Home

Druhy vod chemie

Voda druhy - Chemie

Druhy vod. Pitná voda by měla mít tvrdost 10-20°něm. A musí být zdravotně nezávadná, nesmí překročit normy choroboplodných bakterií a hranici ČSN obsahu NH 4+, NO 3-, NO 2-a dalších iontů schéma stojatých vod: 1. déšť, 2. stojatá voda, 3. nepropustné podloží. Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. Naše planeta se odlišuje od všech ostatních, které známe, jednou látkou, a to je voda, i když se v malém množství vyskytuje i na jiných planetách

Druhy vod a jejich vlastnosti. Vody rozlišujeme podle původu a podle použití. Podle původu se rozdělují na vody přírodní a vody odpadní Vody rozlišujeme podle původu a podle použití. Podle původu se rozdělují na vody přírodní a vody odpadní. Vody přírodní lze rozdělit na: vody atmosférické, vody podzemní (prosté a minerální), vody povrchové (tekoucí, stojaté a také vody mořské). Vody odpadní se dělí na: vody splaškové (splašky), odpadní průmyslové vody

Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 361x. DRUHY VOD: A.podle obsahu minerálních látek 1. DESTILOVANÁ - čirá, bezbarvá, bez chuti a zápachu - použití: v laboratořích, do chladičů, žehliček 2. MĚKKÁ - dešťová voda + voda z potoků a řek - málo minerálních látek 3. TVRDÁ - voda, která protekla minerálními vrstvami - je obohacena o minerální látky 4 Výskyt a význam vody. Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější látkou na zemi pokrývá více než 2/3 povrchu. Je obsažena ve formě vodní páry obsažen v atmosféře

Obrázky, zvuky či videa k tématu Druhy vody ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazují se 3 podkategorie z celkového počtu 3 podkategorií v této kategorii Chemie (řecky χημεία; archaicky též lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi Druhy vod. Podle původu se vody dělí na: atmosférické (srážkové), povrchové ; podpovrchové; zvláštními druhy - přírodní léčivé, přirozeně se vyskytující stolní minerální vody a důlní vody. Podle účelu se vody dělí na: vodu pitnou; užitkovou; provozní; odpadn Druhy vody podle obsahu minerálních látek: destilovaná, měkká, tvrdá, minerální, slaná. Destilovaná voda je bezbarvá, čirá kapalina, bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. Destilovaná voda se získává destilací. Destilovaná voda se užívá hlavně v laboratořích. Surovinová základna chemie. Důležité fosilní organické suroviny chemického průmyslu. Suroviny pro jadernou energetiku. Voda. Druhy vod podle původu. Druhy vod podle použití. Průmysl silikátů (křemičitanů). Použití výrobků silikátového průmyslu. Některé významné látky silikátového průmyslu

Učebnice CHEMIE představuje hlavní výuková témata, která jsou řazená samostatně, ne dle jednotlivých ročníků a to z důvodu, že se probíraná témata vzhledem k ŠVP jednotlivých škol mohou ročníkově lišit. Učebnice je vhodná pro žáky a učitele různých typů středních škol Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Stejně jako řeky a moře, vodu (Voda, vodík, Chemie referát

Druhy vody - barevné vejce (Chemie) Doporučený ročník: 8 Předmět: chemie Cíl aktivity: porozumět základním druhům vod dle obsahu nečistot a minerálních látek Cílový jazyk: water, fresh, dirty, soft, hard, distilled,. Ochrana vod byla deklarována jako jedna z hlavních priorit Státní politiky životního prostředí, zpracované MŽP v roce 2000 a přijaté usnesením vlády č. 38 dne 10. 1. 2001. Ochraně vod byla v ČR věnována i v roce 2000 soustředěná pozornost, a to i ve vazbě na přípravu vstupu do EU a aproximaci evroé legislativy Vyhláška MŽP 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (aktuální platné znění) Vyhláška MZe 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (aktuální platné znění) Ing. V. Pytl a kol

