Home

Fyzikální vlastnosti látek

 1. Fyzikální vlastnosti látek Fyzikální vlastnosti látek jsou všechny vlastnosti kromě těch, které mají vliv na jejich chování během chemické reakce. Jsou to: hmotnost objem tvrdost vodivost teplota tání teplota varu kujnos
 2. Moderní fyzika ukázala, že existují i velmi exotické formy látek, vykazující vlastnosti jako supravodivost či supratekutost. Chemický popis představuje látky jako soubor jednotlivých chemicky jednotných složek. Látky tvořené jedinou složkou se nazývají chemicky čisté látky
 3. Vlastnosti látek kapalných - mají proměnný tvar a stálý objem - jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky) - tvar zaujímají podle nádoby-.
 4. Fyzikální vlastnosti látek Zdroj: 1. název: Stavební hmoty . autor: Luboš svoboda a kolektiv . nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 200
 5. VLasTNosTI LÁTEK Jakou mají látky hustotu? Která z látek na obrázku má největší hustotu a která nejmenší? Zopakujte si označení této fyzikální veličiny a její výpočet. Vyučující má připraveny čtyři dřevěné špalíky a čtyři kádinky s benzinem, ethanolem, vodou a glycerolem. Vloží dřevěné špalík

Většina chemických látek je ale bílá nebo šedá. Zápach. Důležitou vlastností látek je zápach. Některé látky zapáchají velmi silně (např. sulfan smrdí jako zkažená vejce). Jiné zápachy jsou nám příjemné, nazýváme je vůně. Chemické látky mohou být dráždivé, leptavé nebo jedovaté Vlastnosti látek kapalných - mají prom ěnný tvar a stálý objem - jsou tekuté (dají se p řelévat) a snadno d ělitelné (kapky) - tvar zaujímají podle nádoby - jsou nestla čitelné (objem se nem ění) - v klidu je hladina v nádob ě vždy vodorovná tvar vodorovná hladina tekuté. Vlastnosti látek, které zjišťujeme pozorováním a popisujeme slovy se nazývají . kvalitativní. Fyzikální děj - děj, při kterém nevzniká . nová látka (změna skupenství, tvaru aj. Př. válcování plechu, tání ledu, sušení prádla. Author: Tomeckov Fyzikální vlastnosti lze nalézt hlavně ve dvou typech, jako jsou intenzivní vlastnosti a rozsáhlé vlastnosti. Intenzivní vlastnosti jsou fyzikální vlastnosti, které nezávisí na množství látky. Rozsáhlé vlastnosti závisí na množství látky. To znamená, že se mění velké vlastnosti při změně množství látky Feromagnetismus je fyzikální teorie, která popisuje magnetické vlastnosti látek. Feromagnetismus je jev, kterým materiál může vykazovat spontánní magnetizaci a je jednou z nejsilnějších forem magnetismu. Je odpovědný za většinu magnetických reakcí vyskytujících se v každodenním životě a.

Vlastnosti látek a jejich přeměny - powerpoint - flash (03_Ch8_multi) Pracovní listy. Vlastnosti látek a jejich přeměny - pracovní list - word - pdf (02_Ch8_doc) Vlastnosti látek - opakování na test - word - pdf (03_Ch8_doc) Testy. Nebezpečné látky - test (02_Ch8_multi 5. Důležité chemické a fyzikální vlastnosti. V následující části článku jsou popsány nejdůležitější vlastnosti látek, se kterými se budeme často setkávat při studiu kapitol chemie anorganické, organické i biochemie. 5.1 Hustota. Hustota určuje hmotnost látky připadající na daný objem. Značí se ρ (čti ró. Struktura a vlastnosti kapalin - lehké úlohy Ukázka řešených úloh - příklad 251 , 254 , 255 , 256 , 253 , 252 ( Webová sbírka řešených příkladů ) 5 chemických látek, rozlišuje vlastnosti jednotlivých látek, skupenské změny, rozumí symbolům nebezpečnosti látek, rozumí zásadám práce s těmito látkami, orientuje se v chemických tabulkách a získané informace umí využít. • Klíčová slova: vlastnosti látek, vlastnosti měřitelné

