zásoby. Rozstříhat. Studenti řadí slovesa k obrázkům nebo hrají pexeso. Pracovní list ESKY KROK ZA KROKEM 1_05_15, þásti A a B. Aktivita: Rozstříhat. Studenti řadí k sobě, co si myslí, že je krásný den a těžký den. Pracovní list ESKY KROK ZA.
 4. Pracovní list ke stažení pro předškoláky a mladší školáky: Vyřeš logickou posloupnost v řadě a vybarvi správnou barvou poslední obrazce - varianta I. Tvoření - Žába - Stojánek na tužky Ruličky od toaletního papíru lze využít k vyrábění všeho možného. Pojďte si dnes vyrobit stojánek na tužky či pastelky

Test - SLOVNÍ DRUHY - pracovní list y_32_inovace_10

Slovní zásoba - 3. ročník (přiřazování dvojic v programu HotPot) Číslovky 1-10 (hra - odkrývání obrázku) Číslovky 1-10 - pracovní list: Animals - kartičky: Greetings - pracovní listy (pozdravy během dne) Family, Greetings and Introductions - pracovní list: Hračky - pracovní listy na osvojení slovní zásoby Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních potřebách. 3. Zopakování a rozšíření slovní zásoby na téma - hračky a dopravní prostředky. Obsahuje také prezentaci tvoření pravidelného množného čísla podstatných jmen a jeho procvičení. 4 Pracovní listy k jednotlivým skupinám vyjmenovaných slov - slova příbuzná - přiřazování, doplňování - zábavné přesmyčky - doplňování i, í, y, ý v tomto novém učivu - cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby a porozumění text Každý pracovní list je charakterizován klíčovými slovy. Podle těchto klíčových slov byl také sestaven rejstřík, který dovoluje vybírat si pracovní listy i podle jiného systému, než je vzdělávací program. Komu je určena Čítanka byla vypracována podle osobních zkušeností autora se studenty vyššího gymnázia

Project 4 - Unit 5 a - d - procvičování slovní zásoby. Project 4 - Unit 2 a -d - procvičování slovní zásoby. Project 4 - Unit 0 - 1a,b,c,d - procvičování slovní zásoby. nejdříve vyplníte pracovní list, pak si pustíte video a uděláte si další cvičení k tomu - jsou dole pod videem a musíte je odkliknout DUM 12 Animals 1 Anotace Pracovní list určený k procvičování slovní zásoby na téma The animals Autor Barbora Kösslová Jazyk Angličtina Očekávaný výstup Žák dokáže správně pojmenovat zvířata na obrázcích. Speciální vzdělávac Home Blog Pracovní listy. Mandaly pro děti - omalovánka. 27. 8. 2013 316 0 0. 2013 4729 0 1. Dnes máme pro malé angličtináře dva pracovní listy na rozšíření slovní zásoby. Víte, jak se anglicky řekne pstruh, okoun, sumec nebo třeba štika?... Více. Když jsem šel do Prahy pro jelita. 22. 8 Rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština. Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT P odpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 pracovní list slouží k procvičení získaných informací a slovní zásoby k tématu Die Tschechische Republik Wissenschaft und Technik VY_22_INOVACE_NJ-30-Turinska-Hana pracovní list se slovní zásobou a textem k tématu Wissenschaft und Technik Österreich - Informationen VY_22_INOVACE_NJ-31-Turinska-Hana výklad, slovní.

