Home

Únosnost jílovité zeminy

Parametry pro výpočet únosnosti základu Únosnost základu

 1. y; Zpevněné jílovité horniny. Jílovec, siltovec, prachovitá břidlice, hlinitá břidlice ≈ 10. Písčité horniny s pevnými krystaly a špatně vyvinutou krystalovou štěpností.
 2. y prachovité a písčité, velký rozdíl ze
 3. y při dosáhnutí mezního stavu únosnosti, c - označení a definice kluzných ploch V návaznosti na GK - dvě metody výpočtu I. skupin
 4. y; Únosnost na vytržení ze zálivky; Rozpěry - zatížení teplotou; Metoda závislých tlaků; Pružinová metoda podle JGJ 120-2012; Stanovení modulu reakce podloží. Modul reakce podle Schmitta; Modul reakce podloží podle Chadeissona; Modul reakce podloží podle CUR 166; Modul reakce podloží.
 5. y je ze

Výpočet únosnosti základu Teorie GEO5 Online nápověd

Zemina je termín, který se používá v inženýrsko-geologické klasifikaci hornin, který je založen na strukturní soudržnosti hornin a rozlišuje horniny na několik typů.. Obsah jednotlivých prvků v běžné půdě nebo zemině je kolísavý dle lokality. Dá se obecně říci, že významné zastoupení má v půdě prvek křemík-hliník-uhlík-vápník a další doporučenými pravidly (např. pro hlinito jílovité zeminy 1 den) a nebo se detailně registruje sledovaná závislost ε= f(t). Na konci této doby tak dostaneme jeden bod pro následné vynesení závislosti ε = f( σ ef ). • Významná je otázka volby zatěžovacích stupňů, jakému totálnímu napětí odpovídají Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požadavky na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem pro vozovku či násyp a ztracený čas znamená na staveništi ztracené peníze Soudržné: typickým příkladem jsou zeminy jílovité. Tyto zeminy mají malé póry (špatně propouští vodu, umožňují vzlínání vody, namrzají a mají velkou stlačitelnost).Podle poměru jednotlivých částí jsou soudržné zeminy pro zakládání vhodné, podmínečně vhodné nebo zcela nevhodné Jinak věřte, že i když použijete jemný (kopaný,omítkový) písek, efekt bude výrazný. I jeho částice jsou mnohonásobně větší něž částice jílovité zeminy. Navíc bych řekl, že vliv na vznik optimální - tzv. drobtovité struktury - půdy má ještě lepší než praný říční betonářský písek

Důležité je průzkumem stanovit, na které zeminy bude nutné použít trhacích prací, které budou natolik nepevné, že budou mít nízkou únosnost pro pojíždění, jak lze využít vytěžený materiál apod. Těžba hornin zahrnuje rozpojování, transport a naložení Soudržné zeminy - do této skupiny řadíme spraše, suché nebo málo zvlhlé, dále pak jíly, jílovité zeminy, hlinité zeminy a sprašové hlíny. Pevnost těchto hornin je dána soudržností, jsou stlačitelné a propustné. Tyto zeminy dobře přijímají a drží vodu a jejich únosnost se zlepšuje s klesajícím obsahem vody

Od 24.4. do 6.5. nabízíme cca 300 kubíků výkopové jílovité zeminy ze základů domu (snižování terénu) vhodné např. na vyrovnání terénních vln. Kralupy nad Vltavou a okolí, vč. dopravy ZDARMA. tel. 733 357 04 Dnes používáme účinnější geomříže. Geomříže jsou výztužná geosyntetika s otevřenou strukturou - mají čtvercové nebo trojúhelníkové otvory. Zrnitý materiál navršený a zhutňovaný nad těmito geomříží proniká přes její otvory a vytváří tak efekt vzájemného zazubení mezi částicemi zeminy a geomříží.Toto zazubení mezi geomříží a zrnitým. Zeminy a substráty > Jílovitá zemina: Jílovitá zemina host - xxx.xxx.180.38 29.6.2007 12:10 Měli jsme také na zahradě těžkou jílovitou půdu (když ztvrdla, nedala se ani rozkopnout motykou). Po řadě pokusů se nejlépe osvědčilo zlehčení pomocí dřevěných pilin (vydatně a několik let- cca 3-5 cm vrstva). Doporučujio. Použití vibrační desky přímo na jílovité zeminy je téměř nemožné a obecně u jemnozrnných zemin vede k jejich rozvibrování do hloubky a zvýšení celkového sedání. Štěrkový podsyp se zde dává z jediného důvodu, a to z důvodu urychlení konsolidace neboli postupného vytlačování vody z pórů zeminy při zhutňování

