Home

Kyslík sloučeniny

Sloučeniny tvoří nejčastěji s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin. Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku H 2 O 2 . Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, avšak nezapomeňme na to, že toto oxidační číslo má celá hydrogenperoxidová funkční skupina Kyslík, chemický prvek O. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, nejrozšířenější prvek na Zemi, izotopy kyslíku. Průmyslová výroba, laboratorní příprava a praktické využití kyslíku

Kyslík Výskyt Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Je součástí atmosféry (21 objemových procent vzduchu), hydrosféry, litosféry (minerály a horniny) a biosféry - je to významný biogenní prvek. Sloučeniny H 2 O. Oxidy jsou binární sloučeniny kyslíku, kde kyslík stejně jako ve vodě vykazuje oxidační číslo -II. Všechny tyto sloučeniny je možné dělit do skupin na základě různých kritérií. 7.2.1 Příprava. Oxidy lze připravit přímým slučováním prvků s kyslíkem

Kyslík se skladuje a přepravuje stlačený v ocelových lahvích označených modrým pruhem. Sloučeniny H 2 O - voda nejběžnější a nejrozšířenější chemická sloučenina KO 2 - superoxid draselný oxidační číslo kyslíku je -1/2 OF 2 - fluorid kyslíku oxidační číslo kyslíku je II 1. oxid Nejsou sloučeniny v pravém slova smyslu; Plynný vodík se pohlcuje do krystalové struktury kovu = intersticiální (vmezeřené) sloučeniny, např. TiH 1,7; Jejich přesná struktura není zcela známa; Hydridové komplexy = H - vázaný koordinační vazbou na ionty kovů. Na[BH 4] Kyslík (Oxygenium) O. Objeven 177

Další sloučeniny kyslíku - Názvosloví

Kyslík, chemický prvek O, popis a vlastnost

Obrázky, zvuky či videa k tématu Sloučeniny kyslíku ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 9 podkategorií z celkového počtu 9 podkategorií v této kategorii Organizmy žijící na Zemi našli způsob využití energie přenosem elektronů z méně elektronegativních prvků na kyslík. Naše buňky oxidují organické sloučeniny obsažené v potravě na CO 2 a H 2 O za spotřeby kyslíku a produkce energie.Tento proces někdy nazýváme také spalování živin Organické sloučeniny obsahující kyslík Jana Novotná Elektronová konfigurace atomu kyslíku Sloučeniny obsahující kyslík Komplexní molekuly - cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny. Jednodušší sloučeniny: alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery

Učebnice chemie - kyslík

Úvod - Gymnázium Che

 1. Chemické sloučeniny. Chemické sloučeniny se skládají z atomů dvou nebo více prvků.. V kapitole o atomech jsme se dozvěděli, že existuje asi 105 prvků. Vzájemným slučováním atomů těchto prvků mohou ale vznikat miliony sloučenin
 2. Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2
 3. Kyslík, oxygenium, 8 O, O 2, O = O Stabilnější elektronovou konfiguraci Ne atomy kyslíku získávají přijetím dvou elektronů za vzniku aniontu O 2-, vytvořením dvou jednoduchých nebo jedné dvojné kovalentní vazby (H - O - H, O = O, O = C = O), vytvořením jedné jednoduché vazby a přijetím elektronu (OH -).. Téměř ve všech sloučeninách má oxidační číslo.
 4. Samotné karbonylové sloučeniny se vyznačují přítomností karbonylové, tedy oxo- skupiny. V jejich řetězci je tedy na dvojné vazbě navázán kyslík. Podle toho, na kterém uhlíku k této vazbě dochází, rozlišujeme karbonyly na aldehydy a ketony (v podstatě sem patří i karboxylové kyseliny)