Druhy vôd. 1.Podľa výskytu. a, zrážková - predstavuje ju všetká voda, ktorá padá v podobe zrážok (dažďová voda, sneh, krúpy) b, povrchová - vzniká zo zrážkovej, obohacuje (je zložkou) jazier, riek, potokov, morí... c, podzemná - zrážková voda, ktorá prenikla pod zemský povrch Rozvoj chemie umožnil podrobně prozkoumat chemické složení minerálních vod, aby lékaři na tomto základě mohli určovat jejich léčivé účinky. Kvalitu minerální vody ovlivňují různé faktory. Účinky minerálních vod ovlivňují především poměry prvků. Rozdělení minerálních a léčivých vod Kyslík, oxygenium, 8 O, O 2, O = O Stabilnější elektronovou konfiguraci Ne atomy kyslíku získávají přijetím dvou elektronů za vzniku aniontu O 2-, vytvořením dvou jednoduchých nebo jedné dvojné kovalentní vazby (H - O - H, O = O, O = C = O), vytvořením jedné jednoduché vazby a přijetím elektronu (OH -).. Téměř ve všech sloučeninách má oxidační číslo. druhy vod: podle místa a) podzemní - prameny, studny b) povrchová - moře, ledovce, řeky atd. podle obsahu rozpuštěných látek a) destilovaná - chemicky čistá látka b) měkká - obsahuje málo rozpuštěných látek - dešťová c) tvrdá - obsahuje velké množství rozpuštěných látek - podzemní voda, usazování vodního kamen

Učebnice chemie - vod

 1. Hledat v článcích: druhy vod. Využití srážkových a odpadních vod Publikace je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů, produkovaných v těchto zařízeních.
 2. - rozliší druhy vod, uvede jejich výskyt a využití - seznámí se s principem výroby pitné vody ve vodárnách - vysvětlí složení vzduchu, objasní pojmy teplotní inverze, smog - uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, navrhne opatření k čištění - vysvětlí pojmy hoření, hořlaviny, teplota vznícen
 3. - druhy vod podle místa, kde se voda nachází - druhy vod podle obsahu rozpuštěných látek - druhy vod podle místa použití (23. 10.) online hodina. STÁLE JSEM NEDOSTALA REFERÁTY: Herman (Ozon), Ammar (Skleníkový efekt) POKUD DO STŘEDY 21.10. REFERÁTY NEPOŠLETE, OHODNOTÍM VÁS ZNÁMKOU A ZADÁM NĚKOMU JINÉMU!!
 4. VODA vodárna a čistírna odpadních vod Jaké existují druhy vod dle obsahu nečistot? pitná - musí být zdravotně nezávadná - získává se z podzemí či úpravou ve vodárnách užitková - neobsahuje látky poškozující zdraví - používáme ji k mytí, koupání, praní prádla - nesmíme ji používat k pití a mytí nádobí odpadní - vzniká činností laboratořích.
 5. Detergenty - Jedná se o čistící a mycí prostředky, které obsahují tzv.tenzidy, tedy povrchově aktivní látky, které zabraňují výměně plynů a jsou jedovaté.V případě, že obsahují i fosfáty, způsobují eutrofizaci vod. Polychlorované bifenyly - Tyto látky jsou součástí mazadel, nátěrových hmot a hydraulických kapalin
 6. erálních látek Podle obsahu nečistot chemie_8_pu.qxd 19.6.2006 14:55 StrÆnka 151. Title: chemie_8_pu.qxd Created Date: 20060619145831Z.

Druhy vod a jejich vlastnosti - Portál vo-da

 1. Žáci mohou zdarma použít přístup k interaktivní učebnici Chemie pro 8. ročník. Stačí se zaregistrovat jako studenti na www.ucebnice-online.cz (pro žáky je aktivační kód: S-PMMK-WFAM-VU5X ), poslechnout si výklad probírané látky, podívat se na výuková videa a zkontrolovat si správnost zadaných cvičení v PS a učebnici
 2. Druhy vod a) Podle místa, kde se voda nachází • Podzemní-prameny, studny, vrty • Povrchová- moře, oceány, ledovce, vodní toky b) podle obsahu látek - 1. měkká - obsahuje málo rozpuštěných látek (dešťová, potoky, řeky) 2. tvrdá - má více rozpuštěných látek (spodní voda
 3. Druhy vod. Podle původu či místa výskytu dělíme vodu na atmosférickou, povrchovou a podpovrchovou. Atmosférická voda vzniká v ovzduší z vodních par při poklesu teploty pod rosný bod. Tuto vodu nalezneme v kapalném nebo tuhém skupenství a rozeznáváme srážky : horizontální (mlha, rosa, déšť) a vertikální (sníh, led)
 4. Druhy vod (dělení) (výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu) Podle místa kde se voda nachází: podzemní voda (prameny, studny, vrty) povrchová voda (moře, oceány, ledovce, vodní toky, srážková voda) Chemie 8. ročník. aktuality

základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a příroda » Chemie » Chemie a společnost. Statistika. Materiál byl publikován 03. 02. 2016 a od té doby byl 5072× zobrazen. Další materiály. Prezentace seznamující žáky s jednotlivými druhy vody. Vede k zamyšlení nad potřebou s vodou šetřit a k. 5.1 Druhy vod 85 5.2 Fyzikálně chemické procesy probíhající v hydrosféře 87 5.2.1. Iontové rovnováhy 87 5.2.2 Rozpustnost plynů ve vodě 90 5.2.3 Rozpouštění pevných látek - součin rozpustnosti 92 5.2.4 Tvorba sedimentů 94 5.2.5 Adsorpce na pevných částicích 95 5.3. Mikrobiální procesy ve vodách 9 - Voda - druhy vod - Voda - vodárna a čistička - Vzduch - Kyslík - Hoření a hasící přístroje . Částice - Částice (v různých skupenstvích) - Typy částic (atom, molekula, sloučenina) - Stavba atomu - Protonové, nukleonové a oxidační číslo . Periodická soustava prvků a chemické prvk obecná chemie = zabývá se obecnými zákonitostmi stavby látek průběhu chemických děj pak jsou vždy zastoupeny alespoň dva druhy iontů (kladný a záporný), které můžeme odvodit z chemického vzorce čištění odpadních vod . filtrace = oddělení pevné složky, která se zachytí na filtru, od kapalné (plynné). 1. Na levou stranu zapi symboly prvk nebo vzorce v choz ch l tek (v na em p pad vod ku a kysl ku, plynn vod k i kysl k tvo dvouatomov molekuly): . H 2 + O 2. 2. Nakresli ipku doprava (pokud b sou asn i opa n reakce, nakresli zp tnou ipku): . H 2 + O 2. 3. Na pravou stranu napi symboly prvk nebo vzorce nov vznikl ch molekul l tek (v na em p pad vznik voda)

Znáš druhy vod ? Chemie. Show all questions <= => 1) Zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví : Jaké existují druhy vod? Sestavte přehlednou tabulku. Tvrdost vody a její důsledky. Co jsou to roztoky? Jakým způsobem je lze připravit? Rozdělení roztoků (nasycený, nenasycený, přesycený, koncentrovaný, ředěný). Popište molekulu vody. Kdo a kdy objevil kyslík a vodík? Jaké známe skupenství vody (uveďte příklady) Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Prezentace je určena k výkladu učiva na téma Voda. Obsah je určen na dvě vyučovací hodiny, výklad je vhodné doplnit praktickými ukázkami v učebně chemie Financování. Investiční náklady na výstavbu kořenové čističky záleží na konkrétních podmínkách. Kořenová čistička nepotřebuje energii, má minimání provozní náklady a je tudíž ideálním řešením levného a účinného čištění odpadních vod Druhy vod podle obsahu minerálních látek Destilovaná - žádné rozpuštěné látky, čistá H2O Měkká - málo rozpuštěných látek (potoky, řeky, dešťová voda) Tvrdá - více rozpuštěných látek (studny) Minerální - hodně minerálních látek (lázně) Druhy vod podle obsahu nečistot Pitná - zdravotně.

Námět do výuky rozvíjející čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků ve výuce chemie. Aktivita navazuje na předchozí vyučovací hodinu, při které jsou žáci podníceni k přemýšlení nad kvalitou vody. Pro příští hodinu mají shromáždit co nejvíce relevantních argumentů na podporu názoru, zda dávají přednost balené vodě, nebo kohoutkové vodě Hravá chemie 8 - pracovní sešit (J.Jandová - Taktik) Základy chemie 1 učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr - Fortuna) výskytu a použití rozliší druhy vod, výskyt a OVO 9: uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí

Druhy vod a jejich vlastnosti Vodatest

 1. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 2. druhy vod. 2) PS - vypracuj . úkoly. str. 9 / cv. 10 (pokud ho nemáš) str. 10/ cv. 13 (očísluj první sloupec a čísla přiřaď do 2. a 3. sloupce) Do 23. 10. posílej čitelně nafocené poznámky VODA (v malém sešitě) a úkoly v PS z tohoto týdne. Nemáš-li možnost fotit, napiš mi na mail kotrbata@zsnepomuk.cz. a domluvíme se.
 3. 2) přepsat zápis 10. 11. VODA(viz. příloha)+ překreslit obrázek ze str. 37/obr. 68 - Druhy vod 3) PS - str. 12 - stihneme při online hodině 4) splnit krátký kvíz, budete ho mít na Teamsech - domluvíme se na online hodině -----Týden od 2. 11

Odpadní voda - stokové sítě, druhy kanalizací, konstrukce stok Odpadní voda - Objekty stokové sítě, stavba a opravy stokové sítě,kontrola, průzkum a měření stokové sítě Princip čištění odpadních vod, mechanické čištěn Distanční výuka 2.11- 6.11.2020- Chemie. Druhy vod. 1. podle místa, musí se vyčistit - čističky odpadních vod (usazování, filtrace,chem. látky rozkládající nečistoty) eutrofizace vod - proces obohacování vod o dusík a fosfor.

Výuka Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které mají vztah k praxi nebo dějům, které nás obklopují. rozliší druhy vod, jejich výskyt a uvede příklady správného použití vod vyjmenuje nejčastější příčiny znečištění vod a objasn Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků, složení a vlastnosti čisté vody, rozpustnost kapalin, pevných látek a plynů, teplota, vodivost, organoleptické vlastnosti, chemické rovnováhy, fyzikální chemie povrchů, adsorpce, složení přírodních vod a nečistoty chemie seznamuje žáky s mnohostranným využitím chemie v různých oblastech lidské činnosti (průmysl, zemědělství, energetika, zdravotnictví, - rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich výskytu a použití - popíše způsoby výroby pitné vody a způsob úpravy odpadních vod

chemie. školní rok 2020/2021. vyučující - Mgr. Jitka Dlouhá - voda - druhy vod, výroba pitné vody, čištění odpadní vody - hoření, hašení. Dno je vyloženo jezírkovou fólií. Jako filtrační prostředí se používá štěrk, štěrkopísek, či drobné oblázky. Čištění odpadních vod pak zajišťují mikroorganismy žijící na kořenech bahenních rostlin. Nejvíce využívané rostliny jsou rákos, různé druhy kosatců, orobinec, chrastice rákosovitá a další

Plakát ČRS - Naše ryby: Okrasné rybyChémia pre 7

Druhy vod - Chemie - Základní 2

chemie při popisu slouenin. Zhodnotí surovinové zdroje prvků a jejich slouenin. Rozliší oxidaní íslo vodíku v hydridech. Zapíše chemickými reakcemi přípravu a výrobu vodíku a kyslíku. Vysvětlí rozdíl mezi oxidy kyselinotvornými, zásadotvornými, amfoterními a neteþnými. Rozliší různé druhy vod V tomto už se skutečně jedná o tvrdou vodu. Chov živorodek a ryb ze středně tvrdých vod stále nebude problém. Nicméně ryby z měkčích vod tu budou pouze živořit. Pokud je chcete pěstovat, zkuste si vybrat opravdu odolné druhy (podívejte se do atlasů, většinou je tam uvedeno rozmezí tvrdosti, jaké jsou ryby schopny. Dokončení a druhy vod, složení, vlastnosti, příklady analýzy. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-12 Organická chemie: typy vzorc Opakování: Voda - výskyt, vlastnosti, druhy vod (pitná, destilovaná + tvrdost vody + čistička odpadních vod) + peroxidy. 3. Vzácné plyny - zařazení v PSP, historie objevu, výskyt a použití.

Voda - Chemie

Kategorie:Druhy vody - Wikipedi

Jsou dva druhy chemických látek - organické a anorganické. Existuje jasná hranice mezi oběma názvy, i když je chemická analýza stejná, ať probíhá ve vzduchu, na zemi, v rostlinách nebo zvířatech. Vzduch a půda jsou oživovány jedině životním procesem rostlin. Vitalitou se odlišuje např. atom železa v červených krvinkách od atomu nebo sloučenin anorganického. XII.1.A - Chemie 4 Voda složení o směsích rozdíl mezi chemicky druhy vod a jejich vlastnosti úprava pitné vody čištění odpadních vod význam vody koloběh vody v přírodě o student chápe v kontextu s učivem čistou a přírodní vodou o dokáže rozlišit různé typy přírodních vod: sladká, slaná