11 Příčiny Poruch Základových Konstrukc

Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů - partikulární povaha, vícefázový systém. Vznik zemin, jílovité minerály, reziduální zeminy. Vlastnosti zemin z pohledu jednotlivých fází. Charakteristiky stavu zemin. Napětí a přetvoření ve 2D(Mohrovo zobrazení, efektivní napětí, drénované a nedrénované podmínky) a podle typu zeminy (více informací v nápovědě - F1). Značný vliv tohoto parametru na výsledek demonstruje následující tabulka: − pro Np=10 (pata piloty v jílovité zemině): R b =1542,24 kN, − pro Np=30 (pata piloty v písčité zemině): R b =4626 ,71 kN, − pro Np=60 (pata piloty ve štěrkovité zemině): R b =9253,42 kN

Podstatou zkoušky je stanovení hmotnosti objemové jednotky zeminy. Stanoví se jako podíl hmotnosti zeminy a jejího objemu. Objem zeminy se uvažuje vždy ve vlhkém stavu, hmotnost zeminy se uvažuje po vysušení při 105 - 110 °C . Vzorek se považuje za vysušený jestliže po 24 hodinách je změna jeho hmotnosti menší než 0,1% Metoda je vhodná pro velmi nepropustné hlinité, jílovité zeminy. Stanovení hydraulické vodivosti z časového průběhu konsolidace U edometrických zkoušek dochází k odvodnění vzorků svislým směrem, deformace je povolena jen v jednom směru, tudíž se jedná o případ jednoosé konsolidace Na únosnost na nesoudržné zemině mají vliv tyto faktory - hloubka založení, šířka základů, objemová tíha zeminy( pozor na vliv vody). Zvláštní pozornost je třeba věnovat pískům neulehlým, mají značnou pórovitost, je třeba je před založením pořádně hutnit

Doporučuje se nerýt a neorat písčité pozemky příliš hluboko, aby se na povrch nedostal podložní písek. Zúrodnit takovouto půdu můžete přidáním jílovité zeminy, těžšími komposty nebo bahnem z rybníků (obohatí půdu i o živiny). Pro výsadbu zeleniny je zapotřebí přidat do záhonu dobrý kompost Moderní prvky ve zhutňování zemin Zveřejněno: 7. 3. 2004. 1. Zhutňování zemin a hornin Zhutňování je proces vytvářející stabilitu zemních konstrukcí tak, aby se jednotlivé konstrukční vrstvy nedeformovaly (nesedaly) vlivem zatížení od provozu, nebo aby jejich sednutí nebylo na závadu účelu, kterému mají sloužit Pevnost zemin určuje odpor zeminy k smykovému porušení. Smyková pevnost je základní charakteristikou zeminy a její znalost je důležitá pro řešení stabilitních problémů zemních konstrukcí. Pokud na nějaké ploše uvnitř zemního masívu smykové napětí dosáhne smykové pevnosti zeminy, dojde k porušení. Smykovo U pilot, jejichž kritérium je únosnost je třeba uvážit, jak funkci dříku tak i hrotu 48. ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN - nejběžnější úprava zeminy jako stavebního materiálu cíl zhutňování - cílem je úprava vytěžené zeminy a volně rozprostřené vrstvy do tahového stavu, kterým se docílí zlepšení mechanicko-fyzikálních. Jílovité zeminy jsou takové, u nichž prevážná öást zrn je menší než 0,005 mm. Kromé rozmëru zrna se však výrazné uplatñuje mineralogické složení. Tím je dána podstatná vlastnost jílú - jíly pFi stejném zrnitostním složení a stejné vlhkosti se mohou chovat odlišné

