Home

Mocnost bodu ke kružnici

Mocnost bodu ke kružnici - Univerzita Karlov

Mocnost bodu ke kružnici lze definovat několika způsoby. Tato kapitola vychází z experimentálního objevení jednoho z nich a ukazuje cestu, jak dalšími experimenty objevit, pojmenovat a dokázat vlastnosti, které s pojmem mocnosti bodu souvisí. Kladen je při tom důraz na vizuální, geometrickou stránku vztahů Mocnost bodu ke kružnici 01.05.2016 13:22. Námět, jak zavést pojem mocnost bodu ke kružnici. Autor Martin Mikuláš. K demonstraci mocnosti bodu ke kružnici lze využít aplet POWER OF A POINT (Mocnost bodu) publikovaný na stránkách Národní rady učitelů matematiky ve Spojených státech amerických (the National Council of Teachers. cích, je speciÆlním płípadem geometrickØho vztahu znÆmØho jako mocnost bodu ke kru¾nici. Najdeme ho v uŁebnicích planimetrie i v mnoha interne-tových výukových kurzech (napł. [4]), zde si ho płipomeneme. Mocnost bodu ke kru¾nici De nice Pro ka¾dý bod M a ka¾dou kru¾nici k(S;r) de nujeme mocnost bodu

Mocnost bodu ke kružnici :: SUMA JČM

Mocnost bodu ke kružnici. Bod uvnitř kružnice + 2 sečny; Bod uvnitř kružnice - spec. případ: M je střed sečny; Bod vně kružnice + 2 sečny; Bod vně kružnice - spec. případ: sečna a tečna; DEFINICE pojmu mocnost bodu ke kružnici (MOBOKEKR) Průběh mocnosti; Dva úvodní příklady; Příklad - Noční průva Sestrojíme tečny z bodu ke kružnici, včetně rozboru, postupu a konstrukce Mocnost bodu ke kružnici. Nové materiály. Obalová plocha kulové plochy pohybující se po přímc Mocnost vnějšího bodu ke kružnici 2. Pro všechny body M na kružnici k je m = 0. S k ´ B d = r A = T =M Mocnost bodu na kružnici 3. Pro každý bod M, který leží uvnitř kružnice je mocnost záporné číslo. Libovolná sečna kružnice k vedená bodem M protíná kružnici k ve dvou různýc mocnost bodu ke kružnici. Máme-li kružnici určenou vztahem −) + (−) =, pak přímka se nazývá tečnou ke kružnici a má s ní 1 společný bod dotyku <: přímka se nazývá sečna a má s kružnicí 2 společné body (průsečíky) a úsečka s.

Označujeme jej mocnost bodu ke kružnici . Definice 2 Mějme bod vně kružnice . Veďme sečnu středem kružnice . Platí: Číslo nazýváme mocností bodu ke kružnici . Ve vnější oblasti kružnice je tedy mocnost kladná, ve vnitřní záporná. Mocnost bodů kružnice je nulová 103: Mocnost bodu ke kružnici. 09.04.2019 15:22. Zpě Mocnost bodu ke kružnici - veličina v geometrii sloužící k určení vzájemné polohy bodu a kružnice Oxidační číslo - oxidační stav (mocnost) chemických prvků Tato stránka je rozcestník , tj. místo s odkazy na různé články , které by jinak měly stejný název

