Home

Zákon o bankách bankovní tajemství

Definice bankovního tajemství je uvedena v zákoně č.21/1992 Sb., o bankách. Bankovní tajemství znamená, že obchodní banka nesmí nikomu sdělovat žádné informace o svých klientech a o zůstatcích na jejích účtech, o poskytnutých úvěrech a ani o jiných bankovních obchodech svých klientů Konkrétně v ust. § 38 odst. 1 stojí: Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. Uvedené ustanovení má deklaratorní povahu; nelze tak tvrdit, že by bankovní tajemství bylo zákonem zakotveno, zákon pouze bere jeho existenci na vědomí a uznává ji Na takto získané a zpracovávané údaje se vztahují ustanovení o bankovním tajemství . § 38 (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství

Co je to bankovní tajemství a jak funguje? - Měšec

 1. Zákon o bankách § 38 [Bankovní tajemství] 01.07.2020 - 30.09.2020 Heslo si můžete obnovit. Chci obnovit heslo. Přihlaste se.
 2. § 38 (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. (2) Zprávu o všech záležitostech, Kurzy.cz > Zákony > Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. > ČÁST DVANÁCTÁ Společná ustanovení > § 3
 3. Zákon o bankách, 1.vydání, 2011 (Pihera, Smutný, Sýkora) § 38 [Bankovní tajemství] Heslo si můžete obnovit. Chci obnovit heslo. Přihlaste se.
 4. Zákon o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) §38. § 38. (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. (2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního tajemství se.
 5. Bankovní tajemství To, že se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství , určuje zákon o bankách . Jde tedy o zákonnou povinnost bank chránit informace o svých klientech a o službách , které jim poskytují

Zákon č. 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákono Bankovní tajemství •ukládá ho Zákon o bankách •ochrana všech údajů o klientovi a jeho obchodních vztazích s bankou před jinými osobami •Výjimka: -veřejný zájem pro orgány činné v trestním řízení: •soudy •státní zastupitelstva -klientské registry mezi bankami - Centrální registr úvěr Bankovní tajemství To, že se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství, určuje zákon o bankách. Jde tedy o zákonnou povinnost bank chránit informace o svých klientech a o službách, které jim poskytují Právo na informace: bankovní tajemství k § 49 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (v textu jen zákon o ČNB) k § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č

Bankovní tajemství - Wikipedi

Zákon č. 49/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon 21. Podle ustanovení § 38 zákona o bankách se na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, vztahuje bankovní tajemství. 22. Ze zákona o bankách dále vyplývá, že bez souhlasu klienta může banka podat zpráv Zákon o bankách 21/1992 Sb. Poslední změna zákona: 1. 6. 2016. Obsah: ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

Zákon o bankách Zákon č

 1. Zákon o bankách a bankovní činnosti Ruské federace zavádí základní koncepce používané v této oblasti, formuluje klíčová ustanovení pro vytvoření a fungování těchto organizací. Tento normativní akt byl podroben úpravám, doplněným novými normami s přihlédnutím k současné ekonomické situaci
 2. Bankovní tajemství je upraveno zákonem . 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen BankZ). Konkrétně ustanovení § 38 BankZ vymezuje bankovní tajemství. Zde je v prvním odstavci stanoveno, ţe bankovní tajemství se vztahuje n
 3. Zákon o bankách - Přestupky banky. Hlavní navigace. přináší . Podnikatel.cz Diskuze o účetnictví Šablony a formuláře Právo a zákony Úřady Finance a účetnictví Slovníček pojmů porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2, k).
 4. Podle § 38 odst. 1 zákona o bankách se bankovní tajemství vztahuje mj. na všechny bankovní obchody. Ustanovení § 38 odst. 3 a násl. téhož zákona uvádí průlomy do bankovního tajemství (tj. případy, kdy může banka poskytnout údaje o klientovi a jeho bankovních obchodech i bez jeho souhlasu)
 5. Hlavním a obecním právním předpisem je v tomto smyslu zákon o bankách. Ten v ustanovení o průlomu do bankovního tajemství sám odkazuje na úpravu ve zvláštních zákonech. Třetí kapitola pokrývá problematiku tzv. registrů úvěrů, které se dělí na 2 základní skupiny, a to bankovní a nebankovní registry
 6. ČÁST ŠESTÁ BANKOVNÍ DOHLED A POVINNOST MLČENLIVOSTI nadpis vypuštěn § 25 (1) Činnost bank včetně jejich poboček působících na území cizího státu podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, včetně kontrol na místě. 7b) Rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2009 o zřízení Evroého výboru orgánů bankovního dohledu (2009/78/ES). § 25a (1.