Fyzikální veličiny. Fyzikální veličiny = vlastnosti látek a těles, které můžeme měřit nebo počítat - zapisujeme: m = 15 kg. označení počet jednotka. fyzikální (množství) veličiny. Jednotky fyzikálních veličin - základní jednotky - metr, kilogram, sekunda (+ další 4 Fyzikální vlastnosti látek. Hustota kapaliny; pevné látky; Dynamická viskozita kapaliny; plyny; Tepelná vodivost kapaliny; plyny; pevné látky; Tepelná kapacita kapaliny; plyny; pevné látky; Entalpie výparná; slučovací; integrální rozpouštěcí anorganických látek ve vodě; Entalpický diagram vlhkého vzduchu. výpočet v. Fyzikální vlastnosti materiálů 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů a) Druhy vazeb, kohezní energie b) Izotropní a neizotropní elastické vlastnosti c) Měrná tepla, teplotní roztažnost, tepelná vodivost d) Fázové přechody 2. Elektrické vlastnosti materiál

PPT - PŘÍRODOPIS - 9

Vlastnosti látek a těles. učební text. cvičný test 1 řešení. cvičný test 2 řešení. cvičný test 3 řešení. periodická soustava prvků. Částicové složení látek pevných, kapalných a plynnýc Fyzikální vlastnosti [upravit | editovat zdroj] Voda je bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a bez zápachu. Bod tání je 0°C, bod varu 100°C , což jsou základní body Celsiovy teplotní stupnice. Hustota se od 0°C do 3,98°C zvyšuje, poté s vzrůstající teplotou klesá. Při snižování teploty dochází opět k poklesu hustoty. Složení látek, kapaliny a plyny - test (heslo: fyzika) Magnetické vlastnosti látek - test (heslo: fyzika) Atomy a ionty - test (heslo: fyzika) Fyzikální veličiny - test (heslo: fyzika) Opakování - test (heslo: fyzika

fyzikální vlastnosti závisí na směru - odlomení slupek slídy jen v určitých rovinách - v rovinách kolmých je to složité Amorfní látky periodické uspořádání je omezeno na určitou vzdálenost (10-8 m), při větší vzdálenosti je pravidelnost porušena - krátkodosahové uspořádán Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 30

fyzika

Látka - Wikipedi

Fyzikální a chemické vlastnosti látek. 2. Podstata a chování látkových soustav - plyny. Vlastnosti a struktura, výpočty složení směsí plynů, stavová rovnice a stavové děje. 3. Podstata a chování látkových soustav - kapaliny. Roztoky. Rozpouštění, rozpustnost. Vlastnosti rozpouštědel Fyzikální vlastnosti medu. Specifická hmotnost. Závisí na obsahu vody a pohybuje se v rozmezí 1,4350 g.ml-1 (15% vody) až 1,3950 g.ml-1 (21% vody). Viskozita. Závisí na obsahu vody, teplotě a chemickém složení. Při 20 o C je 10000x vyšší než viskozita vody. Většina medů jsou newtonovy kapaliny s konstantní viskozitou Předmět navazuje na předmět Fyzika pevných látek a prohlubuje znalosti o elastických, tepelných, elektrických, optických a magnetických vlastnostech pevných látek. Pestrost fyzikálních vlastností zejména krystalů, amorfních látek a skel je ukázána na řadě konkrétních materiálů důležitých pro aplikace Jaké jsou vlastnosti látek. Klasifikace sloučenin. Fyzikální a chemické vlastnosti látek. Vlastnosti živé hmoty 3.3 Fyzikální vlastnosti Fyzikální vlastnosti jsou odezvou materiálu na vnější působení fyzikálního charakteru. Toto působení může mít charakter mechanický, tepelný, elektrický, magnetický, akustický, optický, atd. Mechanické vlastnosti byly podrobně probrány v kap. 3.2 v návaznosti na kap. 2.6

