Home

Zákon o veřejném zdravotním pojištění 2021

Zákon č. 48/1997 Sb. - Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákon ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Ročník 2018 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 142 Rozeslána dne 13. prosince 2018 Cena Kč 251,- O B S A H: 282. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některýc

282/2018 Sb. Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 142 (13. 12. 2018) Účinnost: od 1. 1. 2019: Projednávání: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1. 2018 do 31. 12. 2018

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - ČÁST DESÁTÁ - SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB. 2018 do 31. 12. 2018 zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů zákonů č. 290/2017 Sb. a č. 282/2018 Sb. o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č..

Zpráva vlády Bohuslava Sobotky k plnění programového

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - Preventivní péče. Hlavní navigace. váš průvodce finančním světem Koronavirus Účty a platby Spoření a investice Půjčky 2018 do 31. 12. 2018 2018, č. j. 6 Ad 7/2018 - 30, t a k t o : o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění). Žalobce je onkologický pacient s myxoidním liposarkomem bérce s rozsáhlou lokální recidivou a metastatickým postižením plic (viz žádanka ošetřujícího lékaře. Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění Platnost od 28. 3. 1997 , účinnost od 1. 4. 1997 Úplné znění na jedné stránce Seznam kapitol. ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVEN.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - Přílohy. Hlavní navigace. Partner webu Roger pro podnikatele největší server pro podnikatele v ČR Koronavirus Články; 2018 do 31. 12. 2018 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č. 59/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách. č. 134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. č. 187/2000 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., § 16. Paragraf 16 je nástrojem, který pojišťovnám umožňuje ve výjimečných případech hradit léčivé prostředky na vzácná onemocnění a vysoce inovativní léčivé přípravky, pro něž úhrada nebyla dosud stanovena ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb. Změna: 363/1999 Sb. Změna: 18/2000 Sb. Změna: 459/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 258/2000 Sb. Změna. ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů: 27: 168/2005: novelizuj ustanovení § 39l zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. nebo zákon o veřejném zdravotním pojištění), správní řízení o změně výše a podmíne 5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou. Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) mají podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hrazené dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku zdravotního pojištění podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o veřejném zdravotním pojištění); žalobkyně požádala o povolení úhrady léčivého přípravku Perjeta 420 mg

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

 1. Rozsah zákona § 1 Koščík 1 ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Zákon č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997 Ve znění: zák. č. 242/1997 Sb., zák.
 2. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11, alinea 42: zákon o veřejném zdravotním pojištění v § 13 odst. 1 vymezuje kvalitativní podmínky zdravotní služby hrazené z veřejného pojištění shodně pro obě varianty péče tak, že a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a.
 3. v loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotními prostředky
 4. Zákon o veřejném zdravotním pojištění ani zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pojem otcovská nezná a v důsledku zavedení této dávky nedochází k žádným změnám ohledně placení pojistného na zdravotní pojištění
 5. 13.06.2018 17:10 . Vážení přátelé, Vláda ČR včera schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona především upravuje zařazování, distribuci a úhradu zdravotnických prostředků. Novela zákona byla připravována také za účasti NRZP ČR
 6. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen Novela a Zákon). Novela byla schválena vládou a v rámci prvního čtení ji projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 7. Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje zejména veřejné zdravotní pojištění. Vymezuje, kdo jsou pojištěnci a kdo plátci pojistného a jak pojištění vzniká a zaniká. Stanovuje povinnost platit pojistné a další práva a povinnosti plátců pojistného. Pojištění hradí zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby.