Rozvrstvení slovní zásoby

 1. Pracovní list AJ 6.B Opakování slovní zásoby - jídlo 1) What can you put on a pizza? (Napiš, co všechno se může objevit na pizze): 2) What can you put on pancakes? (Napiš, co všechno si lidé dávají na palačinky nebo lívance, i v UK,US): 3) Can you think of ten ice-cream flavours
 2. Název pomůcky: Přídavná jména - pracovní list Číslo sady/pomůcky: P 15.2 Speciální vzdělávací potřeby: dílčí oslabení výkonu, dysgrafie Popis pomůcky: pracovní list vhodný pro procvičení slovní zásoby a přídavných jmen zaměřených na lidské vlastnosti Autor: Mgr. Adéla Prašivková, Mgr. Jan Rybí
 3. ovat. Mohou sloužit k různým aktivitám: pexeso, bingo, skládání podle diktátu apod. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům Food and drink 1.xls Food and drink 2.xls Fruit.xls Vegetables.xls MATUSZKOVÁ, Hana. Cards - food - pracovní list. Metodický portál.
 4. Stažení royalty-free Pravopisné slovo a pracovní list slovní zásoby pro předškolní děti: Těsnění stock vektor 393337858 z Depositphotos kolekce miliónů prémiových stock fotografií vysokého rozlišení, vektorových obrázků a ilustrac
 5. Dokončíme obohacování slovní zásoby. Nezapomeň na čtvrtek do pracovního sešitu vypracovat z učebnice Český jazyk strana 16 cvičení 8 a. Práce s textem - zadání nového úkolu nebo vypracovaný úkol ke kontrole - mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript
 6. - pracovní list 3 a pracovní list 4 dle uvážení uitele, zájmu žáků, vždy kontrola, spolené hodnocení 7. Návrat k pracovnímu listu 2 - úkol 2. - frazeologické jednotky (např. Komu se nelení, tomu se zelení. Bez práce nejsou koláe.) 8. Pracovní list 2 - úkol 3. - struná písemná reprodukce, umění zkratky. 9
 7. test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7774 krát, průměrný výsledek je 76.5%. slovo podzemí. vzniklo: tvoření slov - odvozování.

Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny

Vyplň pracovní list: STÁHNOUT LIKEní-9.doc. Úkoly k procvičení učiva si můžete stáhnout zde: 1. Pexeso Jídlo Opakování slovní zásoby 2) Pracovní list Happy Easter. V osmisměrce najdi slova a pak je spoj se správným obrázkem. Pracovní list si můžeš stáhnout zde pracovní list. Články pro štítek pracovní list. 25.10. 2018 Předtím, než jsem psala se (svými pěti) sedmáky a osmáky charakteristiku, jsem jim chtěla aktivovat trochu slovní zásoby k tématu. Vyrobila jsem kartičky na kolíčkování, kde mají děti určit význam rčení charakterizující člověka. Samozřejmě jde i.

- zopakujte si slovní zásobu na téma rodina - PS str. 25-26/ 16, 17 a nově i 18 - opakování slovní zásoby (moje rodina) - PS str. 102/ Překlad L 2 - pracovní list 1 a pracovní list 2 - Meine Familie - samostatná práce. Ficha online de Opakování slovní zásoby para 2. třída. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Kdo si nemůže pracovní list vytisknout doma, vyzvedne si ho ve škole v pondělí 6.4.(dopoledne). 3. Pro opakování slovní zásoby využijte www.skolakov.eu 4. Pro poslech www.mywowenglish.com. Angličtina pro 3. třídu - 30.3 - 3.4. AJ: 1. Opakování Unit 16. 2. Opakování slovní zásoby - a) Tb str.45/

slovní zásoby, disciplínám, které se slovní zásobou souvisejí. Dále je práce zaměřena na vývoj řeči dítěte a jsou zde rozebrány všechny etapy vývoje jedince - kognitivní, emoční, motivační, sociální a v neposlední řadě i vývoj motorický. Empirická čás Úkol z mluvnice (rozvrstvení slovní zásoby a větný rozbor) zkontrolujeme příští týden na online hodině. Sledujte kalendář na Teams! TERMÍNY: Popis obrazu pošlete do středy 21.10. ÚKOL NA 14. 10. TÉMA: Významové vztahy mezi slovy. UČIVO: Vrstvy slovní zásoby, odborné názvy, slova domácí a ciz Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby týkající se jídla (hamburger, spaghetti, fish and chips, ice cream, fizzy drink, tea). Pomocí tohoto pracovního listu ale můžete též opakovat číslovky a případně i výše zmíněné barvy. Úkolem je na každém ze šesti stolů najít to, čím se odlišuje od.