Apolloniovy úlohy

 1. Mocnost bodu ke kružnici - řešená úloha. Úloha nemá žádné řešení, jestliže body A,B leží v různých polorovinách určených hraniční přímkou p nebo jestliže oba body A,B leží na přímce p; je-li AB || p, má úloha právě jedno řešení (osa o úsečky AB protíná přímku p přímo v bodě T dotyku); leží-li body A,B uvnitř jedné poloroviny ohraničené přímkou p a.
 2. ↑ blablabla1234: Načrtni si kružnici, na ní dva body A,B a tečnu, bod dotyku T 1) tak, aby přímka AB byla různoběžná s tečnou. Přímka AB se protína s tečnou v bodě M a platí (mocnost bodu ke kružnici) že MA.MB=MT.MT=MTna2, Takže potřebujeme najít polohu bodu T. Použiju Euklidovu větu o výšc
 3. Mocnost bodu ke kružnici, chordála. Představíme si vlastnost, kterou využijeme při různých konstrukčních úlohách o kružnici a později i při konstrukcích kuželoseček zadaných ohniskem a dalšími jednoduchými podmínkami. Začněme jednoduchou motivační úlohou
 4. mocnost bodu ke kružnici. V1. Nechť je dán bod . M , jehož vzdálenost od středu S dané kružnice k(s,r) , bod M je d . Potom pro mocnosti μ= d 2 - r 2 bodu M ke kružnici k . platí:Pro každý bod . M , který leží vně kružnice k , je mocnost kladné číslo

mocnost bodu ke kružnici Absolutně si nevím rady s příkladem, vím co to je mocnost bodu,ale neumím to použít, pomohl by jste mi někdo? Jsou dány 2 shodné kružnice k1(S1,r1=16cm), k2(S2,r2=16cm) Když vezmu bod (M) a udělám z něj sečnu ke kružnici, tak dostanu dva průsečíky. No, a když vynásobim vzdálenosti těch průsečíků od bodu M, dostanu mocnost. Jenom když je M v kruhu, tak před to číslo dám mínus (mocnost je záporná). Jinak, když je M na kružnici, tak je mocnost vždycky nula Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic

Mocnost bodu ke kružnici Základní vlastnosti Množina bodů se stejnou mocností Zavední pojmu chordála Důkaz - chordála Potenční bod Užit mocnost bodu ke kružnici, číslo v 2- r 2, kde v je vzdálenost bodu od středu kružnice a r poloměr kružnice Mocnost bodu ke kružnici. Zavedení pojmu mocnost bodu ke kružnici.

Mocnost bodu ke kružnici

 1. na čase začít násobit délky. Začleníme tedy do našeho arzenálu mocnost bodu ke kružnici, už na začátku zmíněnou kruhovou inverzi nebo například Euklidovy věty o výšce a odvěsně a jdeme na to. Příklad 10. Dokažte, že onen pevný bod X z příkladu 6 má ke všem kružnicím m stejnou mocnost. Příklad 11
 2. Mocnost bodu ke kružnici použitá vtipně a ve správný okamžik často velmi rychle vyřeší jinak nepříjemnou úlohu. Někdy si vystačíme s mocností samotnou, jindy je potřeba ji vhodně zkombinovat například s Vi`etovými vztahy. Obzvláště fikaným trikem je pak chápání bodu jako kružnice s nulovým poloměrem. Příklad 18
 3. (stejnolehlost kružnic, mocnost bodu ke kružnici ), výpočet obsahů a objemů, kružnice v analytické geometrii, obvodové a středové úhly, odvození vzorců pomocí integrálního počtu Kružnice, kruh, kruhový oblouk, kruhová výseč, úseč.(definice, obvody, obsahy)
 4. Příklad 5.1: Sestrojte kružnici k, která prochází danými body A ≠ B a dotýká se dané přímky p. Aplet s řešením:[Mocnost bodu ke kružnici - užití v konstrukční úloze.] Úlohy na mocnost bodu ke kružnici
 5. Mocnost bodu ke kružnici: Je dána kružnice kSr≡(,) a libovolný bod M. Tímto bodem veďme sečnu (event. tečnu) pke kružnici k a označme A,B průsečíky této přímky s kružnicí, tj. A,Bk p∈ ∩ (event. pro tečnu je A≡≡BT). Pro každou takto sestrojenou přímku procházející pevným bodem M je MA MB konst MT⋅= =2