vyskytují tmavě šedé jílovité břidlice, jemnozrnné pískovce nebo pelokarbonátové čočky. únosnost Ν Edef cef Zeminy třídy F1 -F8, S1 -S3 s konzistencí měkkou 5 b Podmínky pro ražení velmi nepříznivé stabilita horniny v čase : minimální, hornina silně tlačiv 5. implicitně vyjádřené možnosti zvýšení rychlosti průsaku v dané jílovité zemině, Řešení plastickými teorémy a MMR viz v části MZ2 únosnost obecně pevnosti zeminy) 2D - kruhová smyková plocha - MMR - PROUŽKOVÁ METODA jílovité zeminy a vibrovaného št ěrku). Pro zamezení tohoto vtla čo-vání jemnozrnné zeminy do podkladní vrstvy je zapotřebí splnit podmínku : d15 nestmelené vrstvy / d85 podloží ≤≤≤≤ 5 d15 = velikost zrna odpovídající propadu 15 % (zjistí se s čáry zrnitosti materiálu ne-stmelené vrstvy

Bez úpravy nelze v podloží násypu ponechat zeminy zařazené do skupiny nevhodné podle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, zasolené zeminy, objemově nestabilní zeminy a horniny, jíly a jílovité zeminy s mezí tekutosti větší než 60% a zeminy s číslem konzistence I C menším než 0,5. Od sypaniny násypu. Prostupy musí být tak velké, aby při sedání stavby se potrubí neporušilo. Bezpečnost základů Základová spáry musí být v hloubce, ve které už půda nepromrzá, tj. nejméně 80 cm pod terénem ! Snižování únosnosti půdy, a tím zvětšené zatlačení základů, může nastat při promáčení zeminy např. dešťovou vodou protože jemné jílovité a hlinité, příp. železité částice mohou vést ke zne-čištění povrchu dlažby jak ve fázi spárování, tak v průběhu užívání plochy. Jemné hlinité podíly navíc podporují růst plevelů. V případě použití pra-ného křemičitého písku je možné jej na ploše cca 2 až 3 týdny ponechat Známý má pravdu. Základy jsou obludně široké a asi je spojen s betonářskou firmou. Zeptejte se jej jak by vypadaly základy pro několika patrový dům z cihly plné nebo stavby z betonu. Pokud by byla nějaká extrémně špatná únosnost zeminy, tak se to dělá jinak aby to něco uneslo a betonu se ušetřilo Hloubku podkladního lože určíme podle předpokládané zátěže (pěší chůze nebo jízdy automobilem) a kvality podloží; v případě jílovité zeminy zajistíme dobrý odvod vody, při neúnosné písčité zemi učiníme opatření, aby se dlažba nepropadala

Zeminy v aktivní zón ě jsou kvalifikovány jako vhodné pro požadovanou únosnost podloží a lze je použít. V opa čném p řípad ě se musí provést jejich úprava nebo výměna. Při úprav ě / výměně zemin v aktivní zón ě se musí řešit též tlouš ťka úpravy / výměny jílovité zeminy 40 - 48 Jíl 45 - 55 bentonit až 70 PRŮMĚRNÉ HODNOTY VLHKOSTI ZEMINA VLHKOST (%) písek 10 - 24 jílovité zeminy 24 - 35 Jíl 35 - 50 bentonit až 80 VNITŘNÍ SKLADBA ZEMIN Struktura zritá štěrky, písky Struktura voštiová soudrž vé zeiy jíly, hlí vy Struktura koloid