Fyzikální vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů a) Elektrická vodivost kovů - Drudeho model, Fermiho plyn, hustota stavů, Fermiho energie a rychlost, vodivost elementárních kovů, teplotní závislost, příměsi, slitiny, speciální slitiny, vysokoodporové vodič Vlastnosti těles i látek a také jejich změny a pohyby fyzika určuje pomocí fyzikálních veličin. U každé fyzikální veličiny se používá označení pomocí písmene, které umožňuje stručný matematický zápis. Každá fyzikální veličina má jednotku. Fyzikální veličinu zapisujeme pomocí čísla, vyjadřujícího jej Prezetace a pracovní list sloužící jako výpisky z fyziky pro 6. ročník (vlastnosti látek a těles). Autor: Mgr. Michal Kapoun (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působ.

Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek. Fyzikální změny látek. Při fyzikálních změnách se nemění chemická podstata látek. Mezi fyzikální změny patří např. změna skupenství, tvaru, hustoty. Když mrzne, voda se změní v led.. Fyzikální veličiny a jednotky. Jednoduché stroje. Mechanický pohyb. Mechanické kmitání. Mechanické vlnění. Akustika. Struktura a vlastnosti látek. Vlastnosti pevných látek. Vlastnosti kapalných látek. Vlastnosti plynných látek. Mechanika kapalin. Proudění kapalin fyzikální semináře. dvouletÝ fyz. seminÁŘ 20/22. jednoletÝ fyzikÁlnÍ seminÁŘ vlastnosti pevnÝch lÁtek. ke staŽenÍ.

Objem :: Fyzika Maršovská

Vlastnosti látek a těles Vzájemné působení těles - síla Gravitační síla, gravitační pole Měření síly Kinetická teorie látek Vzájemné silové působení částic Částicová stavba látek Atomy a molekuly Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Fyzikální veličiny nám vyjadřují vlastnosti látek a těles, také všechny jejich změny a pohyb. U každé fyzikální veličiny se používá písmenné označení

Sádrové materiály a jejich fyzikální vlastnosti. To plyne z 2. řádku pod rovnicí D1, který udává tzv. standardní molární slučovací energie látek vystupujících v reakci. Na tunu sádrovce to je už 106,4 MJ, tedy 29,6 kWh Skupenství látek; Atomy a molekuly; Vlastnosti atomů a molekul; Veličiny a jejich měření. Fyzikální veličiny; Rozměry těles, délka; Měření délky; Přesnost a chyby měření; Hmotnost těles; Měření hmotnosti; Čas; Měření času; Objem a jeho měření; Roztažnost těles a látek; Teplota a teplotní stupnice; Měření.

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Fyzika / Látky a tělesa / Fyzikální veličiny - délka, hmotnost, objem, hustota, čas Vlastnosti látek - měřen Chemická vazba a vlastnosti látek charakteristika a typy chemické vazby. Jsou-li H můstky dostatečně silné, mohou ovlivňovat některé fyzikální vlastnosti. Obecně platí, že sloučeniny p prvků s vodíkem (azan, stihán, alan. Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny. Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic Hustota je fyzikální veličina, kterou označujeme řeckým písmenem ρ. Tuto veličinu měříme v Kg/m3 nebo g/cm3 a lze ji vypočítat, když známe hmotnost a objem určité látky. Hustotu kapalin měříme hustoměrem tak, že jej opatrně zasuneme do nádoby s kapalinou a ze stupnice odečteme výslednou hustotu. Vlastnosti látek. Fyzikální tabulky hustot vybraných pevných látek, kapalin a plynů