3.2.10 Mocnost bodu ke kružnici - GJV

 1. Mocnost bodu ke kružnici. Skládání shodných zobrazení. Dělící poměr. Apolloniova kružnice. 4. Funkce Pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce. Konstantní funkce, lineární funkce, přímá úměrnost. Funkce s absolutními hodnotami. Kvadratická funkce a její užití při řešení kvadratických rovnic a.
 2. Mocnost bodu ke kružnici: Je dána kružnice k = (S,r) a libovolný bod M . Tímto bodem veďme sečnu p ke kružnici k a označme A, B průsečíky této přímky s kružnicí, tj. A,B∈ k ∩ p Pro každou takto sestrojenou přímku procházející pevným bodem M je |MA|⋅|MB| = |MT|
 3. ář ze středoškolské matematiky.pdf, strana 10), Deltoid, Pythagorova věta a metrické vztahy v trojúhelníku (Pythagorova věta, Eukleidovy věty o výšce a o odvěsnách, Sinová věta, Kosinová věta
 4. • степень точки относительно окружности * * * степень точки относительно окружност

Mocnost bodu ke kružnici - GeoGebr

(Jejich názvy jsou Apolloniova kružnice a kružnice devíti bodů, Mocnost bodu ke kružnici, Stejnolehlost kružnice a kruhová inverze, Neeukleidovská geometrie.) Jedná se o samostatná témata, která lze považovat za nenáročná odbočení při probírání středoškolské planimetrie a která svým rozsahem naplní jednu až tři. Kružnice, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, kružnice v stejnolehlosti. Kruhová inverze, Apolloniovy úlohy (pouze synteticky). Afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit. Kuželosečky (polohové a metrické vlastnosti). Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru (vzdálenosti. Mocnost bodu ke kružnici Definice: Libovolnému bodu M roviny přiřadíme reálné číslo m, pro něž platí m MA MB, kde A, B jsou průsečíky dané kružnice k s libovolnou sečnou s procházející daným bodem M. Takovéto m nazýváme mocností bodu M ke kružnici k

Číslo I se nazývá mocnost bodu / ke kružnici G. (4) Obrázek 22 . 17 Obrázek 23 Je-li R( R≥0) vzdálenost bodu / od středu 5 kružnice G, pak pro mocnost I platí I= R 6− N 6. (4) Obrázek 24 3.4 Stejnolehlost kružni 9 Mocnost bodu ke kružnici.pdf (242,7 kB) Verze 2010-2011 (staré) 1 Bod, přímka a její části, polorovina.pdf (558,4 kB) 2 Úhly, odchylky.pdf (504,4 kB) 3 Trojúhelník.pdf (1,6 MB) 4 Mnohoúhelníky, čtyřúhelníky.pdf (785,3 kB) Pokyny na 4. čtvrtletku jsou v Novinkách Stejnolehlost (dělicí poměr, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr). Kruhová inverze, Apolloniovy úlohy (pouze synteticky). Afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis. Kuželosečky (metrické vlastnosti). Geometrická tělesa (objemy a povrchy), Platónská tělesa, Eulerova věta.. Mocnost bodu ke kružnici a její vlastnosti. 5. Quételetova Dandelinova věta. Kuželosečky jako množiny bodů dané vlastnosti v rovině a jako průniky roviny a kuželové plochy. Vlastnosti kuželoseček. 6. Shodná a podobná zobrazení roviny. Afinní zobrazení, skládání zobrazení roviny. 7..

Tečny ke kružnici - YouTub

Mocnost bodu ke kružnici v důkazech Gergelitsová

Mocnost bodu ke kružnici množinou všech bodů v rovině, které mají stejnou mocnost ke dvěma nesoustředným kružnicím k 1, k 2, je přímka h kolmá ke spojnici středů daných kružnic přímka h se nazývá chordála daných kružni Tečny ke kružnici. Masarykova ZŠ v Plzni. 29.2K views. 7.6K views. 6:26. Tečna ke grafu funkce - Jak na to. Marek Valášek. 18.1K views. 0:53. Tečny z bodu ke kružnici. Škola na konci světa. 307 view