Periodická tabulka prvků: Kyslík

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Jak z vody vzniká kyslík? Jak už bylo zmíněno, kladně nabitý chlorofyl a ve fotosystému II je velmi silným oxidačním činidlem (silnějším než kyslík!) a touží po elektronu. Ten mu ochotně poskytne v buňce vždy přítomná molekula vody, která se rozkládá za vzniku elektronů, protonů a kyslíku ( 2 H 2 O. Anorganická chemie p-prvky a jejich sloučeniny kyslík výroba kyslíku a dusíku Téma I Ročník Výroba kyslíku a dusíku 2. ročník Vstupní předpoklady Žák by se měl orientovat v následující problematice: Kapaliny. Plyny. Pevné látky. Teplota varu. Destilace. Adsorpce. Předpokládané výsledky výuky Žák Kyslík vzniká termickým rozkladem málo stálých sloučenin, sloučenin s vyšším oxidačním číslem centrálního atomu. Využití analýza (rozklad), kyslík (příprava kyslíku), tetrely (sloučeniny olova), d-prvky (sloučeniny manganu Kyselinotvorné oxidy jsou oxidy, jejichž sloučeniny s vodou jsou kyseliny. Kyslík má oxidační číslo -II . Název vytvoříme pomocí slova oxid a názvu oxidotvorného prvku (v tomto případě fosforu + koncovky odpovídající oxidačnímu číslu oxidotvorného prvku: oxid + fosfor + -ečný = oxid fosforečný..

KYSLÍK Kyslík tvoří sloučeniny téměř se všemi prvky. Binární sloučeniny, v nichž kyslík tvoří elektronegativnější složku, jsou oxidy. V nich i ve většině dalších sloučenin, např. v kyselinách, v solích apod., jsou atomy kyslíku vždy v oxidačním čísle -II. V zemské kůře je kyslík nejrozšířenějším. Otázka: Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Předmět: Chemie Přidal(a): Kikusska94 Krátký popis: VODÍK (H), KYSLÍK (O), VODA (H2O). *Stránky využívají reklamu zkracovače odkazů Adf.ly **Pro stažení vyčkejte a po uplynutí času klikněte na SKIP. Další podobné materiály na webu

Vodík, kyslík a jejich binární sloučeniny (2) Maturitní

3. Sloučeniny v živých organismech. 3.1. Anorganické látky-- voda (přenos tepla, rozpouštědlo, prostředí reakcí, chemický aktivátor)- popeloviny (prvky, ionty, sloučeniny, CaCO 3)- plyny3.1.1. Význam vody pro organismus: voda je nejhojnější a nejdůležitější anorganickou látkou vyskytující se v živém organismu Kapalný kyslík se využívá k pohonu raketových motorů. Plynný kyslík slouží jako náplň do dýchacích přístrojů. Ozon O 3 se využívá k desinfekci vzduchu a vody - takzvané ionizaci. Ionizace vody je však finančně nákladná, proto se upřednostňuje desinfekce vody chlorem. Významné sloučeniny Vodík, kyslík a jejich sloučeniny. Vodík. Vodík - zařazení, elektronová konfigurace, izotopy, odlišnost vodíku od ostatních prvků I.A skupiny.(elektronegativita,ionizační energie) Objasni . výskyt vodíku (volný, vázaný) a popi Sloučeniny kyslíku a jiného prvku Kyslík má vždy oxidační číslo -II vznikají: oxidací, spalováním, hořením Slučováním kyslíku a uhlíku - Oxid uhličitý C + O2 → CO2 2Ca + O2 → 2CaO Názvosloví oxidů Vzorec z názvu! Oxid manganistý: MnVIIO-II = Mn2O7 pořadí prvků ve vzorci je obrácené oxid. Číslo kyslíku. Kyslík se v chemické laboratoři připravuje např. zahříváním manganistanu draselného a zachytává se do nádoby na principu vytlačování vody. Manganistan draselný je poměrně drahý, získaný kyslík je v nádobě pod atmosfé­rickým tlakem (a tedy zabere moc místa), navíc z něj snadno uteče