Video: Chemie - Wikipedi

Druhy vod - Poradme

V roce 2013 uniklo do povrchových vod přes 72 tun chloridů, do odpoadních vod pak bylo vypuštěno 45 tun těchto sloučenin. Největším znečišťovatelem byla v tomto směru společnost OKD a.s., významným, byť druhotným producentem, jsou pak čističky odpadních vod Druhy otopných soustav rozděluje podle: Topné látky, (voda vodní pára topné oleje) Teploty vod v soustavě (teplovodní 110° nízko teplotní 60°a horkovodní nad 110°) Tlaku dopravné látky (nízkotlaké 0.07 MPA Vysokotlaké nad 0.07 MPa a podtlaké je menší než atmosférický tlak (760 torr = 101325 Pa -vyjmenuje druhy a význam vod podle užití a znečištění - popíše vlastnosti vybraných kyselin, využití, bezpečné ředění, první pomoc při poleptání - zapíše vzorce a názvy kyselin,změří pH - rozliší kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid, orientuje se na stupnici pH - uvede rozmezí pH kyselin a zása

Voda :: 8 chemie

Uitelství chemie pro ZŠ rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití, rozliší různé druhy, vod podle obsahu minerálních látek a uvede příklady výskytu a využití, uvede způsoby získávání pitné vody, objasní princip vodárny Surová voda se odvádí do úpravny vod. Tam se upravuje (mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění iontů železa a manganu, někdy i částečné odstranění dusičnanů a dusitanů, dezinfekce). Pak směřuje do vodojemů a z nich se vodovody dopravuje k spotřebitelům Otázka: Metabolismus mikroorganismů Předmět: Biologie Přidal(a): DoctorWho METABOLISMUS = soubor reakcí probíhajících v buňce, při kterých mkog získává energii a stavební látky. Intenzita metabolismu je velmi ovlivněna prostředím - pH, teplota, dostatek živin, vlhkost Rozdělení metabolismu Katabolismus Je to rozklad organických látek za současného uvolnění. Organická Chemie:Makromolekulární látky. ve výrobě smažených bramborových lupínků a při čištění odpadních vod. Silikonové kaučuky jsou materiály, ze kterých se vyrábí izolační pouzdra kabelů a těsnící vložky, membrány, kyslíkové masky,. Bromová chemie . Aktivní brom je vedle aktivního chloru nebo kyslíku dalším účinným oxidačním činidlem, dobře využitelným při úpravě bazénové vody a hlavně vody ve vířivkách či whirlpoolech. Právě pro svou lepší stabilitu při vyšších teplotách je velmi vhodný pro údržbu oteplených vod (nad 30°C)

Surovinová základna chemie

Vody ve vířivkách představují zvláštní kategorii bazénových vod. Chemie pro všechny druhy vířivek. Zpátky na seznam novinek. EuroWellness s.r.o. Strakonická 81 Praha 5 - Lahovice 159 00. IČ: 29152194 DIČ: CZ29152194. KONTAKT: +420 774 064 741 +420 777 064 74 HYDROBIOLOGIE: Druhy přírodních vod. Ekologie sladkovodních organismů. Hydrobiologie povrchových, pitných a odpadních vod. Chemie - chemie životního prostředí. 2010, Vydavatelství ČVUT, Praha [4] Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 200

Učebnice: Chemie - ELU

1. Základy termodynamiky. Termodynamika je část fyziky, která se zabývá tepelnými vlastnostmi a jejich přeměnami (dynamikou). První úvahy o teple a jeho přeměnách jsou spojené s průmyslovou revolucí v 18. a 19. století, kde se přeměna energie z tepelné na mechanickou stala hlavním hybatelem strojů. Tak byly položeny teoretické základy termodynamiky - trojice. Otázka: Krytosemenné rostliny Předmět: Chemie Přidal(a): sabrrinna Říše: Rostliny Podříše: Vyšší rostliny Oddělení: Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejdokonalejší skupina semenných rostlin - vznikly z nahosemenných - tvoří typické květy a plody - plodolist se přeměnil na pestík, který chrání vajíčko/a - vajíčko je ukryto v pestíku (v. odpadní voda: čistička odpadních vod (čištění zde probíhá stejně jako v přírodě, ale rychleji = mechanické, chemické a biologické čištění; 3. Úprava pitné vody - povrchový zdroj, usazování, vločkování, filtrace, dezinfekce, vodojem, vodovocní řád → takovýhle postupem se upravuje voda na pitnou. 4. Tvrdost vod Rozliší různé druhy vod a uvede příklady jejich výskytu a použití. destilovaná voda, měkká, tvrdá, minerální, slaná, pitná, užitková, 13 8 Ch Vysvětlí princip vyčištění znečištěné vody. čištění odpadních vod ve vodárnác