M - Kružnice - GeoGebr

Tečna z bodu ke kružnici - YouTub

Pojmy; Konstrukční úlohy; Pythagorova a eukleidovy věty, rýsování odmocnin; Dělení úseček, čtvrtá geometrická úměrná; Obvodové a středové úhl mocnost bodu, mocnost synonymum, mocnost prvků, mocnost litosféry, mocnost bodu ke kružnici, mocnost ueho ledovce, mocnost zemské kůry, mocnost vrstvy, mocnost tyčinek, mocnost ornic Zkoušel jsem a zatím nevím, v řešení jsou určitě dvě Thaletovy kružnice a mám nápad použít mocnost bodu ke kružnici, ale řešení zatím nemám. Anonym Baxugob 21.02.2017 15:41 | Nahlási Ša_03 Úhly v kružnici; Ša_04 Obsahy a obvody rovinných útvarů 1; Ša_05 Obsahy a obvody rovinných útvarů 2; Ša_06 Eukleidovy věty, Pythagorova věta 1; Ša_07 Eukleidovy věty, Pythagorova věta 2; Ša_08 Mocnost bodu ke kružnici; Ša_10 Množiny bodů dané vlastnosti; Ša_10 Jednoduché geometrické konstrukc

Kružnice, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, kružnice v stejnolehlosti. Kruhová inverze, Apolloniovy úlohy (pouze synteticky). Afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit. Kuželosečky (metrické vlastnosti). Polohové a metrické vlastnosti útvarů v prostoru (vzdálenosti, odchylky Mocnost bodu ke kružnici. 3.1.13 Mocnost bodu ke kružnici; 85/1.153-1.156, 86/1.157 - 114. Množiny bodů dané vlastnosti. Kontrolní práce - 3.1 Geometrické útvary v rovině. 3. Chrom číková Veronika DM Mocnost bodu ke kružnici ve škols ké matematice. Švr ček ukon čila studium 4. Kamená Martina M-Dg Konstrukce kuželose ček na základ ě projektivních vlastností. Sedlá řová Škodová 5. Kratochvílová Monika M-Dg Apolloniovy a Pappovy úlohy. Sedlá řová Juklová 6 BOHÁČ, Pavel. Coaxal pencil of circles. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM

55. Středový a obvodový úhel, mocnost bodu ke kružnici 56. Řezy a konstrukční úlohy 57. Geometrie - výpočty 58. Povrchy a objemy těles 59. Výroky 60. Množiny, grafické řešení soustavy nerovnic, Vennovy diagramy a kartézský součin K ústní maturitní zkoušce bude sestaveno z uvedených okruhů 30 témat Tečny ke kružnici - RNDr. Jana Hromadová (Olejníčková), Ph.D. Rektifikace kružnice a kruhového oblouku ( Kochaňski a Sobotka ) - Jiří Šrubař Konstrukce strany pětiúhelníku (sedmi a desetiuhelníku), známe-li poloměr opsané kružnice ( pps 0,2 MB ) - Ivana Kuntová Mocnost bodu ke kružnici - Jiří Doleža maturitní opakování Monika Binderová 2 14) Vypočtěte délky stran pravoúhlého ABC: 10 ; 4 10 a b t t 15) Jak dlouhé je zábradlí nad schodištěm s 23 schody, z nichž každý je 31,5 cm široký a 15 cm vysoký? 16) Předpokládejme,že Země má tvar koule o poloměru 6370 km. Ve výšce 10 km nad povrchem Země je stacionární družice. Určete vzdálenost družice od místa na povr Planimetrie: axiomatická výstavba geometrie, kuželosečky, shodná a podobná zobrazení, osová afinita, perspektivní kolineace, mocnost bodu ke kružnici, chordála a potenční bod. Analýza 1 Zopakování a rozšíření teorie reálné funkce jedné reálné proměnné 3. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF] 4. a 5. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček → řešení: 6. týden - shodná zobrazení 1 [PDF] 7. týden - shodná zobrazení 2 [PDF] 8. týden - podobná zobrazení [PDF] 9. týden - středová kolineace v rovině → řešení