sloučeniny kyslíku, vodíku - poradna, odpovědi na dotaz Jejich likvidace, zejména vypalování, spotřebovává jimi kdysi vyrobený kyslík a vrací v jejich biomase vázaný oxid uhličitý zpět do atmosféry.Často se tvrdí, že tropické lesy jsou plíce světa . Tento mýtus vznikl v 70. letech, ale byl později vyvrácen. 1. bezkyslíkaté sloučeniny H 2 S - sulfan ve větším množství jedovatý plyn, který svým zápachem připomíná zkažená vejce; vzniká při rozkladu bílkovin CS 2 - sirouhlík těkavá, jedovatá a zapáchající kapalina; používá se k výrobě hedvábí a celofánu; nepolární rozpouštědlo sulfidy podrobnější informace o. Kyslík je v šesté skupině, tudíž má 6 valenčních elektronů. A když chceme znázornit kyslík a jeho 6 valenčních elektronů, takto je tam můžeme nakreslit. Je velmi užitečné si na tohle vzpomenout, když chcete najít počet valenčních elektronů, u prvků v hlavních skupinách se stačí podívat na číslo skupiny Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku. Kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH-I. Důležité: Ve vzorcích hydroxidů má hydroxidová skupina oxidační číslo -I (OH-I, protože je . O-II a H-I). Přídavné jméno má zakončení, které odpovídá oxidačnímu číslu kovu

sloučeniny. 7. Je známo něco přes 100 různých atomů. 8. Je známo něco přes 100 různých prvků. 9. Je známo několik milionů sloučenin. 10. Molekul je známo více než atomů, protože molekula vznikne sloučením jednoho nebo více atomů. 11. Sloučeniny jsou například voda nebo oxid uhličitý. 12 Organické sloučeniny . Kyslík se vyskytuje ve velkém množství organických látek. Řada těchto sloučenin je součástí všech živých organismů, protože kyslík patří mezi základní biogenní prvky. Základní skupiny organických sloučenin s obsahem kyslíku jsou: alkoholy, obsahující skupinu C-O IX. Sloučenina - je to chemicky čistá látka, složená z prvků (např.: CO 2 - C (uhlík), O (kyslík)). Druhy sloučenin : 1) dvouprvková - H 2 O, CO 2, PbS aj. 2) víceprvková - C 6 H 12 O 6, NaHCO 3, H 2 SO 4 aj. - nejmenší částicí je molekula. Např.: 9 H 2 O - devět molekul vody. 3 H 2 SO 4 - tři molekuly kyseliny sírové. Ze vzorce sloučeniny poznáme Vodík, kyslík a jejich sloučeniny Vodík 19) Vodík - zařazení, elektronová konfigurace, izotopy, odlišnost vodíku od ostatních prvků I. A skupiny.(elektronegativita,ionizační energie) 20) Objasni výskyt vodíku (volný, vázaný) a popiš vazbu v . 21) Jaké jsou vlastnosti vodíku? (hmotnost, poloměr, zisk stabilní elektronov

Vodík, kyslík, vzácné plyny a jejich sloučeniny - Maturita

 1. Kyslík a ozon jsou natolik důležité látky, že si zaslouží zvláštní pojednání. Vzácné plyny: Je důležité mít na paměti, že průmyslové zplodiny (sloučeniny síry, dusíku, olova a dalších jedovatých látek), se ze vzduchu dostávají do vody a do půdy a odtud přímo nebo nepřímo do těl rostlin a živočichů.
 2. Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí Charakteristika: Práce popisuje nejdůležitější prvky, jako je kyslík a vodík, a jejich sloučeniny.Popisuje jejich obecné vlastnosti, přípravu, výskyt, využití a mnoho jiného
 3. - organické sloučeniny, např. sacharidy, AMNK - biogenní prvek, nezbytný k dýchání - Vlastnosti: - bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, těžší než vzduch, omezeně rozpustný ve vodě - molekulový kyslík je velmi reaktivní, reakce jsou exotermické - oxidační činidlo - ve sloučeninách je nejčastěji dvojvazn