Voda, vodík - Chemie - Referáty Odmaturu

Návrat spot ebitel k levn jší vod z kohoutku je z ejmý. V její prosp ch hraje v poslední dob testování kvality vody, kdy se ukazuje, že mnohé balené vody obsahují nedovolené látky. Na eském trhu jsou v sou asné dob dva hlavní druhy pitné vody: voda rozvád ná ve ejným vodovodem a balená voda Laboratorní práce. Názvy anorganických solí - Jednoduchá tabulka - . Plyny - Ověření přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, ověření přítomnosti vodních par ve vydechovaném vzduchu - . Chemický rozklad a chemické slučování - Rozklad dichromanu amonného, slučování jódu s hliníkem, slučování síry se zinkem -. Chemie Přehled videí Jestliže se v kruhu vyskytují oba druhy násobných vazeb, výjimečná situace, přednost má opět dvojná vazba před trojnou vazbou. S tímto příkladem se zřejmě nesetkáte, jelikož vazebné úhly jsou u těchto sloučenin díky násobným vazbám značně zdeformovány. cyklo + alk + lokant od m í sta.

Samá voda

Úkolem předmětu je seznámit studenty s druhy povrchových a podzemních vod. Metody jejich úpravy na příkladech procesů filtrace, čiření, dezinfekce, odstraňování železa a manganu. Seznámit s druhy odpadních vod a fyzikálně chemickými a biologickými postupy čištění - sesbírej etikety z co největšího počtu minerálních vod, rozděl je na slazené, neslazené, perlivé, neperlivé, stolní vody, kojenecké vody, a vypiš, které prvky se ve vodách vyskytují nejvíce, v jakém množství a sestav jejich tabulku ( u všech uvedených minerálních vod nemusíš mít i obal, z některých můžeš složení jen opsat Druhy odpadních vod Mechanické čištění odpadních vod je tedy významné nejen z hlediska mechanického znečištění. 1. Lapák štěrku • V lapáku štěrku se zachycují velké a těžké předměty, které přicházejí na čistírnu zejména s přívalovým deštěm Arial Trebuchet MS Georgia Wingdings 2 Calibri Wingdings Urbanistický 1_Urbanistický 2_Urbanistický 3_Urbanistický ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE Oběh vody v přírodě Minerální prameny v ČR Úprava pitné vody - vodárna Úprava odpadní vody - čistírna odpadních vod Druhy vod Co je kyselý déšť

 • Jizva po kousnutí psem.
 • Umds ii kombinovaný dřevoobráběcí stroj.
 • Jak poznat obraznost.
 • Dianna hart.
 • Předplatné časopisu maminka.
 • Únosnost jílovité zeminy.
 • Jak používat platební kartu.
 • Prikrmy posloupnost.
 • Bioticke vlivy.
 • Youtube skupina bagr.
 • Cardimensions.
 • Mandloň ze semene.
 • Téma na párty?.
 • Ptačí krmítka prodej.
 • Těžký neurotik.
 • Mrsa english.
 • Sarah hyland filmy a televizní pořady.
 • Jak odinstalovat tiskárnu ve windows 10.
 • Https efpa.
 • Sochy v lese.
 • Odvoz suti jihlava.
 • Lps koraly.
 • Co muze jist dite od 1 roku.
 • Autokempu seč pláž.
 • Genesis film.
 • Sofa historismus.
 • Lodička ačr.
 • Zaklady squashe.
 • Monet kupky sena.
 • Počet pivovarů v čr 2017.
 • Náhradní dily na elektricku kolobezku.
 • Větší hlavička miminka.
 • Chundelka metlice.
 • Hučení v uchu v noci.
 • Maxi rajčata.
 • Karbanátky z vinné klobásy.
 • Honda crx 110kw.
 • Barvy pojistek.
 • Pán prstenů návrat krále obsazení.
 • Htc praha skatemill.
 • Gabina paralova instagram.