Jako vzor, ke kterému vztahuji všechny zmín ěné u čebnice, jsem si vybrala u čebnici Matematika pro gymnázia: Planimetrie [1]. Tuto u čebnici jsem zvolila ze dvou d ůvod ů. Prvním je fakt, že v názvu nese pro gymnázia, tud íž by m ěla zahrnovat co nejvíce učiva z rovinné geometrie Množiny bodů dané vlastnosti, mocnost bodu ke kružnici, chordála, potenční bod. Konstruktivní úlohy, Pojem konstruktivní úlohy, postup řešení. Metody řešení úloh: využitím množin bodů dané vlastnosti, pomocí zobrazení, na základě výpočtů, analytickou geometrií

Analytická geometrie - Wikipedi

mocnost bodu ke kružnici, číslo v 2 - r 2, kde v je vzdálenost bodu od středu kružnice mocnost dobývání. mocnost dobývání, hor. část uhelné sloje, již umožňuje technologie dobývání vytěžit v místních důlně mocnost geologie. mocnost, geol. nejkratší vzdálenost dvou zhruba rovnoběžných hraničních ploch. Mocnost bodu M ke kulové ploše se středm A a poloměrem r je číslo m = |MA| 2 - r 2. Definujeme ji tedy stejně jako mocnost bodu ke kružnici. Na následujícím obrázku vidíme, že stejně jako u kružnice platí, že mocnost je rovna druhé mocnině délky tečny, nebo součinu | MR || MS | Poznámka. Druhá část tvrzení též snadno plyne z vlastností mocnosti bodu ke kružnici: Mocnost bodu Cke kružnici kje rovna jCVj2 = jCPjjCAj. Podobně mocnost bodu C ke kružnici lje rovna jCVj2 = jCQjjCBj. Proto jCPjjCAj= jCQjjCBj, což je ekvivalentní s tím, že body A, B, P, Qleží na téže kružnici

Mocnost bodu ke kružnici a kruhová inverze. Apolloniony úlohy. Čtyřúhelník a jeho vlastnosti. Pravidelné mnohoúhelníky. Dělící poměr a jeho vlastnosti. Afinní zobrazení. Kontakty: Podpora studentů se speciálními potřebami na UK . Univerzita Karlova | Informační. Stejně tak platí pro druhou kružnici m' která se daných dvou dotýká To znamená, že bod E má stejnou mocnost k oběma kružnicím m, m' i ke všem ostatním, které se daných dvou dotýkají a leží tedy na chordále kružnic m, m' i každé jiné takové dvojice

3.1.13 Mocnost bodu ke kružnici; 85/1.153, 1.155 | 17. Množiny všech bodů dané vlastnosti. 3.2 Konstrukční úlohy; 3.2.1 Množiny všech bodů dané vlastnosti | 18. Jednoduché geometrické konstrukce. Kontrolní práce - 3.1 Geometrické útvary v rovin. Mocnost bodu ke kružnici.pdf. Vytvořeno službou Webnode. Tvorba webových stránek zdarma. Webnode. stejnolehlost (dělicí poměr, Mongeova věta o skládání stejnolehlostí, Menelaova věta, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr, Pappova věta); afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit; kruhová inverze mocnost bodu ke kružnici. cyklotron. dioptrie. kondenzace. ultrazvuk. Společenská hra Slož to! Učíme fyziku dleRVP, MŠMT a ČŠI. Očekávané výstupy. Žák zakreslí, jak se odráží typická česká vánoční atmosféra na vánočních baňkách

