Home

Dihydrogenfosforečnan amonný bezpečnostní list

1.1 Identifikátor výrobku: dihydrogenfosforečnan amonný Obchodní označení: AMOFOS HNOJIVO ES Číslo CAS: 7722-76-1 Číslo ES: 231-764-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Hnojivo. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Adresa: ADW AGRO, a.s. Krahulov 76 675 20 Okříšk za bezpečnostní list Ing. V. Kalaš: vilem.kalas@agra.cz Dihydrogenfosforečnan amonný NH 4 H 2 PO 4 10 ÷ 20 7772 -76 -1 231-764 -5 nepřiděleno nevyžaduje se Neklasifikován Dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 10 ÷ 20 7778-77- 231-913-4 nepřidělen BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 7.6.2010 Strana: 2 ze 7 Datum revize č.: Název výrobku: OBM tekuté hnojivo 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Chemická charakteristika: Směs obsahuje: hydrogenfosforečnan amonný, dihydrogenfosforečnan amonný, hydrogenfosforečnan draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, močovinu Popis: Dihydrogenfosforečnan amonný 10% in nitric acid 2%, Specpure® Matrix Modifier Solution Měrná jednotka: 1 * 100 ml Bezpečnostní list Certifikáty Akc Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Dihydrogenfosforečnan draselný ≥ 99%, p.a., ACS číslo výrobku: 3904 Verze: 2.0 cs Nahrazuje verzi: 20.07.2015 Verze: (1) datum sestavení: 20.07.2015 Revize: 27.07.2018 Česká republika (cs) Strana 1 / 1

 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Dihydrogenfosforečnan draselný, KH 2 PO 4 < 10 7778-77- 231-913-4 nepřiděleno nepřiděleno nevyžaduje se Podle CLP: není Podle DSD/DPD: není nemá nemá Dihydrogenfosforečnan amonný, NH 4 H 2 PO 4 < 12 7772-76-1 231-764-5.
 2. dihydrogenfosforečnan amonný - certifikovaná kvalita. Kód: 380/ Dihydrogenfosforečnan amonný čistý; 100g Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, pěstování rostlin, jiné Charakteristika: anorganická látka Kategorie: volný prodej Zdroj dusíku a fosforu Balení, PJ: PE lahev, 100g. Složení: (NH4)H2PO4, 99.
 3. Fosforečnan amonný je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě se vzorcem (N H 4) 3 P O 4.Tato látka běžně krystalizuje jako trihydrát.. Výroba. Tato látka se běžně vyrábí reakcí kyseliny fosforečné a amoniaku (obvykle roztoku), dle rovnice: H 3 PO 4 + 3NH 3 → (NH 4) 3 PO 4 V případě nedostatku kyseliny fosforečné vznikají dihydrogenfosforečnan amonný a.
 4. Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69
 5. Dusičnan amonný, triviálním názvem ledek amonný či amoniumnitrát, je chemická sloučenina (dusičnan amoniaku) s chemickým vzorcem NH 4 NO 3. Je to bílá krystalická látka používaná jako zemědělské hnojivo a díky oxidačním vlastnostem také v pyrotechnice
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady č.1907/2006 (REACH), v platném znění dihydrogenfosforečnan amonný 0,012 Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v.
 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 3/8 podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 název přípravku: Kapalná hnojiva typu NPK Hydrogenfosforečnan amonný, (NH 4) 2 HPO 4 < 10 7783-28- 231-987-8 nepřiděleno nevyžaduje se Podle CLP: není Podle DSD/DPD: není nemá nemá Dihydrogenfosforečnan amonný, NH 4 H 2 PO 4 < 12.