Jedním z nejběžnějších chemických prvků, které tvoří převážnou většinu chemikálií, je kyslík. Oxidy, kyseliny, zásady, alkoholy, fenoly a další sloučeniny obsahující kyslík jsou studovány v rámci anorganické a organické chemie. V našem článku budeme studovat vlastnosti a uvádět příklady jejich využití v průmyslu, zemědělství a medicíně Stlačený kyslík je dodáván v ocelových tlakových láhvích s modrým pruhem. Plní se jím dýchací přístroje (do lékařství, pro horníky, letce,požárníky), Kapalný kyslík se používá jako raketové palivo, ozon O 3 -k desinfekci vzduchu a pitné vody (usmrcuje mikroorganismy) sloučeniny Kyslík je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě. Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl.[1] Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % však dochází k většinou nenávratnému poškození plic

PPT - Významné plyny PowerPoint Presentation, free

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Sloučeniny obsahující kyslík v jiných oxidačních stavech jsou velmi neobvyklé: −1/2 ( superoxidy), −1/3 ( ozonidy), 0 ( elementární, kyselina fluorovodíková), +1/2 ( dioxygenyl), +1 ( dioxygen difluorid), a +2 ( difluorid kyslíku). Oxidy a jiné anorganické sloučeniny. Voda ( Všechny tyto prvky jsou schopny tvořit sloučeniny s vodíkem. Kyslík jak už bylo zmíněno je životně důležitá součást atmosférického vzduchu,nutná pro dýchání živých organismů.Obsah kyslíku v suchém vzduchu(to znamená bez příměsi oxidu uhličitého ) je v průměru asi 20.931% objemu.Ve volné atmosféře tato.

Vodík, kyslík, voda - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Kyslík, sloučeniny Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-3 Anorganická chemie, DUM č. 9 2. ročník čtyřletého studia Vazebné možnosti kyslíku. Voda jako nejběžnější sloučenina kyslíku. Peroxid vodíku a jeho chemické vlastnosti Chemické prvky a sloučeniny Author: Radomíra Kučerová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Svejdova Created Date: 4/24/2010 5:53:00 AM Other titles: Chemické prvky a sloučeniny Charakteristika: o cyklické deriváty uhlovodíků, jejich kruh obsahuje kromě uhlíkových atomů i jeden nebo více atomů jiných prvků tzv. heteroatomů (nejčastěji kyslík, síra, dusík) o heterocyklické sloučeniny jsou základem složitých struktur - ty jsou součástí rostlinných i živočišných organismů (sacharidů, nukleových kyselin, aminokyselin, vitamínů.

Organické sloučeniny obsahující kyslík As. Libor Staně A tím nám germanium svým způsobem šetří kyslík pro jiné potřeby. V japonské publikaci Asai R. Miracle Cure: Organic Germanium z roku 1980 je uveden experiment na myších, který sledoval účinky sloučeniny germania na respiračních tkáních Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo chemie určené pro žáky 8. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo chemie z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva - pracovní listy) Alternativní pokusy - vodík, kyslík a jejich sloučeniny Postup. Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele. Princip. princip . Obecná bezpečnost. PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST. Tipy. tipy & triky . Video. video (popis, URL atd.) O projektu; Registrace pro učitele.

Kyslík - WikiSkript

kyslík má oxidační číslo -II (pouze v peroxidech má -I , např. H 2 O 2, Na 2 O 2 nebo superoxidech a fluoridu kyslíku OF 2) fluor má oxidační číslo -I Podstané jméno udává druh chem.sloučeniny a je odvozeno od elektronegativní části (oxid, hydroxid, kyselina, síran) - jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. - v oxidech má kyslík oxidační číslo - II . Název oxidů je dvouslovný. Podstatné jméno je oxid, přídavné jméno je tvořeno názvem prvku, s příponou příslušného oxidačního čísla. P Kyslík a síra se v přírodě vyskytují volné i vázané. Ostatní chalkogeny pouze vázané. Nejrozšířenější sloučeniny chalkogenů jsou sloučeniny s kovy: chalkogenidy: oxidy, sulfidy, selenidy, telluridy Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík Charakteristika 11 H - 1s1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný - horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické, organické sloučeniny => biogenní prvek H2O, H2O2, kyseliny, hydroxidy, uhlovodíky + deriváty izotopy: protium : 11 H deuterium: 21H (21D) - D2O (těžká.