ZÁKON 282/2018 Sb. - Sagi

2018. Změna od 1. 7. 2017 Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), upřesnil § 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,. Zdravotní pojištění slouží k úhradě základní zdravotní péče. Povinně ho některé ze zdravotních pojišťoven platí zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Za zaměstnance platí část zdravotního pojištění zaměstnavatel, část hradí zaměstnanec: kolik kdo odvede na pojistné, spočítá kalkulačka. Zákon o důchodovém pojištění: 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění: 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění: 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře: 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění: 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minim Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: zákona č. 242/1997 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb. - o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů úplné a aktualní zněn Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (59/1998 Sb.) Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (82/1998 Sb.) Zákon o rodině (94/1963 Sb.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje v případě, že se jedná o cizince ze států Kuba nebo Bosna a Hercegovina. Cizincům z těchto zemí je nutná a neodkladná zdravotní péče hrazena ze státního rozpočtu na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy po prokázání státního občanství k dané zemi Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění; rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby; způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojistění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem na to, že do předpisu zasáhla téměř každá vláda a mnohokrát také Ústavní soud Pro účely zdravotního pojištění se z titulu takového příjmu nestává osoba zaměstnancem (§ 5 písm. a) bod 1. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění) a nehradí z něj pojistné

ZÁKON. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍZÁKLADNÍ USTANOVEN 176/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpis zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnác Paragraf § 39m - Zákon o veřejném zdravotním pojištění je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2018 a poté každých 5 let. (3) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2 platí pro zdravotní pojišťovny obdobně..

Video:

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona, zůstávají v platnosti ceny stanovené pro 1. pololetí 2001. Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 176/2002 Sb. Čl. I Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků (dále jen ZP) předepisovaných lékaři na poukaz, byla schválena na konci roku 2018 a vešla v platnost od 1.1.2019. Novela obsahuje úpravu kompetencí ve stanovování úhrad zdravotnických prostředků, které přešly na Státní. Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský - Wolters Kluwer, a. s. Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář

ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVN Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků; 06.01.2020 Trestní zákoník; 19.10.2018 Zákon o veřejném zdravotním pojištění; 12.09.2018 Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost; 22.06.2017 Zákon na ochranu zvířat proti týrání; 09.05.2017 Zákon o. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Témata Daně a účetnictví. Zákonné pojištění. Další formuláře v kategoriích. 20. 06. 2003. Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah poskytované zdravotní péče. Zákon upravuje mj. pojistné (plátci, výše a způsob placení, penále); práva a povinnosti. Vážení uživatelé, Portál veřejné správy přechází na nový koncept řešení - spočívající zejména v postupném rozvíjení transakční části. V souvislosti s tím získal i novou podobou. Informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy

žena pečující o malé dítě; podrobně § 7 zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění Že platí některá z uvedených skutečností nahlásíme na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od změny. Zálohy pak platíme jen podle zisku z předešlého roku, i když je samostatná činnost naše hlavní činnost Novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění chce ministerstvo zavést pravidelnou valorizaci plateb za děti, seniory či nezaměstnané, za něž platí pojistné stát. Podle jeho návrhu by se mělo pojistné počítat ze čtvrtiny průměrné mzdy, která pro něj bude vyměřovacím základem štítek: zákon o veřejném zdravotním pojištění. Část zákona o veřejném zdravotním pojištění se měnit nebude, rozhodl Ústavní... Tomáš Cikrt-6.2.2019. 0. Tomáš Cikrt-3.9.2018. 0. Zeman podepsal navýšení plateb za státní pojištěnce a pokles limitů na.. Zákon o veřejném zdravotním pojištění - zákon č. 48/1997 Sb. • Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů • NejBusiness.c

Nový zákon o veřejném zdravotním pojištění chce ministerstvo zdravotnictví připravit do konce roku 2019. Měl by řešit i problematiku vysoce inovativních léků (VILP). Přijetí vyhlášky, která měla zpřísnit systém jejich zavádění, připravené minulým vedením ministerstva, současný ministr Adam Vojtěch zastavil. Vojtěch je součástí vlády Andreje Babiše. Nesplní-li zaměstnavatel svoji oznamovací povinnost, kterou mu ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění, může mu být ze strany zdravotní pojišťovny uložena pokuta až do výše 200.000 K Zaměstnanec pracuje od 4.1.2018 do 31.12.2018 na DPČ. přihlášen od 4.1.2018. Další DPČ je od 1.1.2019