Dihydrogenfosforečnan amonný VW

 1. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 697 mobil: +420 734 245 046 e-mail: info@pentachemicals.e
 2. Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Adresa www stránek www.analytika.net Email sales@analytika.net Telefon +420 286 589 616 DIČ CZ14891883 CAS: 7722-76-1 dihydrogenfosforečnan amonný 0,12 ES: 231-764-5 Poznámk
 3. Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES Obchodní jméno: NPK 8-24-24 Aktuální verze: 1.0.2, vytvořená dne: 9.1.2019 Nahrazená verze: 1.0.1, vytvořená dne: 6.6.2017 oblast: CZ 7 Informace nejsou dostupné ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1. Toxicita: Pro dusičnan amonný (EC 229-347-8)
 4. Bezpečnostní list Verze: 1.1 3.1.3 Další informace: Tato směs neobsahuje další látky splňující kritéria třídy nebezpečnosti akutní toxicity podle nařízení CLP. 4.1 Popis první pomoci 4.1.1 Při vdechnutí: V případě obtížného dýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch
 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 Název výrobku: Superfosfát 40 revize: 0 datum revize: 7.11.2014 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Ochrana dýchacích cest: V případě překročení expozičních limitů použijte ochranu dýchacích cest (mask

Dihydrogenfosforečnan amonný čistý; 100g ZVC Dr

Bezpečnostní list pro SUPERFOSFÁT 2/8 vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden. MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. - již od roku 1995 Vás zásobujeme kvalitními chemikáliemi i na míru. Naleznetu u nás i širokou nabídku laboratorní chemie BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 804815 Název výrobku Draslík (kostky) pod ochrannou kapalinou pro syntézu Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merck-chemicals.com Strana 4 z 9 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Nevylévejte do kanalizace bezpečnostní list podle nařízení (ES) Č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Dihydrogenfosforečnan amonný matrix modifikátor roztok 100 g/l NH₄H₂PO₄ (99,999 %) in 1 % HNO₃ číslo výrobku: 5148 Verze: 1.0 cs datum sestavení: 18.10.2016 Česká republika (cs) Strana 1 / 1

Dodaná látka (směs): Dihydrogenfosforečnan amonný Prohlašujeme e dodaná látka (směs) nespl uje krit ria pro klasi ikaci jako nebezpečná podle nařízení č.1272/200 / v platn m znění. V souladu s čl. 31 odst. 1 ařízení vro ho parlamentu a Rady ( ) č. 1907/2006 není povinnost vyhotovit na ni bezpečnostní list Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů bezpečnostního listu výrobce a bezpečnostních listů pro jednotlivé látky obsažené v kap. 3. Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí

1 Aktuální dne: Vydání: 1 Stránka 1 z 9 BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPERFOSFÁT ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 19; 20 Název: Typ látky: vícekomponentní látka CAS číslo: UN číslo: IUPAC název: Superfosfat Registrační číslo: Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. Amonný dusík jako N v % 10,0: Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P 2 O 5 v % Nebezpečné složky: Superfosfát - dihydrogenfosforečnan vápenatý (ES 231-837-1) Obal NPK . Bezpečnostní list NPK Bezpečnostní list látky Superfosfát Aktuální dne: 2013-09-25 Vydání: 1 Stránka 1 z 9 Aktualizace: Nevztahuje se na 1. vydání 28-01-2011 V souladu s přílohou II nařízení REACH, ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 Profesionální použití hnojiv obsahujícíc

Bezpečnostní odpadní kontejner 1000ml 1ks: 40000771: OBJ: Bezpečnostní odpadní kontejner 5000ml 1ks: 40000800: OBJ: CÉVKA FOLEY 20CH 10ml s bal. STERILNÍ : 46000000: OBJ: CÉVKA FOLEY 22CH 10ml s bal. STERILNÍ DIHYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ p.a. 1000g: 10003221. Ammonium dihydrogen phosphate Dihydrogenfosforečnan amonný R  Ammonium formate Mravenčan amonný R  Ammonium hexafluorogermanate (IV) Hexafluorogermaničitan amonný R  Ammonium hydrogen carbonate Hydrogenuhličitan amonný R  Ammonium molybdate Molybdenan amonný R (Molybdenan hexaamonný R) (10) Dusičnan amonný je hlavní složkou řady výrobků, z nichž některé jsou určeny pro použití jako hnojiva a jiné jako výbušniny. Bezpečnostní opatření a kontroly. 1. Výrobce zajistí, aby jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku byla v souladu s oddílem 1 přílohy III. 2. Kontroly. Dihydrogenfosforečnan draselný, KH2PO4 Dusičnan draselný, draselný ledek Dusičnan sodný, chilský ledek Dusičnan vápenatý Chlorid draselný, KCl, sylvín Síran amonný Síran draselný 92,4 % Síran hořečnatý, hořká sů