Mocnost - GeoGebr

 1. při řešení složitějších úloh používá pojem mocnost bodu ke kružnici 1. Mocnost bodu ke kružnici Starověké kultury. VV 12 hodin (III - IV) sestrojuje úsečky, jejichž velikost vychází ze složitějších algebraických výrazů. umí narýsovat čtvrtou geometrickou úměrno
 2. Mocnost bodu ke kružnici Stereometrie z Prostějova Webová učebnice stereometrie z gymnázia v Prostějově Řezy těles Řezy těles (krychle) s vysvětlenými postupy a triky Kuželosečky Interaktivní 3D řezy rotační kuželové plochy Stereometrie Sbírka příkladů ze stereometri
 3. 2. Úhly v kružnici, Euklidovy věty, Pythagorova věta, mocnost bodu ke kružnici - obvodový a středový úhel, vztah mezi nimi, Thaletova věta a kružnice, Euklidova věta o výšce a odvěsně, přeměna čtverce na obdélník stejného obsahu a opačně, Pythagorova věta, mocnost bodu ke kružnici 3. Konstrukční úloh
 4. (dělicí poměr, Mongeova věta o skládání stejnolehlostí, Menelaova věta, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, dvojpoměr, Pappova věta); afinity v A2, jejich klasifikace, syntetický i analytický popis, grupa afinit; kruhová inverze
 5. 6.1 Mocnost bodu ke kružnici 7. VÝSLEDKY ÚLOH Seznam užitých symbolů a značek Literatura Rejstřík . Potřebujete poradit? tel: 381 214 697. Případně pište na email: info@ajshop.cz. VZORKY UČEBNIC. Potřebujete si učebnice před nákupem prohlédnout? Zašleme Vám vzorky. CENOVÉ NABÍDKY.
 6. Mocnost bodu ke kružnici. Pojem shodného zobrazení, samodružný bod, samodružný útvar; Identita, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení; Užití shodných zobrazení ke konstrukčním úlohám. Podobnost trojúhelníků - věty o podobnosti, užití; Podobné zobrazení; Stejnolehlost - užití stejnolehlosti

103: Mocnost bodu ke kružnici :: Septima

Popis: Ve sbírce jsou zařazeny úlohy vztahující se k tématům: planimetrie (pro Úvod do studia matematiky), shodná zobrazení, stejnolehlost, podobná zobrazení, mocnost bodu ke kružnici, Apolloniova kružnice, stereometrie Mocnost bodu ke kružnici: h n y úhly c n e a š d V 2 p r ů m ě r e m k r u. ž é n v i c a e r p j s u o A B 2 |MA|·|MB| = |m| M A 1 B 1 A 2 B 2 kruhová výseč kruhová úseč m < 0 m > 0 S 1 S 2 Průvodiče daného bodu, normála kuželosečky Řídící a vrcholová kružnice středových kuželoseček Řídící přímka a vrcholová tečna paraboly, subtangenta a subnormála. Kružnice, mocnost bodu ke kružnici, chordála Vlastnosti asymptot hyperboly Doporučená literatur ke kružnici. Dobré poučení a řadu ukázek užití najdete v článku T. Nedevová: Mocnost bodu ke kružnici, Rozhledy matematicko-fyzikální, roč. 87(2012), č. 2

(jedna z Apolloniových úloh) 45. Kružnice k prochází dvěma různými body a dotýká se dané přímky. (jedna z Apolloniových úloh) 46. Jakou mocnost má střed S1 kružnice k1 o poloměru r1 vzhledem ke kružnici k2 se středem S2 a poloměrem r2 , jestliže k1 , k2 se protínají ortogonálně. 47 Definitions of mocnost, synonyms, antonyms, derivatives of mocnost, analogical dictionary of mocnost (Czech b) mocnost bodu ke kružnici c) shodná a podobná zobrazení d) osová afinita, středová kolineace e) polohové a metrické vztahy v rovině a v prostoru Analytická geometrie: a) kuželosečky b) konstrukce kuželoseček c) klasifikace rovinných řezů na kuželové ploše d) tečny kuželoseče