2_Vlastnosti látek Vlastnosti pevných látek/těles fyzikální veličiny - vlastnosti těles, které můžeme změřit (teplota, hmotnost, objem, délka, hustota, ) - zapisujeme v tomto tvaru : značka = číselná hodnota jednotka např. délka stolu : d = 1,5 m Při. Molekulová fyzika (též molekulární fyzika) je část fyziky, která zkoumá látky na úrovni atomů a molekul a vlastnosti látek bezprostředně vycházející z jejich struktury Vlastnosti látek můžeme zkoumat různými způsoby: pozorováním, měřením, pokusem. K rozlišení vlastností látek nestačí zjistit pouze jednu vlastnost, je potřeba zjistit několik vlastností. Úkol 1: Jak rozlišit vlastnosti kuchyňské soli, cukru, naftalenu a parafínu Pomůcky

Změna vlastností látek v VII Skupina chemických prvků Fyzikální vlastnosti halogenů a jejich agregátní stav se také mění se zvyšující se jadernou náplní. Podívejme se na tuto otázku podrobněji. Z plynu na krystal. Jednoduché sloučeniny fluoru a chlóru jsouvysoce toxických plynů. V malých koncentracích způsobují. výsledných látek. Syntetické polymery Pozoruhodné výsledky přinesla také polymerní fyzika a fyzikální chemie. Byly to polymeru, která má zásadní vliv na jeho chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti. Základní jednotka není u všech polymerů totožná s chemickou strukturou monomerů Vlastnosti látek. 1. Zjišťování vlastností látek - teploty skupenských přechodů, hustota. V přírodě se vyskytují látky ve třech základních skupenstvích. Jsou to látky plynné, kapalné a pevné čili tuhé. Základní fyzikální jednotkou je kg/m 3, ale v chemii se často používá i g/cm 3. Získáme ji vydělením. Fyzikální vlastnosti jednoduchých látek - nekovů jsou různé. Takže fluor, chlor jsou v plynné fázi, kapalina je brom a pevný stav je vlastně jód. Aktivita halogenů ve skupině se snižuje s nárůstem nukleárního náboje atomu, fluor je nejúčinnější mezi halogeny. Ve své reaktivitě vstupuje do skupiny chalkogenů pouze. Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon

CH8 – Měření vlastností látek | Výuka chemie a fyziky

Zemní plyn - fyzikální vlastnosti Zemní plyn, druhy, složení, hustota, kompresibilita, tepelná kapacita a vodivost, viskozita. 6.4.2004. Ing. Josef Fík. V roce 2019 byly koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nejnižší za posledních 11 let Magnetické vlastnosti látek učební text. cvičný test 6 výsledky. magnetické pole Zem Uveďte stručný matematický zápis některé fyzikální... Vlastnosti atomů a molekul - otázky látkách? Jak se nazývají pevné látky, které nemají pravidelnou strukturu? Uveďte příklady takových látek. Co dělají atomy a molekuly v kapalinách a plynech? Jaké vlastnosti mají tělesa složená z látky pevného.

o hustota a objemová hmotnost jsou jako fyzikální veličina definována poměrem elementární hmotnosti ku elementárnímu objemu Objemová hmotnost a hustota: dV dm ρ= [kg/m3] pro homogenní materiál pak můžeme psát V v m • vlastnosti výsledných kompozitních látek M. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK; Magnety a jejich vlastnosti; Magnetické pole. Magnetické indukční čáry; Magnetizace látky Pracovní listy: list 1 a list 2; Březen. Magnetické pole Země; ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK; Elektrické vlastnosti látek; Elektrování těles Pracovní listy: list 1 a list 2; Duben. FYZIKÁLNÍ VELIČINY; Čas. Předmětem výzkumu Sekce fyziky kondenzovaných látek je teoretické a experimentální studium struktury a fyzikálních vlastností kondenzovaných látek, především elektrických, magnetických, mechanických a optických. Naším cílem je objevovat a vyvíjet materiály s novými vlastnostmi a funkcemi, které přináší nové možnosti pro moderní průmyslové aplikace Fyzikální vlastnosti. Barva křemene je velmi proměnlivá, nejčastěji našedlá či bílá. Existuje však i řada variet, které jsou zbarvené díky defektům ve struktuře či mikroskopickým příměsím dalších minerálů. teplotě i přítomnosti dalších látek výrazně roste. Z podobných roztoků vznikají jak klasické.