Chyby při posuzování únosnosti a navrhování úpravy podloží

Radonové mapy. Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map. Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu které určujeme při průzkumu, jsou únosnost zeminy, stlačitelnost, propustnost, soudržnost a vlhkost. Podloží mohou tvořit soudržné zeminy, ke kterým patří hlíny, jíly a jílovité zeminy. K nesoudržným zeminám zařazujeme písek a štěrk. Skalní a poloskalní horniny jsou nestlačitelné a nejúnosnější Rozsah indexu stlačitelnosti C c (Naval Facilities Engineering Command Soil Mechanics DESIGN MANUAL 7.01). Obvyklý rozsah čísla stlačitelnosti je od 0,1 do 10. Přibližné hodnoty pro stejnorodý písek pro rozsah zatížení 95 kPa až 3926 kPa se udávají od 0,05 do 0,06 pro kyprý stav; 0,02 až 0,03 pro ulehlý stav. Pro silty je to hodnota 0,20

únosnost nepřesahovala 50 kPa (ČSN 73 1001, tab. č. 15). To vyvolalo byly vyvolávány vysoké hodnoty sedání, jdoucí na vrub jednak překračování únosnosti nasycené jílovité zeminy (včetně účinku vysokých hodnot pórových tlaků na pevnost zemin), jedna únosnost cestní pláně, což ovlivňuje potřebnou tloušťku vrstvy vozovky, která je nejdražší větší podíl štěrkovitých zrn poskytují mnohem příznivější podloží cest než zeminy jílovité, namrzavé a zeminy vytvářející nebezpečí svaženin. c) Klimatické poměry jsou určujícím činitelem vodního režimu.

Zemina - Wikipedi

únosnost cestní pláně, což ovlivňuje potřebnou tloušťku vrstvy vozovky, která je nejdražší součástí cesty. Mimoto jsou na vlastnostech povrchových zemin závislé sklony výkopových a násypových svahů a tvorba odvodňovacího systému. Například propustné zeminy obsahujíc Jílovité zeminy dlouho konsolidují a je potřeba znát sedaní v čase a k tomu slouží sou MS1 - únosnost - zjišťujeme stability zákl. půdy a přechod do plastického stavu (vývoj plast.oblastí a porušení zeminy při dosažení MS1) Pro 1GK porovnáváme Vds s tabulkami Použít se ale dají pouze v lokalitách bez výskytu spodní vody a s minimem jílovité zeminy. Oproti tomu nádrže určené k obetonování můžete instalovat i do míst s vysokým výskytem jílu, do velké hloubky nebo v případě, že potřebujete, aby nádrž měla vysokou statickou únosnost - neboli aby se přes ni dalo jezdit Křivka Třída-symbol Název zeminy - dle ČSN 73 1001 Cc Cu WL WP IP ID TRIAXIÁLNÍ ZKOUŠKA Stavba: Místo: Sonda: J-1 Hloubka odběru: 2,0 m Lab. číslo: Popis zeminy: Způsob přípravy: Vykrojen z neporušeného vzorku Přístroj: triaxiální lis WF 5t Měřil: Datum: Hmotnost vlhké zeminy m (g) : 165,0 Hmotnost suché zeminy md (g. Základní předpoklad - nejedná se o zeminy tř.F6-F8 ,jílovité s vysokou smrštitelností a nebezpečím rozbředání.Hloubka základu musí být min.80 cm (nezámrzná hloubka) ,pro jílovité zeminy tř.F1-F5 min.100 cm ,pro jílovité zeminy F6-8 min.160 cm. Šířka základu min.60 cm

laboratorn ě za řazené jako písky s přím ěsí jemnozrnné zeminy až jílovité písky. Tyto zeminy mají výpo čtovou únosnost R dt = 175 až 275 kPa pro ší řku základu b=1,0m. Tyto zeminy jsou podmín ěně vhodné do násyp ů, podmín ěně vhodné do podloží a mírn ě namrzavé až namrzavé. Vykli ňuj Únosnost na vytržení ze zeminy; jemnozrnné zeminy třídy F1-F8, jimž nenáleží součinitel m = 0,1 ani 0,4 ani 0 S2, G1, G2 nad hladinou podzemní vody písky a štěrky hlinité, jílovité či s příměsí jemnozrnné zeminy, tříd S3, S4, S5, G3, G4, G5. jílovité podloží (zeminy tříd F), které je pro vodu často nepropustné, zeminy třídy F (které se zde v podloží vyskytují skoro všude) jsou obtížně hutnitelné jen po malých vrstvách. Toto podloží má značnou stlačitelnost, jeho konsolidace je velmi dlouhodobá a sedání nerovnoměrné. V takové půdomechanické vlastnosti hornin a zemin podloží (únosnost, propustnost atd..), výška hladiny podzemní vody a její kolísání Druhy základových půd Typ základové půdy zjišťujeme na základě granulometrického složení, tj. podle křivky zrnitosti, kterou získáme areometrickou hustoměrnou zkouškou konstrukce, posouzení. Uživatel si volí mezi hodnotami 1/3, 1/6 a bez omezení. Známá únosnost zeminy Zaškrtávací políčko Známá únosnost zeminy, použít Sigma oc lze použít k přepsání výpočtu únosnosti podle EN 1997-1. Místo výpočtu se použije zadaná hodnota Sigma oc. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuto

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro

Stav zeminy v podloží se dá posoudit přibližně vizuálně. Stačí vykopat nějaký krátký výkop do hloubky 1,5 m (a vyfotografovat). Před nedávnem to dělali na louce za mnou pro městský úřad. Samozřejmě to vyhrabal traktor s lžící asi na 4 místech. Je to obrovký pozemek asi tak pro 10 - 15 domů Zeminy a kaly v rypném stavu mají charakter těžké jílovité mazlavé zeminy zapáchající po ropných resp. dehtových látkách. Barvu mají v různých odstínech šedi až po černou. Specifická hmotnost je od 1300 do 2600 kg/m3 (na korbě se při dopravě nepohybují) únosnost výrazně nižší, kdy se určité zlepšení zeminy projevovalo až při vyšším dávkování. Úprava zeminy pomocí AM-K je sice možná a lze I zde spatřovat určitý přínos ve zpracování vedlejších energetických produktů, v této podobě je ovšem ekonomicky příliš nákladná základová spára vykazovala únosnost pro pojezd 60 t vrtné soupravy. Sanace spočí-vala v odtěžení jílovité zeminy a vytvoření štěrkového polštáře z drceného kameniva. Následovala betonáž podkladních betonů vyztužených kari sítěmi, ve kterých byly vynechány kruhové prostupy pro piloty posuzované zeminy jsou vhodné do násypu i pro podloží vozovky (aktivní zónu). S předpokladem použití materiálu pro zemní práce byla dále laboratorně ověřena únosnost zemin Jílovité částice c (zma < 0,002 mm) Stanovení vlhkosti zemi

Kg-1. Písčité půdy mají celkovou sorpční kapacitu 50 - 100, hlinité 200 - 300 a jílovité 400 - 500 mmol.kg-1 půdy. Obsah výměnných bazických kationů (S) udává množství miligramekvivalentů bazických kationů (Ca, Mg, K, Na) v 1 kg zeminy Pro většinu druhů hliněné půdy lze použít nejběžnější typy základových základů - hromadu nebo pás. V tomto případě je nejvhodnější zvolit páskovou základnu v případě homogenní zeminy, zatímco vlasové základy jsou vhodnější pro jílovité půdy s nízkým obsahem tvrdých (kamenitých) inkluzí

09.Zemní práce a druhy zeminy - DESIGN home & garde

0,20 - 0,90 m - hlíny písčito-jílovité (prachovité), slídnaté, žluto-hnědé, reziv ě šmouhované, aby co nejlépe zdokumentovaly únosnost a stavbu podložních zemin, viz. p říl. č.3. povod ňové hlíny, pís čito-jílovité zeminy, m ěkké konzistence. Následuje vrstva zvodn ělých, deluviofluviálních, st ředn. Přípravek je doporučován pro méně soudržné jílovité, prachové a písčité zeminy, kde optimalizuje a neutralizuje obsah jílu a urychluje postup prací. ViaCalco ® C30 ViaCalco C30 je hydraulické silniční pojivo, u něhož je celkový obsah CaO+MgO vyšší než 30 % Písčité zeminy reagují na mráz málo, jílovité výrazně. Promrzá-li zemina hlouběji, než je spodní úroveň základu (základová spára), dojde k nadzvedávání základu. Jestliže stavba nad základy nebude dostatečně tuhá, vytvoří se v jejích stěnách trhliny Pro prohloubení se skříň opatrně otočí a naslouchá zvukům, které se vytvářejí. Při tření hrubozrnného písku, šustění - jemnozrnné, tiché - při průchodu jílovité zeminy se vyskytne skvrna. Pro vrtání volných hornin, jako je sypký písek, štěrk, štěrk, použitý zhelonku