2. Sloučeniny kyslík

2 prvkové sloučeniny: Prvek s záporným číslem oxid.číslem určuje pods. jméno, prvek s kladným ox. číslem :příd. jméno názvu sloučenin. V oxidech má kyslík oxid. číslo -2. V halogenidech mají halogeny oxid. číslo -1 síra -2, V bezkyslíkatých kyselinách mají halogeny oxid. číslo plus 11. Sloučeniny, ve kterých jsou vázané anionty OH, jsou kyseliny. Z L 12. Zásaditá látka má pH na stupnici v rozmezí 8 - 14. I U Doplň, zda uvedený roztok je slabě kyselý, kyselý, neutrální, slabě zásaditý nebo zásaditý a urči barvu univerzálního indikátorového papírku při měření pH Chalkogeny a jejich sloučeniny 1 1 Úvod Tématem této bakalářské práce jsou chalkogeny a jejich sloučeniny. Mezi chalkogeny patří kyslík, síra, selen, tellur, polonium a řadíme je do 16. skupiny periodické tabulky, jejich studiem se zabývá anorganická chemie MOLEKULA je částice tvořená ze dvou nebo více sloučených atomů.. SLOUČENINA je látka vzniklá sloučením atomů dvou nebo více prvků.. Molekuly prvků jsou tvořeny atomy stejného prvku. H 2 = jedna dvouatomová molekula vodíku. O2 = jedna dvouatomová molekula kyslíku. 2P 4 = dvě čtyřatomové molekuly fosforu (z osmi atomů fosforu). S 8 = jedna osmiatomová molekula sír Základny na Měsíci a cesta na Mars jsou pro lidstvo zase o něco blíž. Evropané postavili prototyp továrny, která umí vyrábět kyslík ze simulovaného měsíčního prachu. To znamená jednak možnost dýchání na povrchu Měsíce pro jeho budoucí kolonizátory, ale také raketové palivo pro misi na rudou planetu

Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku H, dalšího kyselinotvorného prvku X a kyslíku O. H I XO-II (X = S, N, P, C, Cl..) Název kyslíkaté kyseliny : 1) kyselina. 2) název kyselinotvorného prvku X + koncovka, která odpovídá oxidačnímu číslujeho atomu (-itá. Právě tento přístup ke zkoumání dusičnanu draselného může být poněkud zavádějící, což Mayow pochopitelně nemohl tušit. Teprve moderní chemie totiž prokázala, že při teplotě 336 o C začíná tepelný rozklad této sloučeniny podle rovnice. 2 KNO 3 = 2 KNO 2 + O 2. Plynným produktem je bezbarvý kyslík, tuhým dusitan.

Sloučeniny kyslíku - Masaryk Universit

molekulový kyslík je velmi reaktivní, reakce jsou exotermické, čím větší teplota tím rychlejší reakce a výrazněji exotermická, atomový kyslík vzniká pouze při chemických reakcích, je vysoce reaktivní. S výjimkou lehčích vzácných plynů vytváří sloučeniny se všemi prvky organické sloučeniny Organická chemie - sloučeniny C a jejich přeměny V organické sloučenině je kromě C (uhlík) ještě H (vodík), často O (kyslík), S (síra), P (fosfor), méně často jiné prvky. Známe více než 5 miliónu organických sloučenin, které byly většinou připraveny laboratorně