Složitější úlohy - pohyb soustavy těles spojených vláknem

Látka - hmota skládající se z částic (atomů, molekul, iontů) a mající určité charakteristické vlastnosti (chemické, fyzikální). Fyzikální vlastnosti - barva, vůně, teplota, tání, teplota varu, hustota, . Chemické vlastnosti - např. schopnost přijímat či odevzdávat elektrony - reaktivita látky. Základní stavební jednotka látky - Atom nebo Io fyzikÁlnÍ vlastnosti organickÝch slouČenin 1) teplota tÁnÍ a varu propan 44 -44,5 acetaldehyd 44 21 ethanol 46 78,5 destilace metoda k dĚlenÍ kapalnÝch smĚsÍ lÁtek liŠÍcÍch se bodem varu uspoŘÁdÁnÍ: jednoduchÁ destilace rektifikace - frakČnÍ destilace rektifikaČnÍ kolona frakČnÍ destilace ropy destilaČnÍ.

Spektrální analýza - FYZIKA 007

Fyzikální chemie. Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie.Využívá poznatky a metody chemie, fyziky, elektrochemie a kvantové mechaniky pro zkoumání makroskopických vlastností látek na molekulární úrovni. Např. změny teploty nebo tlaku v systému dává do vztahu s interakcemi mezi atomy a molekulami.. FYZIKÁLNÍ CHEMIE SE ZABÝVÁ Fyzik ln vlastnosti obsahuj z kladn daje pro posouzen chov n l tky v ivotn m prost ed . Barva - je vlastnost l tky pohlcovat, nebo odr et elektromagnetick z en (400 - 800 nm); Z pach - je subjektivn hodnocen smyslov ho ( ich) vn m n par l tky; Bod varu [ C] - je teplota, p i kter l tka se v cel m sv m objemu se m n z kapaln ho na plynn skupenst Hydrochemie - fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti vody Charakter molekul vody: 1) Mezi atomem kyslíku a vodíku se vytváří kovalentní vazba 2) Dochází k sp3 hybridizaci (centrální atom kyslíku je ve středu tetraedru, 2 atomy vodíku (2 vazby) a 2 elektronové páry jsou v jeho vrcholech

Vlastnosti látek a těles - FYZIKA - Google Site

Vlastnosti látek - webzdarm

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI MOČI HUSTOTA MOČI Hustota moči, neboli specifická hmotnost je ukazatelem koncentrace moči. Jedná se o poměr určitého objemu moči ke hmotnosti stejného objemu vody. Hustota moči roste se zvyšujícím se množstvím látek v moči obsažených. Větší koncentrace tedy znamená vyšší hustotu. Rozlišíte vlastnosti kuchyňské soli, krystalového cukru a síry. Následujícími pokusy zjistíte jejich významné vlastnosti. Výsledky svého pozorování zapíšete do tabulky, kterou máte níže uvedenou. POSTUP PRÁCE: 1. popíšeme vzhled, barvu a vůni látek třech látek 2. ověříme, zda se látky rozpouštějí ve vodě 3 Vyjádření odborné poroty. Ahoj Katko a Lukáši, děkujeme za hezkou ukázku nečekaných vlastností papíru. Myslíme, že velkou část našich diváků jste překvapili tím, co vše papír vydrží a také tím že nosnost nezáleží jen na materiálu či jeho množství, ale také na tvaru Zobrazuji výsledky 1 - 4 z 4 pro vyhledávání 'fyzikální vlastnosti' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. fyzika pevných látek fyzikální vlastnosti 4 kompozitní materiály 2 materiálové inženýrstv í 2 elektronika 1.