• základové poměry: do cca 0,5 m ornice, 0,5-3 m jílovitý písek, na jihu zájmového území jsou přítomny i jílovité hlíny, od cca 3 m slíny a slínovce • únosnost zemin: malá, zeminy jsou silně a nestejnoměrně stlačitelné (střídání složek a poloh), jsou namrzav jemnozrnné zeminy až štěrky jílovité, šedohnědé, hnědé a rezavě hnědé barvy, střední až hrubé, středně ulehlé, z části zvodnělé. Klastika jsou poloostrohranná až zaoblená o velikosti převážně do 4 cm. Místy se však vyskytují valouny o velikosti i přes průměr vrtu. Ověřen Údolní 2188 390 02 T á b o r tel.: 381 489 118 B OO EŽŽ VE JJ OO V II CC EE K A A NN VA ELL II AZZ AA CC E A ČČ OO V Město J i s t e b n i c e B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak.č. : 16 01 30 3 Stupeň : Dokumentace pro provádění stavb

Jílovitá zemina - ZAHRADA

Piloty mají vysokou únosnost, proto jsou vhodné pro výstavbu jak malých soukromých bytových domů, tak i vícepodlažních obytných budov, občanských, průmyslových a zemědělských objektů. tekoucí písčité a jílovité půdy), předpjatá příčná výztuž (pro stlačitelné, s výjimkou jílu, zeminy), podélná. Na co si dát pozor při zakládání pasivních domů na tepelné izolaci? Jak správně postupovat? O tom odborníci na specializovaném Fóru expertů, pořádaném Centrem pasivního domu. Shrnutí nejzajímavějších informací a doporučovaných postupů v českých podmínkách přinášíme v tomto článku v těchto úsecích jsou rozbředlé jílovité zeminy částečně zasahující až do vrstvy zemní pláně v km 0,062 - 0,137 (celkem 75 m) se bude provádět hloubková sanace zemní pláně touto sanací podloží: - netkaná separační geotextilie s plošnou hmotností 400g/m

v metrech Únosnost Uv,tab pilot v kN vrtaných v pískovcích třídy R5-R4. Jílovité zeminy bude při nevhodném počasí před jejich použitím do podloží resp. násypů nutno upravit s pomocí v současnosti běžně používaných metod stabilizace - viz např. ČSN 73 6125 - Stabilizované podklady Má do 35 % zrn, která projdou sítem 0,075 mm, takže jsou přípustné i jílovité písky, prachové písky, jílovité štěrky a prachové štěrky. Z doporučené zrnitosti vyplývá, že by neměly být navrhované zeminy, které mají více než 35 % jemných částic, tj. hubený jíl (CL), prach (ML), tučný jíl (CH) a elastický. Zeminy vzniklé fosilním zvětráváním mají charakter převážně jílovité a písčité hlíny nebo písčitého jílu s pevnou a tuhou konzistencí. Jsou smrštitelné, bobtnavé a až vysoce namrzavé. Vložky břidlic její únosnost podstatně nesnižují, ale při podtěžení desek a lavic vápenců zvyšují nebezpečí.