Zákon o bankách - ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVEN Pojem bankovní tajemství je v současné právní úpravě obsažen v § 38 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách). Právní úprava stanoví, že na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání bankovního tajemství a dalších otázek. Zkušenosti autorského kolektivu zahrnují mj. práci v ČNB, ECB, advokacii, ve velkých bankách i v akademické sféře. Komentář je určen především podnikovým právníkům bank, ale i družstevních záložen a dalších finančních. Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. Bankovní tajemství spočívá v povinnosti banky zachovávat mlčenlivost o věcech výše uvedených, nedá-li klient souhlas k jejich sdělení. Zákon stanovuje komu smí banka údaje sdělit bez souhlasu klienta. Všechny informace na jednom místě o bankovní tajemství od banky.cz. Vyzrazení bankovního tajemství Dobrý den, na základě přípisu právní zástupkyně exmanželky jsem zjistil, že jsou tam uváděna aktuální data o spořících účtech vedených u ČMSS

§ 38: Bankovní tajemství

Zákon o bankách - ochrana bankovního tajemství je upravena v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách. Dle § 38 a následujících ustanovení zákona o bankách se na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, vztahuje bankovní tajemství

§ 38 paragraf 38 - Zákon o bankách č

 1. Ve Sbírce zákonů byl dne 19. 7. 2012 publikován zákon č. 254/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části třetí, čl. V, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012
 2. Všechny informace o produktu Kniha Zákon o bankách. Komentář, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zákon o bankách. Komentář
 3. Návrh zákona upravující podmínky pro vznik bankovní identity. Dne 4. prosince 2019 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení téměř jednohlasně schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoB), a zákon č
 4. Zákon o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách v platném znění Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení §

ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č Zákon o bankách. Vlastimil Pihera. Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce 1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon. § 1a Česká národní banka je součástí Evroého systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evroé unie 20) a podle Protokolu o statutu Evroého systému centrálních bank - činnost a postavení upravuje zákon o bankách, přijímají vklady a poskytují úvěry - žádost o povolení působit jako banka se předkládá ČNB, musí zde být uvedeno (technické a organizační předpoklady, rozsah služeb, občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku), osob navrhované pro řízení banky, původ ZK - min.

 1. Občanské zákoníky o bankovním tajemství. Kromě zákona o bankách z roku 1934 udržuje Švýcarsko ve švýcarském občanském zákoníku řadu zákonů o bankovním tajemství, které fungují ve spojení s článkem 47
 2. Zákon o bankách ČÁST JEDENÁCTÁ LIKVIDACE BANKY Fyzické osoby, které se při likvidaci banky seznámily s údaji, na které se vztahovalo bankovní tajemství, jsou povinny zachovávat mlčenlivost podle § 39 tohoto zákona obdobně. (4).
 3. ZÁKONA O BANKOVNÍ IDENTITĚ (dále jen BankID zákon), který dnes Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení. Jedná se o novelu zákona o bankách, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), zákona o pojišťovnictví a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Banky sdružené v České bankovní asociaci považují péči o klienta a jeho spokojenost za jeden z důležitých pilířů své obchodní strategie. Snaha o dosažení vztahu důvěry a spolupráce mezi bankou a jejím klientem je ústředním motivem aktivit, které banky činí Osobní údaje a informace o transakcích by měly být v bankách v bezpečí. Zajišťuje to institut bankovního tajemství. Existují ale případy, kde není zřejmé, co ještě banky musí tajit. Víte, kdy může banka porušit bankovní tajemství? Tipněte si a dozvíte se víc

Již nyní zákon o bankách vyjmenovává, komu je banka povinna poskytnout informace o účtu, aniž by měla svolení klienta, tedy kdy je povinna prolomit bankovní tajemství. K informacím o účtu kohokoli se dostanou ze zákona soudy, a to ve všech typech řízení - dědických, občanských, obchodních a dalších Vláda dne 2. listopadu 2011 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Dne 22. 11. 2011 vláda návrh zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která novelu projedná jako tisk 536 na 32. schůzi zahájené 6. prosince 2012