Rozdíl mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi - Rozdíl

Feromagnetismus - Wikipedi

Teplotní roztažnost pevných látek Fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jeho teploty nazýváme teplotní roztažnost. F - Fyzika - Struktura a vlastnosti pevných látek; PSY - Psychologie - Osobnost a její struktura, vlastnosti aktivačně-motivační a výkonové. 1)Hustota- =m/Vk2)Objemová hmotnost3)Sypná hmotnost4)Hutnost5)Pórovitost6)Mezerovitost7)Vlhkost8)Navlhavost Stavba látek Částicová stavba látek Fyzikální veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síl Některé fyzikální vlastnosti slitin nejsou funkcí jejich složení a jednoduchý výpočet nedává správné výsledky. Např. teplota tání slitiny 68,5% Ga, 21,5% In a 10% Sn má teplotu tání okolo -20°C i když všechny její složky mají tuto teplotu podstatně vyšší Vlastnosti látek − hustota Obr. 1 - Digitální hustoměr. Co je to hustota? •hustota (látky) je fyzikální veličina, která vyjadřuje poměr hmotnosti a objemu dané látky •hodnoty hustoty některých látek najdeme v MFCH tabulkách -označujeme ji řeckým písmene

Vlastnosti látek a jejich přeměn

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ- Jsou závislé na vnitřní krystalové struktuře (krystalová mřížka) a chemickém složení nerostu- Jsou důležité pro určování nerostů a pro jejich praktické využití- 1) HUSTOTA· Značí se řeckým písmenem ς (ró) · Podíl hmotnosti látky (m) a jejího objemu (V Fyzikální vlastnosti alkynů. Acetylenové uhlovodíky mají velmi blízkou povahu alkanů a alkenů. V přírodě se prakticky nevyskytují, s výjimkou etinu, takže jsou vyráběny umělými prostředky. Nižší alkyny (až do C 17) jsou bezbarvé plyny a kapaliny. Jedná se o nízkomolární látky, v důsledku čehož jsou špatně.

Základní vlastnosti látek E-ChemBook :: Multimediální

polykrystal = velký počet malých krystalků (zrn) - většina krystalických látek (kovy, zeminy, prach) uvnitř zrn jsou částice uspořádány pravidelně, vzájemná poloha zrn je však nahodilá (pozinkovaný plech) anizotropní = fyzikální vlastnosti jsou závislé na směru vzhledem ke stavbě krystalu (monokrystaly). Elektrické vlastnosti látek. Atom-Atom se skládá z obalu, jsou v něm : Elektrony- se záporným nábojem (e-) a neutrony (nemají žádný elektrický náboj) Elektrování těles-Elektrování je fyzikální jev, při kterém jsou přenášeny elektrické náboje z jednoho tělesa na druhé. Při elektrování vzniká elektrická. KŘÍŽOVÁ, V. Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické charakteristiky. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU, 2015. 48s. Předložená bakalářská práce se zabývá základními fyzikálními vlastnostmi stavebních materiálů a jejich vlivem na požárně technické charakteristiky Vše bez výjimky látek v příroděmají fyzikální vlastnosti, které určují její roli a místo v přírodních procesech. Například bod tání (poměrně často je tato vlastnost citována v příručkách jako nastavovací teplota), to je teplotní hranice, při níž může pevné krystalické těleso vstoupit do kapalného stavu FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:Všechny vlastnosti látek, vyjma těch, které ovlivňují jejich chování při chemických reakcích. DVA HLAVNÍ TYPY: A/KVALITATIVNÍ-popisné vlastnosti látek, jež nelze exaktně vyjádřit. Je to:zápach, chuť a barva B/KVANTITATIVNÍ- vlastnosti, které lze měřit

Přehled fyziky pro ZŠ nakladatelství Kupka

Struktura a Vlastnosti Látek - Fyzika 00

F - Fyzika - Struktura a vlastnosti pevných látek; F - Fyzika - Struktura a vlastnosti plynného skupenstí látek; ZSV - Základy společenských věd - Psychologie osobnosti, typologe, vlastnosti osobnosti Zeměpis - Mořská voda - Fyzikální a chemické vlastnosti; Z - Zeměpis - Slozeni a vlastnosti pudy; CH - Chemie - ,d´-prvky. ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ Dle přílohy č.1 Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů označování a balení látek a směsí č. 1272/2008. Přechodné kovy - přechodnými kovy je míněna jakákoliv sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu,.