1 - vsb.c

Větší výdaje zpravidla přináší kamenité nebo jílovité podloží, špatná únosnost pozemku, navážka a podobně. Některé skryté podmínky lze eliminovat způsobem založení stavby. Obecně platí, že klasické založení na základové desce je stále cenově nejvýhodnější formou dostatečnou únosnost. Jako podloží se pokládá zhutněný oblázko v ý štěrk či štěrkopísek (max . 5.2.1 S podní voda a tuhé půdy (jílovité a jiné vodě nep ropustné půdy) (< 5 m ), navršené zeminy nebo náspu musí být zřízena ochranná zeď navržená dle statistických výpočtů k zachycení tlaku zeminy únosnost. Jako podloží se pokládá zhutn ěný oblázkový št ěrk či št ěrkopísek (max frakce 8/16 dle 5.2.1 Spodní voda a tuhé půdy (jílovité a jiné vod (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí bý

ELU

únosnost. Jako podloží se pokládá zhutněný oblázkový štěrk či štěrkopísek (max frakce 8/16 dle 5.2.1 Spodní voda a tuhé půdy (jílovité a jiné vod (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí bý dostate¿nou únosnost. Jako podloží se písek di štërkopísek (max. frakce 8/16 dle DIN 4226-1, (jílovité a jiné vodë nepropustné püdy) (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí být zYízena ochranná zed' navržená dle statistických výpo¿tü k zachycení tlaku zeminy. Zed

dostatečnou únosnost. Jako podloží se písek či štěrkopísek (max. frakce 8/16 dle DIN 4226-1, (jílovité a jiné vodě nepropustné půdy) (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí být zřízena ochranná zeď navržená dle statistických výpočtů k zachycení tlaku zeminy. Ze dostateönou únosnost. Jako podloží se pokládá zhutnéný oblázkový štérk ëi štérkopísek (max. 5.2.1 Spodní voda a tuhé púdy (jílovité ajiné vodé nepropustné púdy) (< 5 m), navršené zeminy nebo náspu musí být znzena ochranná zed' navržená dle statistických výpoctu k zachycení tlaku zeminy vykazují menší únosnost. Pro jílovité a jílovitopísčité zeminy je typická tvorba ledových vrstviček. Při jejich tání pak rozmrzlá voda zvyšuje vlhkost povrchové vrstvy a ta rozbředá [1]. Zvtrávání hornin - mechanické i chemické snižuje pevnost hornin. Typicko vytížené, avšak náročnost dopravy, zátěž vozovek, únosnost podloží a konstrukčních vrstev vyžaduje speci ckou projekční pozornost. Netuhé vozovky lesních cest je možné pro zjednodušení rozdělit na bitumenové (živičné nebo asfaltové, nejčastěji vybudované s vozov Vždy by měl být preferován transfer na zcela nově vybudovanou lokalitu. Pokud už musí dojít k transferu na lokalitu kde nějací obojživelníci žijí, musí se vyhodnotit dopady možného přesunu zvířat - únosnost prostředí, kombinace druhů, vhodnost pro druhy, predace, zdravotní stav. Ilustrační foto: Jan Jelínek

 • Ropuchovití.
 • Scott pilgrim against the world.
 • Fíkový koláč.
 • Lady jane rolling stones překlad.
 • Toyota celica 1.8 vvti 141kw.
 • Al gore residence.
 • Pojistka abs octavia 1.
 • M82a1 samr.
 • Hlohyně šarlatová havlis.
 • Darmoděj text.
 • Hanebný pancharti dabing.
 • Ekg křivka infarkt myokardu.
 • Canon 70 200 f4.
 • Bryce dallas howardová filmy a televizní pořady.
 • Herní stůl 4 v 1.
 • Toyota supra mk4 for sale.
 • Jelení guláš recept.
 • Nadmořská výška ostrava poruba.
 • Úhoř kostra.
 • Mkarta svet.
 • Mengeleho divka.
 • Fabia nebo roomster.
 • Horak na plevel.
 • Veselé velikonoce 2019.
 • Ingot kokila.
 • Ples volary 2019.
 • Www labradorsky retriever eu.
 • Láska se nám může stát akordy.
 • Rychlost oka.
 • Zdravý olej na smažení.
 • Psí modlitba.
 • You spin me round download.
 • Rizoto s mletým masem a rajčaty.
 • Ovoce stromů rajských jíme.
 • Prací prášek pro novorozence.
 • Křesťanské písně noty.
 • Best noise reduction plugin premiere.
 • Ucet seznam cz.
 • Pink floyd.
 • Ms visio download.
 • Sprchový kout s vaničkou.