Fosforečnan amonný - Wikipedi

 1. Certifiákty ke stažení - ISO, GMP+, Responsible Care, SÚKL. RSPO Certificate - 2-0664-16-000-00. Osvědčení Responsible Care - česk
 2. Вітаємо з початком навчального року dusitan sodný, dusitan draselný, dusitan amonný, dusitan vápenatý, dusitan hlinitý, dusitan sodný prodej, dusitan sodný bezpečnostní list, dusitan měďnatý, dusitan hořečnatý, dusitan stříbrný cs Toto se vztahuje na dusičnan amonný a směsi s dusičnanem.
 3. Mangan v kusové formě je látka, která nemá žádné známé nebezpečné vlastnosti, a tedy nevyžaduje dle směrnice EU bezpečnostní list. Nesplňuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nařízením č. 1272/2008/ES (CLP)
 4. 1 Verze č.: 2.0 Vydaná: Nahrazuje verzi č.: 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení (ES) č. 453/2010) Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický název látky/obchodní název směsi: HortiCerit hnojivo pro ovocné dřeviny Další názvy nebo označení látky/směsi: Kód výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky.
 5. Velkoobchod je určen pouze pro naše registrované odběratele s přiděleným kódem. Obchodní podmínky jsou odběratelům známy, proto v tét
 6. Bezpečnostní list pro Podzimní trávníkové hnojivo 7/8 Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita Směs Toxicita směsi nebyla experimentálně zjišťována. Superfosfát (CAS 8011-76-5) Krátkodobá toxicita pro ryby: LC50 = >85,9 mg/l/96 h (OECD 203, dihydrogenfosforečnan amonný
 7. draselný, dihydrogenfosforečnan amonný dráždivý DRÁŽDÍ OČI UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list

PENTA - Bezpečnostní list

 1. y. Standardní věty o nebezpečnosti: H318 - Způsobuje vážné poškození očí
 2. a tetraboritan čtyřsodný, zdrojem síry je tiosíran amonný, zdrojem mikroprvků jsou jejich.
 3. PDF Katalog ke stažení IPL - Ing. Petr Lukeš www.iplub.cz chemikálie laboratorní sklo laboratorní porcelán laboratorní pomůcky LABORATORNÍ POTŘEBY A ZAŘÍZENÍ katalog 2012 teploměry a hustoměry ceny platné od 1.9.2012 filtrační materiál ochranné pomůcky laboratorní přístroje 603 722 206 572 635 484 fax: 572 637 767 e-mail: [email protected] tel: 0 OBSAH Několik slov.
 4. Bezpečnostní list pro TRAVIN Dihydrogenfosforečnan amonný (CAS 7722-76-1): LC 50, 96 hod., ryby (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici1) EC 50, 96 hod., bezobratlí (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici1) IC 50, 72 hod., řasy (mg.l-1) Údaje nejsou k dispozici1) 1) údaje podle EU databáze ESIS 2000 (Ex ECB)
 5. Výroba a distribuce anorganických i organických chemikálií - hydroxidy (hydroxid sodný a draselný), anorganické kyseliny ( kyselina fluorovodíková), rozpouštědla, čisté a speciální chemikálie, likvidace nebezpečných odpadů
 6. Bezpečnostní list pro HortiCerit - hnojivo pro ovocné dřeviny 5/8 Ochrana kůže: Ochranný oděv. Hygienická opatření: Zabraňte styku s kůží, očima a oděvem. Znečištěný oděv si vyměňte za čistý. (OECD 203, dihydrogenfosforečnan amonný) ):.
 7. Amonný dusík. Celkový dusík, pokud je přidán dusičnan vápenatý (ledek vápenatý). B. 5. Dusičnan amonný nebo dusičnan amonný s vápencem. Výrobek získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku dusičnan amonný; může obsahovat plnivo, např. mletý vápenec, síran vápenatý, mletý dolomit, síran hořečnatý.