Zákon o bankách (zákon č

Bankovní tajemství - Finanční vzděláván

1. Zákon č. 16/1998 Sb. (tzv. malá novela zákona o bankách) Cílem novely bylo zejména na zamezení majetkového a personálního propojení mezi bankami a podnikovou sférou s cílem eliminovat rizika vyplývající pro banky a možné konflikty zájmů. Mezi podstatné prvky zákona patří Řecko systematicky brání vstupu žadatelům o azyl; 25. 9. 2020 / Jak to vypadá s uprchlíky ve vyhořelém táboře Moria na ostrově Lesbos; 26. 9. 2020 / Nebrala jsem covid vážně. Pak jím onemocněla moje sestra ; 27. 9. 2020 / Vědci: Koronavirus možná začíná být nakažlivější; 27. 9. 2020 / Skočím! 27. 9

483/2001 Z. z. Zákon o bankách Aktuálne zneni

Druhý zákon, kterým je novela zákona o bankách zakotvující bankovní identitu, rozšiřuje povolené činnosti bank nad rámec standardního obsahu jejich licence (přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů, případně některé další činnosti, jakými jsou realizace platebního styku nebo směnárenská činnost. Bankovní identita prošla sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila na konci minulého roku novelu zákona o bankách, která vytváří podmínky pro široké využití bankovní identity a otevírá tak trh se službami v oblasti elektronické identifikace. Novelu musí ještě posvětit Senát, účinnost je navržená k 1. lednu 2021. 10

Bankovnictví - Finanční vzděláván

- tvoří druhý stupeň bankovní soustavy - jsou podnikatelské subjekty, a. s. (základní kapitál min. 500 mil. Kč + další podmínky) - jejich hlavním cílem je dlouhodobý zisk - základní právní dokument, který se týká bank je Zákon o bankách (č. 21/1992 sb.) -podle zákona musí banky splňovat 4. základní podmínky Jako první na trhu vydáváme Komentář zákona o bankovní identitě, který sestává ze změny nebo vložení celkem 10 paragrafů napříč čtyřmi zákony: zákona o bankách, AML zákona, zákona o pojišťovnictví a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.Zároveň nový zákon přináší celou řadu nepřímých novelizací - zákona o elektronické identifikaci. Zákon o bankách doplněný komentářem. Popis nakladatele otázky týkající se bankovního tajemství nebo správního řízení před ČNB. Současně je přihlíženo k dosavadní aplikační praxi České národní banky a judikatuře českých i evroých soudů. Komentář reflektuje též překotný vývoj v oblasti evroého.

Zákon o bankách (21/1992 Sb.) P. Liška, K. Dřevínek, Š. Elek, P. Kotáb, T. Rýdl. Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) T. Rýdl, J. Barák, L. Saňa, P. Výborný. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele. Zákon přinášející do českého právního řádu bankovní identitu (a s ní spojené benefity) na malém prostoru obsahuje až příliš mnoho kontroverzních bodů. Novelou zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (ZoB), a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci. Kategorie bankovního tajemství je popsána v zákoně č.21/1992 Sb., o bankách. Bankovní tajemství znamená, že obchodní banka nesmí nikomu sdělovat žádné informace o svých klientech, o zůstatcích na jejích účtech, o transakcích, zúčtovaných na vrub či ve prospěch jejich účtů, o poskytnutých úvěrech a ani o jiných bankovních obchodech svých klientů _____ 1) Například zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb. , devizový zákon. 1a) § 52 odst. 2 zákona č. 90/1990 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. 2) Zákon České národní rady č. 545/1992 Sb. , o Sbírce zákonů České republiky

Právo na informace: bankovní tajemství Sbírka rozhodnutí

Tajné služby budou zřejmě moci získávat tajné informace o soukromých kontech v bankách a dalších finančních institucích bez souhlasu klienta, ovšem jen na základě povolení soudu. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou ve středu projedná vláda. Novela zároveň upravuje založení a činnost poboček zahraničních bank ze zemí mimo EU, nebo umožňuje České. 20. 11. 2020 / David Stein Polopravdy o Švédsku (Pandemie a dezinformace) 20. 11. 2020 / Proč Erdogan usiluje o čerstvý vojenský mandát v Ázerbájdžánu; 20. 11. 2020 / Maďarsko-brazilská aliance staví na společných hodnotách a zájmech 20. 11. 2020 / Írán uvedl do provozu pokročilé centrifugy pro obohacování uranu; 20. 11 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona . 264/1992 Sb., zákona č V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestníh

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evroého orgánu pro. Bankovní tajemství. ochrana všech úvodních údajů o klientovi a jeho obchodních vztazích s bankou. banka nesmí bez souhlasu klienta nikomu sdělovat údaje o tom, kdo její klient, jaké má vklady úvěry apod. zákon o bankách ukládá povinnost bankám tuto povinnost dodržova

2. 10. 2020 / Karel Dolejší COVID versus Babiš: K.O. ve druhém kole; 2. 10. 2020 / Samotná vakcína nezastaví šíření koronaviru, varuje analýza ; 2. 10. 2020 / Koronavirus: Jak víkend jednoho páru skončil 30 novými případy nákazy; 2. 10. 2020 / Jan Čulík Tomáš Petříček ví, že je ČR členem EU kvůli bezpečnosti ; 2. 10 Index DAX oslabil o 0,23 % na 12730,77 b. Německý akciový index DAX si pohoršil o 0,23 % na 12730,77 b. Při pohledu na jednotlivé sektory si nejlépe vedl sektor IT, který posílil o 2,4 % následovaný sektorem veřejných služeb (+1,9 %). Velké ztráty dnes zaznamenal sektor zdravotní péče, který zakončil poklesem o téměř 7 [ 01. 01. 2014. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu.

Video: 49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o ..

Zákon o bankách - zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v 3.1 Banka je povinna zachovávat bankovní tajemství týkající se veškerých informací vztahujících se k obchodnímu vztahu mezi Bankou a Klientem, zejména k bankovním operacím a k bankovním službám, včetn Komentář České bankovní asociace k bankovní statistice za říjen 2020 0 Komentářů Objem bankovních úvěrů rezidentům podle údajů České národní banky (ČNB) ke konci října 2020 dosáhl 6,268 bilionu korun, což představuje nárůst o 198 mld. oproti zářijovým 6,070 bilionu korun Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskutečňovaných obchodů. Sleduje právní úpravu bankovního sektoru z hlediska práva soukromého, zejména s ohledem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ale i regulaci činnosti bank a bankovních obchodů v české i zahraniční právní úpravě včetně práva Evroé unie Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Seminář je zaměřen na aktuální novinky českého e-Governmentu, včetně aktuálních letošních nových zákonů - zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, a novely zákona o bankách č. 49/2020 Sb. zavádějící projekt elektronické bankovní identity (bankID), na jejichž přijetí se lektor autorsky podílel zákon o informacích - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Bankovní tajemství je povinnost banky chránit určitý okruh informací. Vztahuje se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit. Spočívá v povinnosti banky zachovávat mlčenlivost o věcech výše uvedených, nedá-li klient souhlas k jejich sdělení Nejnovější komentář zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, přináší výklad tohoto základního předpisu regulujícího činnost bank z pera erudovaných autorů, kteří v textu zúročili své bohaté praktické zkušenosti s aplikací zákona.Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v kontextu práva Evroé unie, jejíž regulatorní tlak v posledn

 • Koala zajímavosti.
 • Taylor kitsch brody kitsch.
 • Caveman vstupenky divadlo u hasičů.
 • Jak dlouho schne akrylová barva.
 • Schodnice kovové.
 • Hrnky na kávu s sebou.
 • Uhd filmy.
 • Skořicovník sazenice.
 • Oplození vajíčka.
 • Fortuna liga 2018 19 los.
 • Tattoo family.
 • Fotografování přírody.
 • Chloupky na bradě příčina.
 • Kryty na huawei p20 lite levně.
 • Babyliss e751e.
 • Lady jane rolling stones překlad.
 • Syndrom mrtvého ocasu pes.
 • Bazénová chemie pro děti.
 • Převod jpg do svg.
 • Lipom na noze u psa.
 • Zrzavé vlasy zelené oči.
 • Frames for photos.
 • Ssg čr.
 • Kalhotky victoria secret.
 • Skořicovník sazenice.
 • Arw to raw converter.
 • Ještěrky.
 • Arménie jazyk.
 • Jak označit text na internetu.
 • Typy genů.
 • Březen pracovní hodiny.
 • Hledání slov z písmen.
 • Diamantové náušnice bazar.
 • Ghs09.
 • Samsung mobile print.
 • Vizitky s výsekem.
 • Mukozni kolitida.
 • Žilnatina listu.
 • Vítkovo kvarteto jiří růžek.
 • Husa landeská housata.
 • Chs německý ovčák.