Anglicko-český slovník. Kvalitní on-line slovníky, překlady, konverzace, gramatiky, témata a jazykové hry zdarma Pracovní list je na takové úrovni, aby s ním děti byly schopny pracovat samostatně. Dále jsou stále aktivní balíky slovíček ve wocabee, kde mají děti procvičovat slovní zásobu. V případě potřeby se na mne neváhejte kdykoliv obrátit Online procvičování - poslech, učení a procvičení nové slovní zásoby na téma rodina 1 2 _____ 2. - 6. listopadu. 1.Vypracujte na fólii nebo na papír: Pracovní sešit - 3/1, 4/3, 6/6, 7/7, 7/9, 7/10. 2. Online hodina - úterý - v aplikaci Teams, kde si zadané úkoly společně zkontrolujeme a probereme další látk Pracovní listy. Komplet Happy Hoppy dále obsahuje čtyřicet pracovních listů, které slouží k procvičování nabyté slovní zásoby pomocí příjemných činností jako kreslení, počítání, spojování či řešení jednoduchých hlavolamů. Tím si děti nejen zopakují, co se naučily, ale zároveň budou celistvě rozvíjet.

Slovni druhy pracovni list Sleviste

AN.04 WEATHER Procvičení slovní zásoby, pracovní list Bc. Kovářová AN.05 MY FAMILY, RELATIVES, HOME Procvičení slovní zásoby, pracovní list Bc. Kovářová AN.06 AT THE HAIRDRESSER´S Prověření učiva, pracovní list Bc. Kovářová AN.07 IN A RESTAURANT, ORDERING MEALS Prověření znalostí k tématu, pracovní list Bc Angličtina pro začátečníky; Místní předložky #1 - doplňte dle obrázků. STARTER Vydáno dne 10.06.2008 . Cvičení zaměřené na používání základních místních předložek IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO Pracovní sešit. Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku. Rozvrstvení slovní zásoby: odborné názvy, slova domácí, mezinárodní. kdo chce, využijte také další možnosti k procvičování slovní zásoby,které tato webová stránka nabízí / animals, sports atd./ C/ úkolek navíc, pro ty, kdo mají chuť - pracovní list v příloze - opakování was, wer

 • Anna kučerová.
 • Louis pasteur referát.
 • Vakoveverka větší.
 • Kozel 11 sud 30l.
 • Prométheus mýtus.
 • Charleston solo.
 • Dominic sherwood not fade away.
 • Páskovka hajní wikipedie.
 • Xylofon noty rolnicky.
 • Přemapování klávesnice windows 10.
 • Kdy stříhat vajgelii.
 • Nejkultovnější filmy.
 • Otec a dcera psychologie.
 • Letenky dubaj smartwings.
 • Intel 8 generace windows 7.
 • Trasnenka.
 • Zelený chřest recept polevka.
 • Psí život 1995.
 • Hormonální soustava pracovní list.
 • Kartago vypaleni.
 • Produktivita vstupů.
 • Malba na zeď techniky.
 • Zcernaly displej.
 • Hyperbola je dána středem s 0.0 .délkami a 25 b 20 asymptotou su u =( 30 50.
 • Audiokniha jako dárek.
 • Profesionální žehlička na vlasy.
 • Medvěd hnědý prodej.
 • Jackson wang dream knight.
 • Africké dřevěné sošky.
 • Vypracované otázky z biofyziky 1 lf.
 • Freddy krueger hlášky.
 • Mafiánské filmy 2016.
 • Magnetický kryt na webkameru.
 • Jack nicholson caleb james goddard.
 • Pán prstenů návrat krále obsazení.
 • Mince na očích mrtvych.
 • Limetka v těhotenství.
 • Trojúhelník v kruhu význam.
 • Sarah hyland filmy a televizní pořady.
 • Porcelánové talíře sada.
 • Tul zkušenosti.