PPT - VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ PowerPoint Presentation

Fyzikální veličiny :: škol

Elektronová struktura a fyzikální vlastnosti látek Vodivostní elektrony v materiálech (klasický a kvantový popis), elektrony v periodickém potenciálu. Elektronová struktura kovů, polovodičů a izolátorů, optické vlastnosti. Chemická vazba, koheze, hybridizace elektronových stavů Název ~téma Vlastnosti látek Oblast zařazení do RVP Člověk a příroda Chemie - Pozorování, pokus a bezpečnost práce Ročník, věková kategorie 8. ročník ZŠ, 14 - 15 let Učivo vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek Všechny fyzikální vlastnosti jsou izotropní, tj. vykazují shodné hodnoty v libovolném směru (obrázek 11-2). S klesající teplotou klesá kinetická energie částic a začínají se mezi nimi více uplatňovat vazební interakce a látka přechází do skupenství kapalného

E-tabulky - vscht.c

tabule Dochází ke změně vlastností látek. Může dojít ke změně vzhledu látky Vlas Plastová láhev Kapsle proti molům Koláč Pokus číslo 1: Led a) Vlož kostku ledu do kádinky a kádinku zahřívej. b) Pozoruj a popiš, co se stalo. Změnila látka vzhled a vlastnosti? (barva, tvar, skupenství, zápach atd. Vlastnosti zředěných roztoků, které závisí na počtu přítomných molekul rozpuštěné netěkavé látky, ale ne na jejich druhu, se označují jako vlastnosti koligativní (z latinského colligatus - svázaný, pevně spojený dohromady: co = dohromady, ligo = vázat) Fyzikální vlastnosti látek: měření bodu tání, indexu lomu a pH Stanovení fyzikálních vlastností organických sloučenin Abychom mohli dokonale charakterizovat sloučeninu, je třeba stanovit některé její fyzikální vlastnosti, např. hustotu, index lomu světla, bod tání a varu. Tyto fyzikální konstanty mohou zároveň. Povrchové vlastnosti API látek a jejich vliv na fyzikální vlastnosti materiálů Garant: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Cílem projektu je pochopení povrchových vlastností mikrokrystalických API látek a nalezení vztahů mezi povrchovými a mechanickými vlastnosti práškových API látek

Vlastnosti látek a těles :: Fyzika materiály 5

Fyzikální vlastnosti vzduchu. Vlastnosti látek a těles (215) Důkaz tekutosti vzduchu. Video ukazuje tekutost vzduchu. HORKÝ LED. Ve videu jde o pokus vytvořit takzvaný Horký led který lze připravit z octanu sodného. Octan sodný je organická látka a jeho vzorec je CH3COONa fyzikální vlastnosti materiálů 18 physical properties of materials 18 elasticity 4 pružnost 4 pevnost 3 strength of materials 3 See all electric conductivity 2 1 electromagnetism 1 elektrodynamika 1 elektromagnetismus 1 fyzika 1 fyzika pevných látek 1 fyzikální stavba hmoty 1 . Author. Materiál a vlastnosti Ytongu. Kompletní sortiment Ytong nabízí ucelený systém pro hrubou stavbu domu a šetří čas i peníze, jak stavebníkovi tak i zedníkovi. Pro výrobu pórobetonu Ytong platí jednoduchá rovnice: písek + cement + vápno + voda + přírodní hliník = Ytong Dají se předpovědět fyzikální vlastnosti látek? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Dají se předpovědět fyzikální vlastnosti látek?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Skupenské stavy látek, struktura pevných látek a fázové přechody. Vlastnosti reálných stavebních hmot, základní fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi stavebních materiálů. Stavební kámen, jeho vlastnosti, význam ve stavebnictví, konzervace a konsolidace degradovaných kamenných.