282/2018 Sb

Ministerstvo zdravotnictví letos čeká po horkém jaru a létu neméně žhavý podzim. Ústavní soud 7. června 2017 zrušil ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění uplynutím 31. prosince 2018 paragraf 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o. 1 Vysoce inovativní léčivý přípravek definuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v § 39 a) odst. 8. a 39 d) odst. 1 ZoVZP a § 40 vyhlášky č. 376/2011 Sb. 2 V roce 2016 to bylo pro srovnání 14 039 žádostí (zdroj: VZP ČR, TK ze dne 30. 11. 2017). 3 Soud přiznal pacientce nárok na léky, i když pro ni nejsou jedinou možností léčby Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2019. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen zákon) zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen Seznam)

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, se zamítá. II. Návrh na zrušení § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se odmítá Datum Nadpis 21. 10. 2020 : Metodický postup k vykazování očkování od 14. 10. 2020 . V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v § 7 určuje osoby, za které stát platí zdravotní pojištění. Jsou to mimo jiné: příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění Zákon o veřejném zdravotním pojištění : vládní návrh zákona: vznik usnesení Senátu: zamítá: Zobrazit historii Zobrazit tabulku Objednat notifikaci: Záznam 1. - 18. [18] Objednat notifikaci vzniku nových tisků. Senát PČR. Senátoři; Orgány Senátu; Volby; Senát a EU; Činnost a kalendář akcí. Aktuální schůze.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Podnikatel

Navrhovaný zákon o zdravotním pojištění cizinců je špatný a straní pojišťovnám. 23. července 2014. Za naprosto nepřijatelný považuje veřejná ochránkyně práv současný návrh zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců. Návrh zákona je špatný - obsahově i legislativně A A 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojiątění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2018 A A Text Související Časové verze Info o předpisu č. 48/1997. V § 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je uvedeno, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem, přičemž za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, s následujícími. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 18. Jaké jsou související předpisy: úpln a) zákona o veřejném zdravotním pojištění a. b) tohoto zákona, přičemž ve věcech neupravených tímto zákonem při výpočtu použije zákon o veřejném zdravotním pojištění. (3) Zdravotní pojišťovna provede vyúčtování podle odstavce 1 podle toho z výpočtů podle odstavce 2 písm. a) a b), ze kterého vyplývá.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon č

(ii) Zákon o veřejném zdravotním pojištění a předpisy související; avšak pro účely této smlouvy se články 5, 13 až 19, 23, 25, 28 (vyjma odstavce 4), 29 a odstavec 2 článku 31 použijí pouze na systémy upravené zákony pod písmenem (a)

 • Intel 8 generace windows 7.
 • Marina bay hotel.
 • Twitter avatar size.
 • Světadíly pracovní list.
 • Syma x8hw.
 • Autoregresní model.
 • Hra smrti bruce lee.
 • Lucie talmanová nicolas topolánek.
 • Ikea kuchyně hloubka skříněk.
 • Voda s pomerančem.
 • Jak dlouho trvá zalehlé ucho.
 • Skinny fit jeans.
 • Klínová kost.
 • Jazz wiki.
 • Inkoustová kazeta nebyla rozpoznána epson.
 • Howardova matka dabing.
 • Bolest mrtvého zubu na teplé.
 • Obývací pokoj design.
 • Kosmetika jablonec recenze.
 • Gold pralines recenze.
 • Hotel golf praha.
 • Volné byty volyně.
 • Sumec na zelenine.
 • Cena ct přístroje.
 • Čím vyčistit čokoládu.
 • Dovoz motorek ze zahraničí.
 • Jak dlouho vydrží myš bez jídla.
 • Skořicový krém na cupcakes.
 • Hatha joga online.
 • Poliklinika budějovická pediatrie.
 • Autodráha na ovládání.
 • Cena ct přístroje.
 • Zittau markety.
 • Podsedák do auta bazar.
 • Richard karn.
 • Výměna skla v oknech.
 • Co zařídit před smrtí.
 • Čajové sušenky recept.
 • Pohovor na letišti.
 • Sonický kartáček plomby.
 • Abu dhabi co videt.