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v. mocnost bodu ke kružnici 4.32 Shodná a podobná zobrazení pomocí shodných zobrazení a stejnolehlosti řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy zobrazení (pojem zobrazení, definiční obor a obor hodnot zobrazení; prosté zobrazení, surjekce, injekce a bijekce; inverzní a složené zobrazení (Jejich názvy jsou Apolloniova kružnice a kružnice devíti bodů, Mocnost bodu ke kružnici, Stejnolehlost kružnice a kruhová inverze, Neeukleidovská geometrie.) Jedná se o samostatná témata, která lze považovat za nenáročná odbočení při probírání středoš. Řešení x je perfektní. Já jen dodám, že podmínkou řešitelnosti (v podobě ověřitelné dřív, než začnu konstruovat tečnu) je to, aby vzdálenost bodu A od kružnice nebyla větší než dva její poloměry (čili než její průměr), a že správnost konstrukce plyne i z Ekleidovy věty ve tvaru a 2 = c*c a: vskutku, mocnost bodu A ke kružnici je rovna kvadrátu délku tečny. Mocnost bodu ke kružnici. Mocnost bodu ke kružnici. Mocnost bodu ke kružnici nebývá tak důležitou kapitolou na střední škole. Když se s ní umí zacházet, může mít mnohá využití (např. při řešení Appoloniových úloh)..

Video: Mocnost - Wikipedi

Mocnost bodu ke kružnici - řešená úloh

Deskriptivní geometrie na MFF UKMocnost bodu ke kružniciPárové úhly: vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné

• держава • могущество • мощность • сила • степень * * * держав Mocnost bodu ke kružnici Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů daných vlastností 2. kontrolní práce (2) 10. 1. 6. Proměnná, algebraické výrazy (12) leden Mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami Mocniny s přirozeným, celočíselným a racionálním exponentem, n-tá odmocnin Mocnost v nizozemštině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » holandštin Řeší úlohy o kružnici Geometrie v rovině a prostoru o Skládání shodností o Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách o Mocnost bodu ke kružnici o Apolloniovy úlohy Matice a determinanty Provádí početní operace s -vektory Provádí operace s maticemi Pracuje s determinant Kružnice o kruh..... 129 • Základní pojmy 129 • Kruhová výseč, kruhová úseč a mezikruží 129 • Vzájemná poloha kružnice a přímky 130 • Vzájemná poloha dvou kružnic 130 • Mocnost bodu ke kružnici 131 • Konstrukce tečny ke kružnici z bodu 131 • Konstukčni úlohy 131 28 Portaro - Webový katalog knihovny. Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR

 • Skalar vs vektor.
 • Lodička ačr.
 • Noční výlet autem.
 • Versailles opening hours.
 • Webmail jcu.
 • Mezikrystalová koroze.
 • Ovocné stromy výsadba.
 • Všechno nejhorší online cz dabing.
 • Hotel albatros sea world albatros aqua park.
 • Dres real madrid 2017/18.
 • Osmák degu hračky.
 • Dolphin baby 80337.
 • Obrázky ke stažení zdarma velikonoce.
 • Honor 10 review.
 • Česká fotbalová reprezentace soupiska 2017.
 • Airsoft pistole blowback.
 • You spin me round download.
 • Minecraft buy realm.
 • Herobrine youtube.
 • Úroveň českých vysokých škol.
 • Ornamenty ke stažení.
 • Přírodní léky na adhd.
 • Nadkrokevni izolace svepomoci.
 • Poliklinika budějovická pediatrie.
 • Počasí plešivec.
 • Fio burza.
 • Arw to raw converter.
 • Cena ct přístroje.
 • Fortnite kostým pro děti.
 • Canon objektivy.
 • Morušovník jižní.
 • Ck firo tour recenze.
 • Mac čistič štětců.
 • Charleston solo.
 • Mateřská školka praha 4 modřany.
 • Kapilární elevace u rostlin.
 • Noční můra v elm street 2 online cz.
 • Korbel s víkem.
 • Protiklady příklady.
 • Ck firo tour recenze.
 • Couvání s karavanem.