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

Matematika, fyzikální jednotky. 1 of 2 Matematické minimum. 2 of 2 Díly a násobky jednotek, jednotky a veličiny SI. Mechanika. 1 of 6 Kinematika. 2 of 6 Dynamika. Struktura a vlastnosti plynných látek - základní poznatky a rovnice Struktura a vlastnosti plynných látek - izo děje, adiabatický děj. fyzikální vlastnosti materiálů (133) physical properties of materials (31) fyzikální vlastnosti (26) fyzikální vlastnosti vody (16) fyzikální vlastnosti ledu (12) polovodiče (12 Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, význam v organismu. 3. Disperzní soustavy, rozpustnost látek, pravé a koloidní roztoky, emulze a suspenze. 4. Difuze, osmóza, osmotický a onkotický tlak, dialýza, příklady z biochemie. 5. Energetika chemických reakcí, Gibbsova energie a entropie, aplikace na metabolické děje Showing 1 - 1 results of 1 for search 'fyzikální vlastnosti materiálů', query time: 0.07s Results per page 10 20 40 60 80 100 Sort Relevance Date Descending Date Ascending Call Number Author Titl

Zobrazuji výsledky 1 - 8 z 8 pro vyhledávání 'fyzikální vlastnosti' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. Odhlásit Jednotné přihlášení NTK. Od 22. 10. 2020 do odvolání je knihovna uzavřena. Rezervace nejsou možné. Výpůjčky budou prodlužovány automaticky. Za dobu uzavření knihovny se nenačítají pokuty Výsledky 1 - 20 z 61 pro vyhledávání 'fyzikální vlastnosti materiálů', doba hledání: 0,09 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze Dynamika (32) Elektrický náboj a elektrické pole (16) Elektrický proud v látkách (17) Elektromagnetické jevy (17) Elektromagnetické kmitání a vlnění (8) Elektromagnetické záření (23) Fyzika mikrosvěta (33) Fyzikální veličiny a jejich měření (28) Gravitační pole (11) Kinematika (6) Magnetické pole (10) Mechanické. Zkratka studijního programu: P_IPLN Kód studijního programu: N0533A110039 Délka studia: 2 roky. Charakteristika studijního programu. Studium programu Inženýrství pevných látek je orientováno na pokročilé partie fyziky pevných látek a jejich praktické aplikace v inženýrské i přírodovědné praxi. Cílem studia je předání znalostí o fyzikální podstatě, teoretickém. Mechanické vlastnosti materiálů Fyzikální akustika : 3: 1/1 KZ 10. Struktura atomů, molekul a kondenzovaných látek Dualismus vlna-částice, fotoefekt, Comptonův rozptyl. Bohrův model atomu. Základní typy vazeb mezi atomy, meziatomový potenciál. Popis symetrie molekul a krystalů pomocí grup, kvazikrystaly

 • Svatební šaty na míru ostrava.
 • Matky rebelky.
 • Dobrovolná vojenská služba 2017.
 • Jak okyselit půdu.
 • Arduino zapojeni led.
 • Víla z ovčího rouna návod.
 • Ostrov taipan.
 • Lavazza 1000.
 • Donbas mapa.
 • Dixit recenze.
 • Porcelánové talíře sada.
 • Windows 10 zdarma ke stažení.
 • James may: the reassembler.
 • Bylinný termofor velba.
 • Zdroje světla automobilu.
 • Hanuš lamr fialky.
 • Romeo and juliet book.
 • Vitamín ev zelenině.
 • Ohýbání trubek za studena.
 • Vitální kapacita plic definice.
 • Lomový kámen vápenec.
 • Vda kvalita.
 • Existuje černá magie.
 • K m b.
 • Vodafone poslat mms.
 • Balistika pdf.
 • Stavba kolena.
 • Ibiza dovolená 2019.
 • Penzion jurasek.
 • Bobr v zoo.
 • Slabost po jídle.
 • Pojištění vozidla proti krádeži kalkulačka.
 • Životopisy slavných herců.
 • Dravci druhy.
 • Arctg.
 • Sekáči čr.
 • Iphone email prilohy.
 • Dva křečci spolu.
 • Zavlazovac.
 • Cibule bajkal.
 • Největší vlakové nádraží v čr.