Bezpečnostní list pro CERERIT v. 1.1 2/9 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní oky, jsou -li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMANÍ STŘEDISKO/lékaře Seznam technických norem - vodní hospdoářství, stav k 1. 1. 2006 Vážení obchodní přátelé, po delší době se k Vám dostává aktualizovaný nabídkový Katalog laboratorních potřeb a zařízení 2019, který nabývá platnosti od 15. září 2019

Hydrogenftalan draselný 0,05 mol/l. 10,13 g QHjKC^ vysušeného při 110 °C až 135 °C se rozpustí ve vodě R a doplní sejí do 1000,0 ml. Dihydrogenfosforečnan draselný 0,025 mol/l + hydrogenfosforečnan sodný 0,025 mol/l. 3,39 g KH2P04 a 3,53 g NajHPC^, oba vysušené po dobu 2 h při 110 °C až 130 °C, se rozpustí ve vodě R a. Dihydrogenfosforečnan amonný Dihydrogenfosforečnan draselný Dihydrogenfosforečnan sodný Dihydrogenfosforečnan vápenatý Dihydroxid uhličitan nikelnatý 1,2-Dichloretan Dichlorid-oxid molybdenový 4-Dimetylaminobenzaldehyd n,n-Dimetylanilin n,n-Dimetylformamid Dimetylftalát Dimetylglyoxim Disiřičitan draselný Disiřičitan sodn Kyselina octová uhličitan vápenatý. Uhličitan vápenatý (CaCO3) je bílá krystalická látka, používá se ke hnojení. Krystalické modifikace použité v infoboxu jsou shodné s mřížkami minerálů pro kalcit (1. modifikace), aragonit (2. modifikace) a vaterit (3. modifikace)

Dusičnan amonný - Wikipedi

Dihydrogenfosforečnan amonný - PENTA - Laboratorní chemikáli

Výroba přípravků stavební chemie firmy METRUM s.r.o. Přerov o kapacitě 950 t/rok. Oznamovatel : METRUM s.r.o. Přerov . Generála Štefánika 163 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebník Chlornan vápenatý (angl. Calcium hypochlorit), Ca(ClO)2 se používá při čištění vody v bazénech určených k plavání. Každé balení obsahuje: 1x Chlornan vápenatý (500g) Bezpečnostní list Chlornan vápenatý. Kyselina kyanurová. Chemický bazén

dihydrogenfosforečnan draselný [1] dihydrokapsaicin [1] dihydrolipoic acid [2] dihydroxynaftaleny [1] diimin [2] diimine [2] diiminoisoindol [1] diiminoisoindole [1] diiminoisoindoles [1] diiminoisoindoly [1] diisocyanate [2] diisokyanát [2] diisopropylether [1] Dijkstra [1] Dijkstra algorithm [3] Dijkstra's algorithm [3] Dijkstrův. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 80 odst. 2 zákona Prohlížení Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. dle předmětu . Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic

Bezpečnostní listy ke stažení - úprava vody - chlorace

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

 1. Dodaná látka (směs): Dihydrogenfosforečnan amonný
 2. Bezpečnostní List Superfosfát - Pd
 3. HOKR.cz - NP
 4. Dr. Kulich Pharma, s.r.o
 • Nadcházející události v místě záhřeb.
 • Slávka jedlá kapsle.
 • Čsn 73 0848.
 • Nejsilnější muž světa 2017.
 • Hry pro kluky.
 • Záclony ve venkovském stylu.
 • Easy youtube mp3.
 • Ořech do kuše.
 • Anton szandor lavey.
 • Letiště kolín seskoky.
 • Zásah blesku do domu.
 • Unitone 4.
 • Mikrometr popis.
 • Mazda 3 2004 parametry.
 • Menzy.
 • Plechové disky.
 • Nemecka hymna.
 • Náramky dámské.
 • Model pyramidy.
 • Sladovna písek program 2018.
 • Zimni kvetiny.
 • Frederik's church.
 • Meteostanice rs485.
 • Damien hirst shark.
 • Sansevieria druhy.
 • Lemniskáta křivka.
 • Boty fallen.
 • Statický moment kruhu.
 • Chtela bych dite.
 • Smoothie chudnutie skusenosti.
 • Minecraft buy realm.
 • Flac format bitrate.
 • Perský záliv ropa.
 • Vda kvalita.
 • Originální fotky na instagram.
 • Jak otevřít soubor avi.
 • Lednice 12v bazar.
 • Imessage obnova.
 • Dc super hero girls 2019.
 • Yamaha fz1 n 2008.
 • Novinářský zákon.