PPT - Kyslík , síra PaedDr

KYSLÍK - pracovní list KYSLÍK - text pro skupinovou práci-latinský název Oxygenium pochází z řeckých slov oxys (kyselý) a gennao (tvořím)-protonové číslo 8-umístění v periodické tabulce: 2. perioda, VI.A skupina -objeven v roce 1774 - vlastnosti: bezbarvý plyn, bez zápachu, podporuje hoření, při hoření uhlí vzniká oxid uhličit rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: kyslík, výskyt, příprava a výroba kyslíku, užití a význam kyslíku, ozon, ozonová vrstva, nebezpečné freon Kyslík se vyskytuje převážně v mocenství -II. Sluuje se s každým prvkem a vytváří oxidy (O-II). Dále tvoří mnoho kyselin (kyselin sírová H 2 SO 4, kyselina dusiná HNO 3, kyselina uhliitá H 2 CO 3). V organických sloueninách je kyslík dvojvazný a tvoří tzv. kyslíkaté deriváty Oxidy jsou sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvků, přičemž jeden prvek je kyslík. Oxidační číslo na kyslíku je O-II, kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku určíme podle koncovky přídavného jména v názvu. Název je tvořen z podstatného jména oxid a přídavného jména odvozenéh Kyslík (O 2) Zbytkový kyslík, který nebyl spálen, se měří jako součinitel přebytku vzduchu, který se používá pro výpočet účinnosti spalování. Používá se také pro výpočet komínové ztráty a obsahu CO2. Tyto sloučeniny se kompletně odstraňují vypíracími procesy. Pevné částice (prach, saze

Nauka o lesním prostředípetroleumChemik - Pyroforické kovy

Organické N sloučeniny (močovina, Oxidace Oxidace bílkoviny, atd. Hydrolýza a amonifikace Amoniový dusík NH 4-N Nitrosomonas + kyslík Dusík v dusitanech NO 2-N Nitrobacterie + kyslík Dusík v dusičnanech NO 3-N Dusík v dusičnanech NO 3-N Nitrátreduktáza-kyslík Dusík v dusitanech NO 2- Kyslík získal dva elektrony navíc a bude mít tedy oxidační číslo -II. Součet oxidačních čísel všech atomů v dané částici musí odpovídat náboji této částice: 2x(+I) + (-II) = 0, což odpovídá elektroneutrální molekule vody. Sloučeniny s uhlíkem, dusíkem a kyslíkem mají vlastní akceptované. sloučeniny. těkavé - voda, oxid uhličitý. krystalické - oxidy kovů (rudy), křemičitany (SiO4-2), hlinitokřemičitany-vlastnosti: tvoří sloučeniny s většinou prvků (velká elektronegativita), biogenní prvek-zisk stabilní konfigurace 2s22p6 (Ne) přijetí 2e- ( O2- oxidový aniont. vytvoření 1 dvojné vazby O = O, Mg = Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

 • Hodinový strojek obi.
 • Sušení hub v mikrovlnce.
 • Erasmus uk.
 • Fax čísla.
 • Papoušci zakopane.
 • Istria camping.
 • Gambie jazyk.
 • Ponožky na jogu nike.
 • Hotel golf praha.
 • Holící strojek remington náhradní díly.
 • Usain bolt cz.
 • Spitfire company miss america.
 • Jrd.
 • Omalovánky k vytisknutí víly.
 • Labioplastika laserem.
 • Anna kučerová.
 • Agenti shield nova action.
 • Divadlo písek.
 • Ebook forum.
 • Restaurace dobré časy praha.
 • Půjčovna střešních nosičů horní počernice.
 • Vyšetření plic jak probíhá.
 • Multifunkční hrnec orava recepty.
 • Obd 2 android.
 • Ovoce stromů rajských jíme.
 • Electrolux eer77ssm recenze.
 • Exit8472.
 • Ortognatni operace.
 • Tropic of cancer band.
 • Manowar mnichov.
 • Kuřecí řízky v jogurtu a cornflakes.
 • Dum spiro spero.
 • Mikroskop usb.
 • Státní veterinární správa formuláře.
 • Merkur stavebnice retro.
 • Kohsovy kostky.
 • Alergeny v březnu.
 • Srdce hané.
 • Status quo merch.
 • Op specimen.
 • Ponožky game of thrones.